Budapesti Közlöny, 1907. október (41. évfolyam, 224-249. szám)

1907-10-01 / 224. szám

Budapest, 1907. 224. szám. Kedd, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..... 40 korona Félévre ...... 20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : IVI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : Tv., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Stasit az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásai 1­50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Téglás István torda-aranyosvármegyei kir. tanfel­ügyelőt Besztercze-Ss­aszód vármegyébe helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Polyánszky László besztercze-naszódvármegyei kir. tanfelügyelőt Torda-Aranyos vármegyébe helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Ember János udvarhelyvármegyei kir. tanfel­ügyelőt Győr vármegyébe helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kuliszeky Ernő győrvármegyei kir. tanfelügyelőt Udvarhely vármegyébe helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Gáspár István gazdasági szaktanítót a fóvárosi külön szaktanítós gazdasági ismétlő iskolához rendes gazdasági szaktanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Pathy Nagy Julia újpesti állami elemi iskolai taní­tónőt a nagykanizsai állami elemi iskolához, Tóth Józsefné erzsébetfalvi állami elemi iskolai tanító­nőt a kispesti állami elemi iskolához, Rozsnyai Anna soroksári állami elemi iskolai tanítónőt az erzsébetfalvi állami elemi iskolához és Kósa Fe­­renczné szül. Horeczky Emilia pilisszentkereszti állami elemi iskolai tanítónőt a soroksári állami elemi iskolához jelen minőségükben áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kürtössy Andor okleveles tanítót a kékellői állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Holczer Irén okleveles tanítónőt a kolozsvári állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Révay Gyula kispesti állami elemi iskolai ta­nítót az újpesti állami elemi iskolához jelen mi­nőségében áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Waldner Kornélia oki. tanítónőt a kispesti állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Csemiczky Margit okleveles tanítónőt a bánrévi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Balázs Elek okleveles tanítót a hagymásláposi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Virág János borsodszentistváni róm. kath. elemi iskolai tanítót a hódmezővásárhelyi külterületi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Fekete József és Papp Ludmilla oki. tanítót, illetve tanítónőt a magyarfenesi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szöllősi Gyula okleveles tanítót a nagynyiresi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Bristyán Gyula okleveles tanítót a németlipcsei állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Schlachter Péter wekerlefalvi rom. kath. elemi iskolai tanítót a perháti állami elemi népiskolá­hoz rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Porkoláb József szatmárcsekei ev. ref. elemi is­kolai tanítót a petőszinyei állami elemi népis­kolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szanyi Ferencz beregdédai ev. ref. iskolai ta­nítót a szádellői állami elemi népiskolához ren­des tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Móricz István, Szatter Ferencz, Müller Adolf (Andor) és Prodán János fizetésnélküli számtisz­teket fizetéses számtisztekké, Babanits Imre, Höpfner Gellért, Forgács Mihály, Krammer La­jos és Reimann Arthur díjtalan számgyakorno­kokat segélydíjas szám­gyakornokokká, végül Dimit­­rievits Szilárd, Knapp Gusztáv, Csávolszky Vin­­cze, Nagy István, Kész Ödön, és Gemeinwieser Alajos napidíjasokat díjtalan számgyakornokokká nevezte ki. A pécsi kir. főügyész Székely József dárdai kir. járásbirósági írnokot, saját kérelmére és költségén, hasonló minőségben a nagykanizsai kir. ügyészséghez helyezte át. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Pap Viktor kolozsvári kir. törvényszéki díjtalan joggyakor­nokot a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A lőcsei m. kir. pénzügyigazgatóság Pauliny Géza lőcsei lakost a lőcsei m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. Kiskorú Spitzer Zsófi és Mihály kalocsai illetőségű budapesti lakosok családi nevének »Sebök«-re kért átváltoztatása a folyó évi 86.578. számú belü­gyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú P­e­­­z­n­e­r Adolf budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Pásztor”-ra kért átváltoztatása a folyó évi 92.748. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Engel Dezső jánosházi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Elek*-re kért átváltozta­tása a folyó évi 110.842. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Germanusz Gyula újpesti lakos családi nevé­nek »Péterfi,*-re kért átváltoztatása a folyó évi 111.314. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. _______ Grünfeld Vilmos gyulafehérvári illetőségű budapesti lakos saját, valamint János nevű kis­korú gyermeke családi nevének »Mezei*-re kért átváltoztatása folyó évi 112.856. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Steininger Verona budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének „Solti”-ra kért átváltoztatása a folyó évi 114.558. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­r­a­u­s­z Géza tatai illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Kaposi”-ra kért átváltoztatása a folyó évi 114.892. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. 99.720/1907. szám. Hirdetmény. A" bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján a »Pécskai Járási Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársasága engedélyt nyert arra, hogy a jelen rendelet kiadása után keletkezett közönséges jelzálogkölcsönök törlesztési részleteinek és kamatainak felvéte­léről kiállított nyugtatványok után járó II. fokozatú illetéket, a vonatkozó naplókivona­tok beterjesztése mellett, minden hó 1-ét kö­vető 14 napon belül készpénzben fizethesse le. Budapesten, 1907. évi szeptember 22-én. A m. Icir. pénzügyministerium. A kereskedelemügyi m. kir. minister 80.077/1907. számú rendelete a nemzetközi és közönséges csomagforgalomban beálló változások tárgyában. A római postakongresszus határozatai alapján folyó évi október 1-én a nemzetközi csomagfor­galomban és ezzel kapcsolatban a belföldi és a külfölddel való közönséges csomagforgalomban a következő változások állanak be: 1. A nemzetközi csomagok tengeri súlydíja 1000—2500 tengeri mértföldig az eddigi 1 frank helyett: 50 centime, 3000—5000 tengeri mért­ A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő«, egy és háromnegyed ív melléklettel.

Next