Budapesti Közlöny, 1907. november (41. évfolyam, 250-274. szám)

1907-11-01 / 250. szám

Budapest, 1907. 250. szám. Péntek, november 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY, MIVATAX­OS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA. : VI. kerület, Rákóczi-ut 54. szám. Kiadó-hivatal : Il­, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Befizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : » »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........40 korona Félévre................20 » Negyedévre .... 10 » Effy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A ^Hivatalos Értesitéé­be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és így tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kér® minden egyes megjelenésért. .........................—"­­ — ■ . . . . HIVATALOS RÉSZ. Harmadik orvosi jelentés. Ferdinand főherczeg, tosz­cánai nagyherczeg ur ö­cs. és Mr. fensége tegnap este és az éjjél többször is kisebbfoku önkívületben volt. Az éjjél eleget aludt. Váladéka bőségesebb. Érvelése 64. Hőmérséklete 37­2. Táplálkozása kielégítő, a többi jelenség változatlan, közérzete valamivel jobb. Salzburg, 1907. október 31-én reggel. Dr. Minnich s. k., első kezelő orvos. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Fürpan Ede községi biró­­nak, és a belovári önkéntes tűzoltóság parancsnokának, a tűzoltóügy terén szer­zett érdemei elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi október hó 19-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Újhelyi Hugó és dr. Lászlóffy István jogügyi tanácsosi címmel felru­házott kincstári ügyészeket jogügyi tanácsosokká nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök a széni­czi m. kir. adó­hivatalhoz Bolya Kálmán pozsonyi adótisztet adóhivatali segéddé nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök a győri m. kir. adóhivatal­hoz Papp László bánffyhunyadi adóhivatali gya­kornokot adótisztté ideiglenes minőségben ki­nevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök a nagyszőllősi m. kir. adó­hivatalhoz Stark József székesfehérvári adóhiva­tali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök az aradi m. kir. adóhiva­talhoz Vágó Dezső katonai szolgálatból visszatért, volt gálszécsi adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszer dr. ifj. Várnay Ernő temesvári kir. közjegyzőhelyettest Újvidékre kir. közjegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Soós Ferencz képviselőházi felügyelő, altisztet a tamási kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a szolnoki kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul Horváth Vilmos kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister Gerle Jakab szolnoki kir. törvényszéki betétszerkesztő bírót a pancsovai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatósághoz rendelte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Zrínyi Károly Csáktornyai állami tanítóképző­­intézeti tanárt a Csáktornyai állami tanítóképző­­intézethez a VIII. fizetési osztályba igazgatóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer dr. Major Károly budapesti X. ker. állami fő­gimnáziumi rendes tanárt a fogarasi állami fő­gimnáziumhoz helyezte át. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Scherk Gyida végzett joghallgatót a pozsonyi kir. Ítélő­tábla területére díjtalan joggyakornokká ne­vezte ki. A segesvári m. kir. pénzügyigazgatóság a segesvári m. kir. adóhivatalnál üresedésben levő díjtalan adóhivatali gyakornoki állásra ideiglenes minőségben Jánossy András sárospataki lakost nevezte ki. A segesvári m. kir. pénzügyigazgatóság a kő­halmi m. kir. adóhivatalnál üresedésben levő díjtalan adóhivatali gyakornoki állásra ideigle­nes minőségben Caltia Péter sónai lakost ne­vezte ki. a m. kir. földmivelésügyi miniszerhez kell folya­modni. Minden pályázó pályázati kérvényét a m. kir. földmivelésügyi ministerhez címezve a vinczellér­­iskola igazgatóságánál Tarczalon november 20-ig beadni köteles. A pályázati kérvényhez a következő okmányok csatolandók: 1. Keresztlevél, mely a folyamodó életkorát igazolja. 2. Iskolai bizonyítvány. 3. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó teljesen ép, erős és minden munkára alkalmas testalkattal bír, szóval, hogy testi és szellemi épsége kifogástalan. 4. Eddigi szolgálatairól szóló bizonyítványok, esetleg cselédkönyv. 5. Községi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy folyamodó kifogástalan erkölcsű és büntet­len előéletű egyén. 6. Ha a folyamodó tápdijra is pályázik, szegénységi bizonyítvány. Tarczal, 1907. október 14-én. A tarczali m. kir. vinczellériskola igazgatósága. Pályázati hirdetmény: 90.482/VIII—2. A tarczali m. kir. vinczellér­­iskolába való felvételért pályázhatnak mindazok, kik katonakötelezettségüknek már eleget tettek, vagy az alól felmentettek, magyar honpolgárok, magyarul irni és olvasni jól tudnak. A tanfolyam tartama egy év. Kezdődik január 1-én és végződik dec­ember 31-én. Az iskola czélja: jó szőllőmunkások és elő­­munkások képzése, továbbá az, hogy a szőlős­gazdák, vagy azok felnőtt fiai a szőlőművelésben magukat kiképezzék és saját szőlőik helyesebb, okszerűbb művelésében jártasságot szerezzenek. Az oktatás részben elméleti, főleg pedig gya­­krlati s azért a tanulók az iskolánál előforduló összes munkákat kötelesek végezni. A felvett tanulók lakást és ellátást az inté­zetben kapnak, mert a bentlakás kötelező. A tanulók az ellátásért egész évre 336 ko­ronát fizetnek, mely összeg félévenkénti 168 ko­ronás részletekben előre fizetendő. Teljesen sze­­génysorsu és kifogástalan magaviseletü egyének vagy egész tápdíjat is élvezhetnek, melyért 90.504/1907. szám. Pályázati hirdetmény a tapolczai m. kir. vinczellériskolában az 1908. év január 1-én kezdődő egy éves tanfolyamra való felvételre. Felvételi kellékek: 1. Legalább 16 éves életkor betöltését igazoló keresztlevél vagy katonakönyv. 2. Írni és olvasni tudást igazoló iskolai bizo­nyítvány. 3. Ép, erős, egészséges s a gyakorlati mun­kák végzésére alkalmas testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány. 4. Községi erkölcsi bizonyítvány. 5. A szülők vagy a gyám beleegyező nyilat­kozata arról, hogy a felvett tanulót a tanév vége előtt az iskolából kivenni nem fogják s kötelező nyilatkozat arról, hogy a 6. pont szerint járó tápdíjat pontosan fizetni fogják. Ha a pályázó teljeskörű, ezen kötelező nyilatkozatot maga tar­tozik kiállítani. 6. A felvett tanuló az iskolában lakást és tel­jes ellátást kap s ezért félévi előleges részletek­ben évi 240­0 tápdíjat köteles a vinczellérisko­­lának fizetni. Szegénysorsú egyének egész vagy fél tápdíj­mentességgel is vétethetnek fel, ha szegénységü­ket hatóságilag igazolják. A pályázati kérvény­ben határozottan kifejezendő, hogy a folyamodó mely módon kéri a felvételt, t. i. egész vagy fél tápdíj fizetésének kötelezettsége mellett vagy táp­díjmentesség élvezetével. A felvételnél előnyben részesülnek, akik ka­tonai kötelezettségüknek már eleget tettek, vagy attól véglegesen felmentettek, továbbá szőlőmi­­velők, pinczekezelők, kertészek, kádárok, illetőleg azok fiai. Fehérneművel, ruházattal, továbbá iró- és tan­eszközökkel saját költségén tartozik a felvett tanuló magát ellátni. A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőház 1907. évi október 31-diki 207-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék