Budapesti Közlöny, 1907. december (41. évfolyam, 275-298. szám)

1907-12-01 / 275. szám

Budapest, 1907. 275. szám* Vasárnap, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY H­IVATALOS LAP. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............40 korona Félévre....................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadó­hivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitők­ be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. IVMagánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A magyar állami számvevőszék elnöké­nek magyar miniszerelnököm által elő­terjesztett javaslatára megengedem, hogy Oberschall Viktor számvevőszéki tanácsos, saját kérelmére állandó nyugalomba helyez­tessék, s neki ez alkalomból, hasznos szol­gálatai elismeréséül, a számvevőszéki al­elnöki címet adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi november 19-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­terem előterjesztésére megengedem, hogy a Nevemet viselő kolozsvári tudomány­­egyetem Kalecsinszky Sándort, a magyar földtani intézet fővegyészét, a bölcsészet­tudományok tiszteletbeli doktorává avat­hassa. Kelt Bécsben, 1907. évi október 19-én. Ferencz József s. k. Gróf Apponyi Albert s. k. Ő császári és apostoli királyi felsége — Ledskei , gróf Chorinsky Nándor szolgálatonkivüli viszony­­beli hadnagynak, Beniczei és Micsinyei Beniczky István 6. sz. h.-e.-beli tartalékos hadnagynak, valamint gróf Des Fours- Walderode Kunó követ­­ségi attachénak, 12. sz. drag.­e.-beli tartalékos hadnagynak, a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1907. évi november 20-án kelt legfelső kéziratával Breitung Ferencznek — Frigyes főherczeg ur ő cs. és kir. fensége szolgálatában álló gazdasági intézőnek Bellyén, sok évi, hű és megelégedésre teljesített szolgálata elismeréséül, az arany érdem­keresztet legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer dr. Scholtz Kornélnak, a budapesti tudomány­egyetem orvostudományi karán, a »szemészeti diagnostik­á«-ból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette, és a nevezettet ebben a minőségében megerősítette, és idegbetegségek határkórformái­­ból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette, és a nevezettet ebben a minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Poór Ferencznek, a budapesti tudomány­­egyetem orvostudományi karán, a bőrbeteg­ség kór- és gyógytanából egyetemi ma­gántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tu­domásul vette, és a nevezettet ebben a minőségé­ben megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Rákóczy Géza pozsonyi kir. kath. főgimná­ziumi rendes tanárt a fehértemplomi állami fő­gimnáziumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Tattay Margit szekszárdi államilag segélyezett községi polgári iskolai rendes taní­tónőt ugyanebben a minőségben a zalaegerszegi állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Niertit Dániel egyetemi nyomdai fizetéstelen könyvárusi harmadsegédet fizetéses könyvárusi harmadsegéddé, Knoll Magda ottani fizetéstelen irodasegédtisztet pedig irodatisztté nevezte ki a m. kir. tudomány-egyetemi nyomdához, mind­kettőt ideiglenes minőségben. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Németh Sándor okleveles tanítót a mészveremi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Balogh Gizella okleveles tanítónőt az algyógyi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Rácz Erzsébet okleveles kisdedóvónőt a pisztra­­házi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Richter Mária okleveles kisdedóvónőt a rozáliai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök báró Splény Ernő és dr. Kerntler Kálmán ministeri segédtitkárokat minis­­teri titkárokká, valamint Weber Tibor pénzügy­őri felügyelői teendőkkel megbízott ministeri segédtitkárt pénzügyi tanácsossá és pénzügyőri felügyelővé nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök dr. Bnyde Gyula pénzügy-­ ministeri segédtitkárt pénzügyi tanácsossá ne­­­vezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Feuracsa Miklós pénz­ügyőri biztoshelyettest Mitrovicára pénzügyőri biztossá ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Tuster Adolf díjtalan pénz­ügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű segély­díjas pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a vukovári kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A m. kir. igazságügyminiszer a kézdivásárhelyi kir. törvényszék területére vizsgálóbíróvá Barcsa Miklós ottani kir. törvényszéki bírót és vizsgáló­bírót állandó helyettessé Kádár Ákos ugyanottani kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Dezső Zsigmon­­dot, a dévai kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt, a dévai, Gazdy Bélát, a miskolczi kir. ügyészséghez beosztott bírósági aljegyzőt, a mis­kolczi és Gruber Géza nyugalmazott kir. al­­birót, aradi lakost, az aradi kir. ügyészség ke­rületébe ügyészségi megbízottakká, valamint Nagy Sándor sárbogárdi kir. járásbirósági aljegyzőt az ugyanottani kir. járásbíróság mellett alkal­mazott ügyészségi megbízottnak állandó helyette­sévé rendelte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke Sztroiny Jenő jogtudor, beregszászi kir. járásbirósági díjtalan joggyakornokot a kassai királyi Ítélőtábla kerü­letébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság Füle István czeglédi lakost a czeglédi m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű díjtalan adó­hivatali gyakornokká nevezte ki. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság a hajdúböszörményi díjas adóhivatali gyakornoki állásra Szabó Máté hajdúszoboszlói díjtalan adó­hivatali gyakornokot nevezte ki. A szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság Nyáry Andor István szekszárdi m. kir. adóhivatali ideig­lenes díjtalan gyakornokot a dunaföldvári m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű segélydíjas adóhivatali gyakornokká és Siting István szek­szárdi m. kir. pénzügyigazgatósági díjnokot a szekszárdi m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minő­ségű díjtalan gyakornokká nevezte ki. A nagyváradi kir. törvényszék elnöke Gerda Sándor nagyváradi kir. törvényszéki fogházőrt a nagyváradvárosi kir. járásbírósághoz hivatalszol­gává nevezte ki. A keresztény szocialista czipész, csizmadia és bérmunkások országos szakszervezetének alapszabályait a m. kir. belügyminister folyó évi 131.711. szám alatt láttamozta. _______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister , dr. Hudovermig Károlynak, a budapesti tudo-­ mány-egyetem orvostudományi karán, az elme- A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« egy és háromegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesitő« a képviselőház 1907. évi november 30-diki 231-dik üléséről. !

Next