Budapesti Közlöny, 1908. január (42. évfolyam, 1-25. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Budapest, 1908. 1. szám. Szerda, január 1. HIVATAIf'OS —i—#------------------. LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épitet. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre....................................40 korona Félévre......................................... 20 » Negyedévre................................. 10 » Egy teljes lap ára CO­tiller. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200 300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége folyó hó 9-étől kezdve Bécsben ismét álta­lános kihallgatásokat tartani méltóztatik, legfelső rendelkezés folytán azonban az udvari méltóságok a szokásos legalázato­sabb tisztelgések czéljából leendő meg­jelenés alól, valamint a múlt év dec­em­­ber haváig legkegyelmesebb kinevezésben vagy kitüntetésben részesült katonai és polgári személyek a személyes legaláza­tosabb köszönetnyilvánítás alól fel vannak mentve. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Hegedűs Aladárnak, Baja törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének, buzgó szolgálata elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi deczember 25-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr.Dreiszker József kőszegi orvosnak, a közegészségügy terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József-ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi deczember 24-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Magyari Antalnak, Vár­palota község volt birájának, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, a koro­nás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1907. évi deczember 24-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a közös külügyek ministerének legalázatosabb előterjesztésére 1907. évi deczem­ber 15-én kelt legfelső elhatározásával legke-­ gyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Wahlborni báró Czikani Mór nyugállománybeli cs. és kir. rendkívüli követ és meghatalmazott minister a szerb királyi Szt.-Száva-rend 1. osz­tályát elfogadhassa és viselhesse. -Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1908. január 1-ével) kinevezni, tartalékos hadnagyokká, a gyalogságnál, vadász- és utászcsapatnál, továbbá a vasúti és táviró ezredben . (1906. január 1-től számítandó ranggal) Kovács Géza 29. sz. gy.-e.-beli tartalékos had­­apród-tiszthelyettest; (1908. január 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos hadapródokat (tiszt­­helyetteseket) : Gandalovits Jánost a 32. sz. táb.­vadászzászló­alj­ban ; Tichy Józsefet a 47., Paór Jenőt a 85., Krezsé Márkot a boszno-hercz­ 4., Preslicka Antalt az 54., Hromatka Venczelt a 63., Bodnár Kort­­fit a 23., Kayser Ágost jogtudort az 58., Nigrinyi Jánost a 12., Szalay Sándort az otocaci 79., Schleiss Ferenczet a 77., Rákosi Ármint a 6­6., Sauer Jenőt a 23., Fox Jenőt a 67., Madras Nándort a 92., Jammer Salamon jogtudort az 56., Juricskay Aurélt a 37., Andrée Bélát a 9., Zseh Józsefet a 96., Vetter Lipótot a 4., Schneider Jánost a 65.,­­­­ Wolf Oszkárt az 54., Gasiprowski Henriket a 77., Doskai Ferenczet a 75. és Ilőring Józsefet a 73. sz. gy.­e.-ben , Petschacher Jánost a 2. sz. utászzászlóaljban; Hahn Arnoldot a 97. sz. gy.-e.-től, szolgálattételre beosztva a boszn.-hercz. 4. sz. gy.-e.-hez ; Steinsbergi lovag Quolfinger Miksát a 98. sz. gy.-e.-től a 84. sz. gy.-e.-hez ; Schwarc Győzőt és Möc­d Józsefet — mindkettőt a 14. sz. gy.-e.-ben ; Novotny Józsefet a varasdi 16. sz. gy.-e.-ben; ns. Leltmann József jogtudort, szolgálattételre beosztva a boszn.-hercz. 3. sz. gy.-e.-nél — a boszn.­­hercz. 4. sz. gy.-e.-hez való szolgálati beosztással; Pocker Károlyt a varasdi 16., Szczerwowski Jakabot az 56., Ernest Ferenczet az 54., Klaus Henriket a 97., Rezek Jánost a 17. és Hanselmayer Ferenczet a 96. sz. gy.-e.-ben; Zadnik Ágostot — szolgálattételre beosztva a boszn.-hercz. 2. sz. gy.-e.-nél; Lénárt Lajost a 6. sz. gy.-e.-ben; Safránek Nándort a 75. sz. gy.-e.-től — szol­gálattételre beosztva a boszn.-hercz. 1. sz. gy.­­e.-hez ;­­ Orel Jánost a 10. sz. gy.-e.-ben; Longho Alajost a péterváradi 70. sz. gy.-e.-től a 36. sz. gy.-e.-hez ; Kammer Lajost a 82. sz. gy.-e.-ben; báró Grovestins Miklóst a 11. sz. tb. vad.­­zászlóaljban; Fischer Jánost az 52., Slovikovski Boleszlávot az 55., Kotovo Ferenczet az otocaci 79., Mielnik Miklóst a 9., Lang Ferenczet a 77., Schiller Józsefet a 18., Szőts Albertet a 69., Heim Antalt a 46., Lesowsky Nándort a 4., Gaberjevcic Józsefet az otocaci 79., Puhara Tiberiust az 51., Anderl Adolfot a 7., Hajek Jánost a 94., Peterka Jánost a 98., Rusche Józsefet a 75., Lustig Emilt a 15., Knauer Ferenczet a 98., Pogatschnig Henriket a 17., Ulrich Alfrédet a 94., ősz Béla jogtudort a 69., Spec­all Kornélt a 4. és Van Aken Györgyöt a 84. sz. gy.­e.-ben; Cerny Adolfot — szolgálattételre beosztva a boszn.-hercz. 3. sz. gy.-e.-hez; Scharf Ágostont a 49., Deutsch Ferenczet az 51., Száva Rezsőt a 35., Rákóczy Bélát a 34., Zeckl Károlyt a 100., Joelson Oszkárt a 100., Dvorák Manót a 91., Grass Ferenczet a 4., Lampel Manót a 94., Dvorák Rezsőt a 40., Rusky Jánost az 54., idősb Pollak Richárdot a 81., Garda Jó­sefet a 20., Vasák Károlyt a 3., Pittner Józsefet a 33., Chvojka Ferenczet a 45., Hrubes Józsefet a 98., Felzmann Lipótot a 4., Turej Boleszlávot a 30. és Lehr Lajost a 4. sz. gy.­e.-ben , Werner Rezsőt és Teel Józsefet — mindketten beosztva szolgálat­­tételre, a bo­m­.-bérez. 1. sz. gy.-e.-nél; Erkel Jenőt a 76., /. -Ásványi Jenőt a 72., Jeny Józsefet az 52., Hajnal Károlyt a 28., ,dr . Svidevszky Aladárt a 38., Strauss Adolfot a 93., Háncsok Dezsőt a 66., Pospisil Venczelt a 98., Laufer Mórt a 93., Wiesenberger Antalt a 32., Lupkovics Endrét a 38. és Madarassy Istvánt a 85. sz. gy.-e.-ben ; Koudelka Frigyest — szolgálattételre beosztva a boszn.-hercz. 3. sz. gy.-e.-nél; Artner Jánost (póttartalékos) a 76., Bach B. Sándort az L. A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő«, egy és háromnegyed év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék