Budapesti Közlöny, 1908. április (42. évfolyam, 76-100. szám)

1908-04-01 / 76. szám

Budapest, 1908. 76. szám. Szerda, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54­, Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. síb. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................................40 korona Félévre......................................... 20 * Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége a következő legfelső kéziratokat, illetőleg­ elhatá­rozásokat méltóztatott legkegyelmesebben kiadni: Kedves Kossuth! A monarchia két állama közti gazdasági viszonyoknak hosszabb időtartamra történt szabályozása alkalmából indíttatva érzem magamat, hogy Önnek nehéz viszonyok közt kifej­tett kiváló tevékenységéért teljes elisme­résemet fejezzem, ki,­a minek látható je­léül Önnek Lipót-rendem nagykeresztjét idíjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Kedves Darányi! Azért a kiváló és eredményes közreműködésért, a melyet Ön a monarchia két állama közti gazda­sági viszonyoknak hosszabb időtartamra történt szabályozása körül kifejtett, Ön­nek köszönetemet és teljes elismerésemet fejezem ki. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Személyem körüli magyar miniszerem­­előterjesztésére Mezőssy Béla földmivelés­­ügyi államtitkárnak, az Ausztriával kö­tött gazdasági kiegyezés létrejötte körül szerzett, kiváló érdemei eli­smeréseül, Lipót-rendem középkeresztjét díjmentesen­­adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére megengedem, hogy az Ausztriával kötött gazdasági kiegyezésre vonatkozó tárgyalások közül szerzett ki­váló érdemeikért Márffy Ede és Mar­­schalkó József pénzügyministériumi minis­­teri osztálytanácsosoknak elismerésem tud­­tul adassák, és ugyanezen alkalomból Szájbély Kálmán magyar királyi udvari tanácsos, államvasúti igazgatónak és dr. Teleszky János ministeri tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott pénzügyminis­tériumi ministeri osztálytanácsosnak Li­pót-renderi lovagkeresztjét, mindkettőnek díjmentesen, továbbá Dobokay Lajos föld­­mivelésügyi ministériumi ministeri taná­csos, országos borászati kormánybiztosnak és dr. Hutyra Ferencz magyar királyi udvari tanácsosnak, az állatorvosi főiskola rektorának, Ferencz József-rendem közép­keresztjét, Péchy József földmivelésügyi ministeriumi ministeri osztálytanácsosnak Ferencz József-rendem tiszti keresztjét, dr. Neumann Károly, dr. báró Wimmers­­perg Frigyes kereskedelemügyi ministe­riumi ministeri osztálytanácsosoknak, vala­mint dr. Polner Ödön, az igazságügyminis­­tériumba beosztott ítélőtáblás bírónak, dr. Kósa Zsigmond szabadalmi bírónak és Györy Loránd ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott földmive­­l­l­ügyi ministeriumi ministeri titkárnak III. osztályú vaskorona-rendemet,­­ mind­nyájuknak díjmentesen, dr. Péteri Ödön, dr. Scitovszky Tibor és dr. báró Mah­omes Gyula kereskedelemügyi ministériumi mi­nisteri segédtitkároknak, valamint Uray Zoltán vasúti és hajózási biztosnak Ferencz József-rendem lovagkeresztjét, végül dr. Jármay Elemér kereskedelemügyi ministeriumi ministeri segédfogalmazónak a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Magyar ministeriumom előterjesztésére, kiváló és rendkívüli munkásságuk elisme­réséül dr. Lers Vilmos kereskedelemügyi ministériumi ministeri osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi címet, dr. Csatáry Frigyes nyugalmazott államvasúti igaz­gató-helyettesnek a magyar királyi udvari tanácsosi címet, Edvi Elés Aladár felső­ipariskolai igazgatónak és Hajnal Vilmos államvasuti főfelügyelőnek a ministeri osztálytanácsosi címet és végül Marzsó Károly vasúti és hajózási főfelügyelőnek a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi márczius 30-án kelt legfelső elhatározásával dr. Popovics Sándor pénz­ügyministériumi és Szterényi József keres­kedelemügyi ministeriumi államtitkárok­nak a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. Magyar földmivelésügyi ministerem elő­terjesztésére Ottlik Iván ministeri taná­csost államtitkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 30-án. Ferencz József s. k. Darányi Ignácz s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Schweitzer Márton Tévés községi volt birónak, buzgó­­ szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 24-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A m. kir. igazságügy minister Barbul László nagyenyedi kir. járásbirósági telekkönyvi átala­­kító díjnokot a gyulafehérvári kir. törvényszék­hez írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Rosk­a János csákigorbói kir. járásbirósági végrehajtót a ko­­lozsvárvidéki kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Zádor Antal dunavecsei kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a vágujhelyi kir. járásbíróság, Fekete Gedeon kiskunhalasi kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a szolnoki kir. törvényszék, Arz Albert szeniczi kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a belényesi és Szücsy Géza mátészalkai kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a siklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz ren­delte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Csidei János pécsi kir. törvényszéki betétszerkesztő albirót a buziásfürdői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósághoz rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Dezseő Ákos pécsi kir. törvényszéki betétszerkesztő telek­könyvvezetőt a nagykőrösi, Bene János nyír­egyházi kir. törvényszéki betétszerkesztő telek­könyvvezetőt a malaczkai és Horváth György óbecsei kir. járásbirósági betétszerkesztő telek­ lap mai számának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel; csatolva »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1908. évi márczius 31-diki 302-dik üléséről. van továbbá az

Next