Budapesti Közlöny, 1908. május (42. évfolyam, 101-125. szám)

1908-05-01 / 101. szám

Budapest, 1908. 101. szám. Péntek, május 1. BUDAPESTI AKÖZLÖNI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. síb. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.................................40 korona Félévre....................................... 20 » Negyedévre................................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 -200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: e­gy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Just Ármin nyugalmazott műszaki tanácsosnak és Balogh Sándor műszaki tanácsosnak, a vízügyi műszaki szolgálat terén szerzett érdemeik elisme­réséül, a királyi tanácsosi címet díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi április 19 én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltózta­­tott továbbá legkegyelmesebben (1908. május 1-vel) kinevezni.­­ Felsége első arciér testőr századánál: 1. osztályú századossá : Schimke Nándor testőrt és 2. oszt. századost; a vezérkari testületben : 2. osztályú századosokká ; a következő 2. osztályú századosokat: báró Baillou Aurélt, számfeletti a 36. sz. gy.-e.­­ben, beosztva a vezérkarnál; Buley Frigyest, számfeletti a 41. sz. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarnál; gróf Gudenus Gábort, a 12. sz. drag.-e.-ben; Appollonino Ferenczet, számfeletti az otoéaci 79. sz. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarnál; Slameczka Valtert a 2. sz. utászzászlóaljban; Álgya Sándort, számfeletti a 8. sz. h.-e.-ben, beosztva a vezérkarnál; Buzek Tamást a 13. sz. táb.-vad.-zászlóaljtól, vezérkari szolgálatra a cs. kir. Landwehrhez való beosztása mellett (a vezérkari testületben létszám­felettiként vezetendő) ; Schneller Károlyt a 40. sz. tábori tíszér-e.-ben; Waterstaini és Marneggi lovag Mayer Otomárt a 7. sz. drag.-e.-ben; Marnachi lovag Obermayer Kürtőt az 5. sz. h.-e.-ben; Kárpáthy Ákost, számfeletti az 52. sz. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarnál; Ratzenhofer Emilt a 10. sz. tábori taraczk e.-ben ; Vogt Valdemárt a 23. sz. gy.­e.-ben; a tüzérségi törzsnél: 1. osztályú századosokká; a következő 2. osztályú századosokat: Vach Alajost a 25. sz. tábori tüzér e.-ben, csapat­­szolgálaton való meghagyása mellett; Firkas Kamillt, számfeletti a 4. sz. várt.­e.-ben, beosztva a trienti vártüzér igazgató mellé ; Gibale Rezsőt a 31. sz. tábori tüzér e.-ben, beosztva a műszaki katonai bizottságnál; Treuenfesti lovag Amman- Amon Henriket a 31. sz. tábori tüzér e.-ben ; Lipptorfi Novotny Károlyt a 20. sz. tábori tüzér e.-ben és ns. Kőibe Richárdot a 3. sz. vártüzér e.-ben — mind a hármat csapatszolgálaton hagyva; Schmidt Jánost a 20. sz. tábori tüzér e.-ben,ide­osztva a műszaki katonai bizottságnál, a gyalogságnál, vadász és utászcsapatnál, továbbá a vasúti és táviróezredben, 2. osztályú századosokká , a következő 2. oszt. századosokat: Tamb­ornino Gyulát a 73. sz. gy.-e.-től a 78. sz. gy.-e.-hez ; Schiel Alajost a 28., Richter Venczelt a 32., Patzak Józsefet a 42., Samesch Jenőt a 36., Keller Ferenczet a 94. és Centner-Manner Henriket a 80. sz. gy.-e.-ben; Moutzka Antalt a 11. sz. gy.-e.-től a 8. sz. gy.­­e.-hez ; ns. Bizzaro Károlyt a varasdi 16., Rosenberg Jánost az otocaci 79., Dezsánfalvi Ghika Ivánt a 76. és Sigmundt Adolfot a 4. tiroli császár vadász e.-ben; Degelmann Józsefet a 92., Eisen Adolfot a 28. és I . Laessig Frigyest a 87. sz. gy.­e.-ben, beosztva­­ a 3. hadtestparancsnokságnál; Blaschek Dezsőt a 23., Gradl Manót a 7., Steller Kálmánt a 67., Riedel Róbertet a 20., Böhm Györgyöt a 10., Károlyi Árpádot a 67., Letz Rezsőt az 53., Pecurariu Aurélt a 82., Krasser Ferenczet a 77., Hölzl Alfrédet a 27., Ehm Lipótot a 19., Neuwirth Jánost a 48., Sommeregger Hugót a 27., Bothe Ármint a 29., Waldherr Rezsőt a 39. sz. gy.-e.-ben; Dinkier-Hasenbeck Oszkárt a 45. sz. gy.-e.-től a 84. sz. gy.-e.-hez ; Vogt Lipótot, szolgálattételre beosztva a boszn.­­hercz. 1. sz. gy.-e.-nél; Probszt Györgyöt a 25., Hassenteufel Lászlót a 42., Sein­feld Mórt a 43., Buzsel Aurélt a 37., báró Lamezan-Marimbois Adriánt a 84., Mrazek Józsefet a 61. sz. gy.-e.-ben ; Sobotka Emilt a 15. sz. gy.-e.-től a 18. sz. gy.­­e.-hez ; ns. Swietochowski Győzőt, számfeletti a péter­­váradi 70. sz. gy.-e.-nél, a kamenicai gyalogsági hadapródiskola tanára ; Frankenheldi Kolb Károlyt a 75., Balder Lajost a 14., Seifert Antalt a 89. sz. gy.-e.-ben; Wied Antalt a 2. tiroli csász. vad.-e.-ben; Nemes Beláti a 36. sz. gy.-e.-ben; Pungor Lajost, számfeletti a 44. sz. gy.-e.-nél, a nagyszebeni gyalogsági hadapródiskola tanára ; Bitschofsky Ágostont a péterváradi 70., lovag Wróblewski Szaniszlót a 95., Napravszky Józsefet a 60., Metzner Frigyest a 66., Schmidt Rezsőt a 68. sz. gy.-e.-ben; Számvald Ottokárt a 22. sz. tab. vad. zászlóaljban ; Ambróz Emilt a 73., Czernich Gusztávot a 36., Rück Rezsőt a 4. sz. gy.-e.-ben; Jobst Jánost, számfeletti a 2. sz. utász zászló­aljnál, a Theresianum katonai akadémia tanára­­ Krokoszynski Kázmért a 36. sz. gy.-e.-től a 8. sz. gy.-e.-hez; Freudenbergi Philippovic Győzőt a­­ 19., Tordek Henriket a 73., Micich Ferenczet a 34., Thalmeiner Sándort az 51., , Sitkovsky Manót a 91., Kolakovic Károlyt a 23.,­­ Dörre Ferenczet a 98., Spindler Lajost az 58., Werner Györgyöt a 40., Stranik Károlyt a 94., Gyürke Dezsőt a 65. sz. gy.­e.-ben; lovag Paumgartten Henriket a 4. sz. táb. vad.­­zászlóaljtól a 25. sz. táb. vad.­zászlóaljhoz ; Fasching Ferenczet a 102., Pitterling Antalt a 35., Antosch Artúrt a 39., Cristoph Rezsőt a 24., Reiter Kázmért a 15., Ott Sándort a 82. sz. gy.-e.-ben; Löwenhaupti Cordier Taszilót a 2. tiroli csász. vad.-e.-ben; lovag Grienberger Hugót az 50., Bagette Rezsőt a 81 , Kaltschmid Alfrédet az 51., Hartmann Imrét a 85., Mutter Vilmost a 35., Schuster Józsefet a 100., Sedlacek Jaroszlávot a 75. sz. gy.-e.-ben ; Heller-Merricks Károlyt, számfeletti a 102. sz. gy.-e.-nél, beosztva a közös hadügyministeriumban ; ns. Alvenslében Udót, számfeletti a 25. sz.­­gy.-e.-nél, a straszi katonai alreáliskola tanára; Wojnar Gusztávot a 83. sz. gy.-e.-ben ; 2. osztályú századosokká , (1908. május 1-étől számítandó ranggal) a következő főhadnagyokat: Kádon Győzőt, szolgálattételre beosztva a boszn.­­hercz. 2. sz. gy.-e.-nél; Bernstetti Liel Ferenczet a 17., Molzer Gyulát a 81., Schlott Dezsőt a 38., Schönhöfer Vilmost a 92., Gruss Henriket a 11. sz. gy.-e.-ben; Luxbacher Károlyt az 51. sz. gy.-e.-től a 64. sz. gy.-e.-hez ; ns. Oberbacher Frigyest a 47. sz. gy.-e.-ben; Miller Róbertet, szolgálattételre beosztva a boszn.­­hercz. 1. sz. gy.-e.-nél; ns. Silber Károlyt a 3. sz. gy.-e.-ben; Nácsé Károlyt, szolgálattételre beosztva a boszn.­­hercz. 4. sz. gy.-e.-nél; Mühlhauser Ignáczot a 19. sz. gy.-e.-ben; Dvorák Gyulát, szolgálattételre beosztva a boszn.­­hercz. 3. sz. gy.-e.-nél; Lassmann Rezsőt, számfeletti az 1. sz. gy.-e.-nél, nevelő a liebenaui gyalogsági hadapródiskolában; lovag Chmidoiuski Szeverint a 93. sz. gy.-e.-től a 30. sz. gy.-e.-hez . A lap mai számának 17-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« s három ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőház 1908. évi április 30-diki 313-dik üléséről.

Next