Budapesti Közlöny, 1908. június (42. évfolyam, 126-147. szám)

1908-06-02 / 126. szám

Budapest, 1908. 126 szám. Kedd, junius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési órák: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..................................40 korona Félévre..........................................20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fil. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A kereskedelemügyi m. kir. minister a női kereskedelmi tanfolyamok folyó tanévi záró és javító vizsgálataira miniszeri biztosi minőségben a következőket küldötte ki: Bánhegyi Aladár közp. szóig. beoszt. szakiskolai igazgatót a bu­dapesti VII. ker. dohány-utczai és az újvidéki; Dózsa János brassói áll. ipari szakiskolai igaz­gatót a brassói; Edvi Illés Aladár ministeri oszt. tanácsost a pozsonyi; dr. Földvári József ministeri titkárt a veszprémi; Heltai József nagykanizsai nagykereskedőt a nagykanizsai; Huzella Gyula kir. tan., nagyváradi kereske­delmi és iparkamarai elnököt a nagyváradi; dr. Krejcsy Rezső budapesti keresk. és iparkamarai m. titkárt a budapesti IV kerületi; Marton Alajos budapesti nagykereskedőt a budapesti VII. ker. aréna-úti; Messmer József budapesti nagykereskedőt a budapesti VII. ker. Hernád­­utczai; dr. Papp Dezső ministeri titkárt a soproni; Perjéssy László szegedi kereskedelmi és iparkamarai titkárt a szegedi és zombori; dr. Budán Amadé ministeri oszt. tanácsost a buda­pesti II. kerületi; Schlichter Lajos győri keres­kedelmi és iparkamarai alelnököt a győri ; Siposs A. Gyula kassai kereskedelmi és iparkamarai elnököt a kassai és kézsmárki; Straub Sándor felső ipariskolai igazgatót, a budapesti mechanikai és órásipari szakiskola tanárát a szombathelyi; dr. Sugár Ignácz miskolczi kereskedelmi és ipar­kamarai titkárt a miskolczi; Szávay Gyula deb­­reczeni kereskedelmi és iparkamarai titkárt a a debreczeni; Szegedi Árpád budapesti mecha­nikai és órásipari szakiskolai igazgatót a buda­pesti V. kerületi; dr. Szterényi Sándor minis­zeri titkárt a kolozsvári; Vig Albert kir. tan., iparoktatási főigazgatót a budapesti VIII. ke­rületi ; dr. Záray Károly pécsi keresk. és ipar­kamarai titkárt a pécsi és Zulacsi Andor közp. szóig, beoszt, szakiskolai igazgatót a nagy­szebeni és a szatmárnémeti női kereskedelmi tanfolyamhoz. A m. kir. belügyminiszer a budapesti m. kir. államrendőrséghez dr. Rózsa Imre fizetésnél­küli rendőrorvost rendőrkórházi orvossá ne­vezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott mn. kir. miniszerelnök Kelecsényi György dévai pénzügyi számtisztét a sátoraljaújhelyi pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez végle­ges minőségű m. kir. pénzügyi számellenőrré, a bodrogközi járásba a járási számvevői teendők ellátása, iránti megbizatással, Huszár Márton dési segélydíjas pénzügyi számgyakornokot ideig­lenes minőségű m kfr. pénzügyi számtisztté a dévai pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez, végül Oroszlán Károly dési díjtalan pénzügyi szám­gyakornokot ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi számgyakornokká, állomás­helyén való meghagyása mellett, kinevezte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Holló Aurél ügyvédjelölt és Gyarmati László végzett joghallgató, budapesti lakosokat, a budapesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakornokokká nevezte ki. A­ brassói m. kir. pénzügyigazgatóság Sári András fogarasi adóhivatali díjnokot ideiglenes minőségű m. kir. adóhivatali gyakornokká ne­vezte ki a fogarasi m. kir. adóhivatalhoz. A pécsi kir. főügyész Varga Ádám szekszárdi kir. törvényszéki fogházőrt, címzetes fogházőr­mestert a szekszárdi kir. törvényszéki fogházhoz fogházőrmesterré, az altiszti fizetési osztály 4-ik fokozatába, kinevezte. Kohn Mór czeglédi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Czeglédi«-re kért átváltoztatása az 1908. évi 2.974. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Schlesinger Móricz belecskai illetőségű váczi lakos saját, valamint Imre és Magdolna­ Blanka nevű kiskorú gyermekei családi nevének Magusics Ádám honvéd-szám­vivő altiszt, pécsi lakos saját, valamint Ágnes (lánya) nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Mátyás«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 25.460. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Erhard István községi főjegyző, hajósi lakos saját, valamint Erhardt István nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Barra«-ra kért átvál­toztatása az 1908. évi 26.807. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kraemer Antal aradi illetőségű ugyan­ottani lakos saját, valamint Zsigmond Lőrincz nevű kiskorú fia családi nevének »Kardos«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 32.538. számu bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Riesz János állami tanitóképző­­intézeti növendék aradi lakos családi nevének »Juh­ász«-re kért átváltoztatása az 1908. évi 41.962. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. __ Kiskorú Offenmüller Mária és Margit budapesti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Szilágyiéra, kért átváltoztatása az 1908. évi 43.419. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Kiskorú Deutsch Lázár tatai illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Dési«-re kért átváltoztatása az 1908. évi 45.057. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. »Somló«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 45.285. számú belügyministeri rendelettel meg­­engedtetett. • Kiskorú Neubrunn Rezső zalaegerszegi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Ná­­dor«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 45.318. számú belügyministeri rendelettel megenged­tetett. Kiskorú Kotyka János sárisápi illetőségű ugyanottani lakos c­aládi nevének » Menyhárt«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 45.569. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Grosz Dénes pálfalvi illetőségű salgótarjáni lakos családi nevének »Nagy«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 45.790. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kohn Vilmos ebeczki illetőségű budapesti lakos családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 46.243. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. W­e­i­s­z Simon rigácsi születésű szombathelyi lakos és Sándor nevű kiskorú gyermeke családi nevének » Vidost-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 47.670. számú belügyministeri rendelettel meg­engedte­tett Zsidó Mária tótkömlési illetőségű ugyan­­ottani lakos saját, valamint kiskorú János nevű gyermeke családi nevének »Szabó«-ra kért átváltoz­tatása az 1908. évi 47.664. számú belü­gyminis­­teri rendelettel megengedtetett. Thum Ferencz gertenyesi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Mária és Viktor nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Boncza«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 47.934. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Bon János meszicsi illetőségű kastélyi lakos családi nevének »Komád«-ra kért át­változtatása az 1908. évi 47.938. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett, Weiszglaf Simon nagyváradi illetőségű kassai lakos családi nevének »Váradi«-ra kért­ átváltozatása az 1908.évi 48.162. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kohn Sándor ósziváczi illetőségű zombori lakos családi nevének »Kalmár«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 48.424. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kohn Sarolta, Kohn Paula, Kohn Aranka, Kohn Sándor és Kohn Miklós kecske­méti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Halmos«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 48.451. számú belügyministeri­ rendelettel meg­engedtetett. ___. Kiskorú Stern Mára Magdolna tanitóképző­­intézeti növendék családi nevének »Vas«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 45.137. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« két és egynegyed ív melléklettel; továbbá az »Országgyűlési Értesitő« a képviselőház 1908. évi junius 1-je 336-dik üléséről, csatolva van

Next