Budapesti Közlöny, 1908. július (42. évfolyam, 148-174. szám)

1908-07-01 / 148. szám

HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége 1908. év június 25-én kelt legfelső elhatározásával m Matt Alfréd táborszernagynak, közös hadügy­ministeriumi osztályfőnöknek, továbbá Franz Libor altábornagynak, a 7. hadtest parancsnoké­nak és temesvári vezénylő tábornoknak, Hada­mari lovag Versbach Manszvét altábornagynak a 2. hadtest parancsnokának és wieni vezényli tábornoknak, és a 13. hadtest vezetésével megbízot Derba Rajmund altábornagynak a titkos taná­csosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli J­irályi Felsége 1908. év május 29-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Rukowansky György személyi lakáj a persa nap és oroszlán-rend 5. osztályát, az orosz császár nagy arany érdemérmet, a porosz királyi vörös sas-érmet, a persa nap- és oroszlán-rend arany érmét, a bajor királyi Szent Mihály-érdemrend ezüst érmét, a belga királyi arany­­érmet, a ro­mán királyi koronás arany érdemérmet, a hes­seni nagyherczegi »Nagylelkű Fülöp« érdemrend ezüst keresztjét és a mecklenburg-schwerini nagy herczegi ezüst érdemkeresztet elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és királyi fensége Frigyes főher­­czeg védnökhelyettes ur 1. évi júniusi én 32. V H. szám alatt Wienben kelt magas elhatáro­zásával dr. Köveskállai Kövess György minister, segédtitkár, szolgálaton kivüli viszonyban m. kir honvéd huszárhadnagyot a magyar szent korona országai vöröskereszt egyletének megbízottjává nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi miniszer az állami ménesbirtokok és a gödöllői koronauradalom tisztviselőinek létszámában Jankovich Lőrincz jószágigazgatói címmel és jelleggel felruházott m. kir. jószágfelügyelőt a VII. fizetési osztályba m. kir. jószágigazgatóvá, Baranyai Ödön gaz­­­­dasági felügyelői címmel felruházott m. kir. I. osztályú gazdasági intézet a VII. fizetési osz­tályba m. kir. jószágfelügyelővé, Kakass Árpád és Fischer Ödön m. kir. II. osztályú gazdasági intézőket a VIII. fizetési osztályba m. kir. I. osztályú gazdasági intézőkké, Zinnern Oszkár és Wattn­er Endre m. kir. gazdasági ellenőröket a IX. fizetési osztályba m. kir. II. osztályú gazdasági intézőkké, ifj. Rochlitz Tódor és Vattay Dezső m. kir. gazdasági segédtiszteket a X. fizetési osztályba m. kir. gazdasági ellenőrökké, Wein­­reich János és Magyar Gyula m. kir. gazdasági gyakornokokat a XI. fizetési osztályba m. kir. gazdasági segédtisztekké nevezte ki. --------*• A kereskedelemügy­i m. kir. minister Pirnit­­zer Gyula igazgatót, az 1908 — 1912. évek tar­tamára, az 1907. évi XLIV. törvényczikk alap­ján szervezett országos ipartanács tagjává ne­vezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister a m. kir. államépitészeti hivatalok személyzeti létszámában 148. szám. Budapest, 1908. Szerda, Julius HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Előfizetési árak: Hivatalos hirdetések: Ma­rián­yí röptéik • VII kerület Rákóczi-út 14 szám a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir- ' * ’ Értesítő« címü mellékletekkel együtt, detések díja elől­ege­sen küldendő be. Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz Kiadóhivatal, naponkint postai szétküldéssel, Vagy még pedig 16őszóig egyszeri hirdetésért annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., 10­­0 ... helyben házhoz hordva: 2 K,100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., ff '“•, Rakoczi-ut 54., Athenaeum-épület. Egész évre................................ 40 korona és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. büntetéseket elfogad és lappéldányokat Félévre........................................ 20 s az esedékes nyugtatványbélyeg és az számonkint kü­lön-külön. Nyilvános ható­rasit az EODENBERGER-féle könyv­ Negyedévre................................ 10 s, esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint­ságok és közintézetek számára 50% ,ereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz . , Egy teljes lap ára 60 fillér, 60 fillérjével, engedmény.­ ­ Viczmándy Tamás műszaki tanácsosi címmel é­s jelleggel felruházott kir. főmérnököt,­­Benedict­ ,­ [ József, Kuppis József, Bartha Mór, Perszini­­ Alfréd, Ac­sák­i Jenő, Latinovich Mihály , Polinszky Emil kir. főmérnököket,­ úgy Dicső­­jő Kálmán miniszeri főmérnököt műszaki tanácso­sokká, — May Sándor, Begdán Géza, Pál­fi Dezső, Váradi Manó, Leichtner Gyula, Kajár F . Lajos, Kis Dávid, Mahler Ignácz, Forst­ex­­ Gyula és Beischl Ferencz kir. mérnököket kir­­. főmérnökökké, — továbbá Neubauer Lajos, Hein­rich György, Adriányi Elemér és Milylye Ist­­­ván kir. segédmérnököket kir. mérnökökké, — végül Sauerborn Károly okleveles mérnök, Unger Lajos okleveles építész, Kállay Béla, Vértes­­ Manó okleveles mérnököket s műszaki díjnoko­kat kir. segédmérnökökké nevezte ki. A m. kir. kereskedelemügyi miniszer a posta­­i takarékpénztár személyzeti létszámába kinevezte 3 számtanácsossá: Szánt­ó Lajos és Stasiak Jenő s számvizsgálókat, számvizsgálóvá: Szoyka Ernő, 1 Pintér Gyula, Fischer Mátyás, Fried Sándor,­­ Fehér Sámuel, Hirschk­a Gyula tiszteket és Vida­­ László ipariskolai tollnokot, tisztté: Havas Rezső, 1 dr. Gáspár Ernő, Goldschmied Manó, Huber­t­­ Gusztáv, Kürti Izidor, Gyarmati S. Dezső. 3­­Gönczy Kálmán, Fényes Miklós, dr. Talapkovics­­ Szilárd, Halmos Károly, Cservinka Lipót, Schweiger Béla és Székely József segédtiszteket, .­­ segédtisztté: Mariner Károly, Ungár Hugó, ,­­ Petrakovits József, Lob Ernő, Vécsei Béla, Kiss­­­­ Lajos, Nemes Ödön, Klein Ede, Waingartner J. Antal, Varga János, Kolos Sándor, Dörögdy­­ Antal, Neubrand Ferencz, Vermes Artur, dr. i­­ 'Baumgartner István, Brunekker Lajos, Tóth i­s Kálmán, Radványi Mihály, Fülöp Venczel, Lusztig Adolf, Hunfalvi Ödön, Töttösy Béla, Braun Gyula, Lindner Viktor, Földvári Sándor, Patatics Vilmos, Hegedűs Sándor, Szatmári Ferencz és Kempszki Lénárd postatakarékpénz­tári díjnokokat.­ A kereskedelemügyi m. kir. minister kinevelte :­­ a VII. fizetési osztályba posta­-és távirdatanácsosokká: dr. Tildy­­ Vincze, Szabó Dénes, Krajcsovics Ferencz, Pong­­rácz Béla, Kálmán Imre, Halász László, Laszy­­ Győző, Duronelly Alajos pt. titkárokat és Rasskó­­ Antal posta- és távirdafelügyelőt; a VIII. fizetési osztályba posta-­­ é­s távirdatitkárokká: Vucskits László, Nagy Gábor, Soós Lajos, Filát József, Halászi Imre,­­ Melcher Károly, Szabón István, Klebersberg Géza, dr. Ondrejkovits Rezső, dr. Fábry Mihály, Gazdy Jenő, György Vilmos, dr. Pap Salamon, Győry­­ Gyula, Bolemann Sándor, Lamprecht Alfréd, Nieder­­­mann Antal Rejovsky Jakab, dr. Hamvas János,­­ Podhorszky Lajos és Rákóczy Mihály posta- és t távirdasegédtitkárokat;­­ a IX. fizetési osztályba posta- és távirdasegédtitkárokká: dr. Bangha­­ Aurél, dr. Englerth Emil, dr. Oláh János, dr. Illye­­ Miklós, Páhr Károly, dr. Scheffer Ferencz, dr. Balló­­ István, Raabe Adolf, Szongott Ödön, Ribényi József | Haláthy Gyula, dr. Gyárfás Kálmán, dr. Korsós­­ József, dr. Nagy Endre, dr. Nyáry István, Liebmann Emil, Dobrzanski Miklós, Szabó József posta- és is távirdafogalmazókat, dr. Sehemmel Emil posta- é­s­­távirdafőtisztet, dr. Törzsök Pál posta- és távirda a­ tisztet; isi a X. fizetési osztályba posta- és /1 távirdafogalmazókká: dr. Voit Pál­­-­ Polonyi Ferencz, Bényi Károly posta- és távirda -­­ tiszteket s dr. Vogl József és Szűk Ödön napidíja­­y posta- és távirdafogalmazókat ; r a VII. fizetési osztályba posta- és r. távi­rd­a műszak­i tanácsosokká­­- Ratkovszky Gyula és Holzmann Károly posta- és­­­ távirda-főmérnököket; a VIII. fizetési osztályba posta- és új távirdafőmérnökökké: Paskay Berná­t , Gáti Béla és Haltenberger Sámuel posta- és távirda mérnököket; A IX. fizetési osztályba posta- és távirdamérnökökké: Rázsó Kálmán, Ber­denich Ernő és Kisfaludy Károly posta- és távirda­­­ segédmérnököket; ■j a VII. fizetési osztályba posta - és távirdafőfelügyelőkké: Myslowsky Sándor, Vady György, Csatth Zsigmond, Irányi Gyula, Poglayen Zsigmond Nád­y József, Kiss Sándor, Szommer Náthán, Bartha Domokos, Lukács­­ Lajos, Rostaházi János, Polonyi Gyula, Nicolich Sándor, Főttért Gyula, Kaffka József, Schmiermunc­­­ Ernő, Arnold Endre, Tauber Mór, Gruber Árpád, Kisfaludy Pál posta- és távirdafelügyelőket; ’ a VIII. fizetési osztály­­ba posta­­’ és távirdafelügyelőkké: Szabó Kálmán, ’ Pottornay Vilmos, Gröber László, Neumann Sámuel­­ posta- és távirdafőtiszteket, Fend József, Simon­­i­csics György posta- és távirdapénztári ellen­őröket, Bokros Lajos, Végh Lajos, Bizzer István,­­ Szép Sándor, Weigner Károly, Kovács János, Labancz Mihály, Bene Gyula, Kocsiss Árpád,­­ Barabás Gábor, Bakó Gábor, Bóka Károly, Ionescu ’ Pál posta- és távirdafőtiszteket, Stefaits Géza •1 posta- és távirdapénztári ellenőrt, Weiser Sándor, ' | Pálmai Gyula, Flachner Imre Kükemezey Béla, | Beness János, Zgólay GézaVarga Sámuel, Szőcs I János, Reitter Zsigmond posta- és távirdafőtisz­­­­teket, Szmodis Ödön pénztári ellenőrt, Bossányi­­■ István, Tárnok Rezső, Kovácsy Mózes, Halász ■­­ Károly, Mikes György, Kammerloher József, Tichy­e­i Róbert, Végh Árpád, Zeiller Kálmán, Steiner I Adolf, Antolné Ferencz, Halmos Ferencz, Varga­­­­ Kálmán, Kunovic Károly, Marcsek Aladár, Szabó János, Stollár István, Mándy Lajos, Tölössy Béla,­­ Kende JózsefWalkovszky Mihály, Ternyei János posta- és távirdafőtiszteket, Kakas István és­­ Zwinger Nándor posta- és távirdapénztári ellen­­­­őröket, Freiszberger Gyula, Kien Elek Kuzmik­­ Gusztáv, Guta János, Wildenauer Kálmán, Hajnal­­József, Dragomán Izsák, Mayer Károly, Szabó­­ Árpád, Mayer Győző, Albrecht József, Lovich­­ Gyula, Kucsera Ágoston Bodjánszky Alajos, Jákó I Lajos, Slavitsek Béla, Barlanghy Árpád, Sárközy­­ Benő, Szekciós Sándor, Zsigmond Kálmán, Göttin­­­­ger Kelemen, Salamon István, Szabó Ágoston,­ Vallentin Ödön, Kunst Antal és Fullajtár Lajos posta- és távirdafőtiszteket. a IXi f­i­z­e­t­é­s­i osztályba posta- és távirdafőtisztekké: Petri Kálmán, Brex­­­­ler Imre, Kelemen Ferencz, Egner Lajos, Szász­­ Mózes, Gombás Nándor, Kőszegi Ferencz, dr. Gerő­­ Miksa, Machatsek Aladár, Stark A. Ábrahám, Wajdits Géza, Adorján András, Schmitter Rezső. A lap mai számának 7-ik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél év melléklettel ;csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőház 1908. évi junius 30-diki 356 üléséről.

Next