Budapesti Közlöny, 1908. augusztus (42. évfolyam, 175-198. szám)

1908-08-01 / 175. szám

Budapest, 1908. 175. szám.­­ Szombat, augusztus 1. HIVATALOS LAT. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­i kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................................40 korona Félévre......................................... 20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap­­ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­­­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200 - 300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánh­irdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonk­int külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény­. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége 1908. évi Julius 3-án kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy ...Klein Károly, a cs. és kir. Ház és a közös kül­­ügyek ministeriumabeli segédhivatali igazgató­­sági segéd a porosz királyi korona-rend 3. osz­tályát elfogadja és viselje. A m. kir. ministerelnök és az osztrák C3. kir. ministerelnök a kölcsönös kereskedelmi és for­galmi viszonyoknak a magyar szent korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közt való szabályozása tárgyában Budapesten 1907. évi október 8-án kötött, és az 1908. évi XII. törvényczikkben be­­czikkelyezett szerződés XXIV. czikke értelmében alakítandó választott bírósághoz állandó választott tórákká a következőket nevezték ki: a m. kir. miniszerelnök­, gróf Batth­yány Tivadar országgyűlési képvi­selőt, gróf Hadik-Barkóczy Endrét, a magyar főrendi­ház örökös tagját. Hatvany-Deutsch József nagyiparost, gróf Mailáth­ Józsefet, a magyar főrendiház örökös tagját, az osztrák cs. kir. ministerelnök, lovag Böhm Bawerk Jenő doktort, az osztrák urakháza tagját, Thhorznickij lovag Mn­iszek Sándor doktort, az ■osztrák urakháza tagját, s a lembergi országos főtörvényszék elnökét, Stibrai Ferencz szolgálaton kivüli osztály­­főnököt, Wohanka Józsefet, az osztrák urakháza tagját, a a prágai kereskedelmi és iparkamara volt elnökét. A m. kir. ministerelnök és az osztrák cs. kir.­­ ministerelnök a kölcsönös kereskedelmi és forgalmi­­ viszonyoknak a magyar szent korona országai és­­ a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közt való szabályozása tárgyában Buda­pesten, 1907. évi október 8-án kötött, és az 1908. évi XII. törvényczikkbe beczikkelyezett szerződés XXIV. czikke értelmében alakítandó választott bíróság elnöki névsorába, — melynek tagjai közül az elnököt minden egyes esetben a sors határozza meg, —• a következőket válasz­tották ki: a m. kir. ministerelnök az osztrák cs. kir. ministerelnök által javaslatba hozottak közül: Oberschal Adolfot, a m. kir. curia elnökét, Wlassics Gyula doktort, a m. kir. közigazgatási biróság elnökét, az osztrák cs. kir. ministerelnök a m. kir. ministerelnök által javaslatba hozottak közül, Ruber Ignácz doktort, az osztrák cs. kir. leg­főbb biróság és semmitőszék elnökét, őrgróf Racquehem Olivért, a cs. kir. közigazga­tási biróság másodelnökét. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Varga Jenő nagyszentmiklósi állami polgári iskolai rendes tanítót ugyanebben a minőségében a brádi állami polgári iskolához, és megbízta az igazgatói teendőkkel. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Benedek János pásztói állami polgári iskolai rendes tanítót ugyanebben a minőségében a turkevei állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Jerome Róbert karánsebesi állami polgári iskolai rendes tanítót ugyanebben a minősé­gében a nagyszentmiklósi állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister kinevezte Gergics Kornélia dévai állami polgári iskolai helyettes tanítónőt a belényesi állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé. _______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister kinevezte Pojnárné Lengyel Mária és Hrabéczy Jolán belényesi állami polgári iskolai helyettes tanítónőket ugyanezen iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítónőkké. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister kinevezte Biró Irén orosházi állami polgári iskolai helyettes tanítónőt a túrkevei állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segéd­­tanítónővé. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök báró Pongrácz Albert budapesti lakost ideiglenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztté nevezte ki a fő- és szék­városi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. A kereskedelemügyi m. kir. minister Szalai Gábor, Buszai Mihály és Hrubi József zuha­­tagkalauzsegédeket az aldunai m. kir. hajózási hatósághoz fizetésnélküli N­­od­oszt. zuhatag­­kalauzokká nevezte ki. A vukovári kir. pénzügyigazgatóság Marko­­vics Márk vámgyakornokjelöltet a zimonyi kir. fővámhivatalhoz fizetésnélküli kir. vámgyakor­nokká nevezte ki. A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyinté­zet igazgatója Miesz Mihály intézeti hivatal­­szolgát intézeti levélhordóvá nevezte ki. Kiskorú Teitelbaum Ottó és Erzsébet budapesti születésű ugyanottani lakosok családi . A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« egy és fél ív melléklettel, nevének »Tihanyi«-ra kért átváltoztatása az 1908. évi 44.665. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. A m. kir. ministerelnöknek 2.596/1908. M. E. számú rendelete galambok behozatalának korlá­tozása tárgyában. Az illetékes ministerekkel és Horvát-Szlavon­­országokra nézve a bánnal is, továbbá az osztrák cs. kir. kormánynyal egyetértve az 1908. évi XII. törvényczikkbe iktatott szerződés A. mel­lékletét képező szerződéses vámtarifa VII. czik­­kének alapján élő galamboknak az osztrák-magyar monarchia két államának szerződéses vámterü­letére való behozatala hatósági engedélytől téte­zik függővé. Az engedélyt a magyar szent korona orszá­gaiba irányuló szállítmányokra vonatkozólag a m. kir. pénzügyminiszertől kell kérni a feladó és a címzett nevének és lakásának, valamint a galam­bok fajtájának és számának s behozataluk czél­­jának megjelölése mellett. Az engedély már a határ átlépése alkalmával bemut^^d». . ■■ ** ' Engedély nélkül érkező szállítmányok vissza­­utasítandók. A­ki ezen rendelet ellenére élő galambokat megfelelő hatósági engedély nélkül hoz vagy hozat be, a mennyiben cselekménye az elkövetés helyén fennálló jogszabályok értelmében súlyo­sabb büntetőjogi beszámítás alá nem esik, ki­hágást követ el és 15 napig terjedhető elzárás­sal és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. E rendelet nem zárja ki, hogy élő galambok­nak behozatala a jövedéki kihágásokra vonat­kozó jogszabályok értelmében esetleg mint jöve­déki kihágás is megbüntettessék. Ez a rendelet azonnal hatályba lép. Kelt Budapest, 1908. évi julius 17-én. Wekerle Sándor s. k. m. kir. ministerelnök. A m. kir. földmivelésügyi minister folyó évi 43.625. szám alatt a jászladányi vadász­­társaság alapszabályait láttamozta. A m. kir. földmivelésügyi minister folyó évi 63.494. szám alatt kelt rendeletével a »Nagy­kovácsi Házinyultenyésztők Egye­sülete« alapszabályát bemutatási záradékkal látta el. A m. kir. földmivelésügyi minister folyó évi 63.579. szám alatt kelt rendeletével az »Irsai Házinyultenyésztők Egyesülete­ alapszabályát bemutatási záradékkal látta el. A m. kir. földmivelésügyi minister folyó évi 63.999. szám alatt kelt rendeletével a »M e z­ő t u r i Házinyultenyésztők Egyesülete­ alap­szabályait bemutatási záradékkal látta el.

Next