Budapesti Közlöny, 1908. szeptember (42. évfolyam, 199-223. szám)

1908-09-01 / 199. szám

. ...........-----1”^— Budapest, 1908. 199. szám. Kedd, szeptember 1. BUDaPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat értisit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési Árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................ 40 korona Félévre....................... 20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli kiá­lyi Felsége a következő legfelső kézirato­t változtatott leg­kegyelmesebben kiadni: Kedves báró Bolfvas táborszernagy! Ötvenedik szolgálati esztendejének be­töltésekor, amit néhány nap múlva fog követni az az idő, amikor húsz esztendeje lesz annak, hogy Önt fő­hadsegédemmé és katonai irodám elöljárójává neveztem ki, óhajtott alkalmul szolgál nekem annak a kifejezésére, hogy mily sokra becsülöm Önt és Önnek szolgálatait. Háborúban és békében egyaránt kitűnő szolgálata után mostani állására hivatván meg, hivatását eszményileg fogta fel, vilá­gos tekintettel és meleg szívvel hű taná­csosomként fárad­hatatlanul, a fegyveres erő és hozzátartozóinak javára munkál­kodott, és e részről igazán megérdemelt megbecsüléshez jutott, és legteljesebb bizalmamat nyerte el. Szívből üdvözlöm ünnepén, és remény­­em, hogy nekem és szolgálatomban még sokáig egészségben marad. Hálám és különös hajlandóságom jeléül Önnek, az 1866-ban a hadi díszítmény­­nyel kiérdemelt katonai érdemkereszthez a gyémántokat adományozom. Kelt Bad Ischlben, 1908. évi augusztus 30-án. Ferencz József s. k. Kedves lovag Schwitzer táborszernagy! Szívből üdvözlöm Önt ötvenedik szolgá­lati évének betöltése alkalmából. Az a tudat, hogy oly hosszú időn át mindig kitűnő szolgálatokat teljesített, a visszaemlékezés az ellenség előtti kiváló magatartására, a magasabb parancsnoki állásokban kifejtett eredményes tevékeny­ségére, és az alárendeltjei őszinte ragasz­kodásáról való meggyőződés jogos meg­elégedéssel tölthetik Önt el. Hálásan emlékszem meg hű szolgálatai­ról és biztosítom Önt állandó jóindula­tomról. Kelt Bad Ischlben, 1908. évi augusztus 25-én. Ferencz József s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­­z­terem előterjesztésére dr. Sigmond Eleket,­­ a magyaróvári növénytani kísérleti állo­­­­más vegyészét, a budapesti tudomány­­i egyetem magántanárát, a József műegye­­­­­emen a mezőgazdasági chemiai technoló­giai tanszék nyilvános rendkívüli tanárává a szabályszerű illetményekkel kinevezem. Kelt Bad Ischlben, 1908. évi augusztus 16-án. Ferencz József s. k. Gróf Apponyi Albert s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére dr. Frank Ödön közegészségügyi fő­felügyelői címmel és jelleggel felruházott közegészségügyi felügyelőt közegészség­ügyi főfelügyelővé kinevezem. Kelt Bad Ischlben, 1908. évi augusztus 19-én. Frieencr József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister dr. Bé­­késy Sándor minist­eri osztálytanácsos szaktudó­­sitót Münchenből Konstantinápolyba, Szögyény György ministeri titkár szak­tudósí­tót New-York­ból Belgrádba és dr. Horváth Ödön minis­tri segédtitkár szaktudósítót Belgrádból Münchenbe helyezte át. A m. kir. állami számvevőszék elnöke Do­rombig József állam­i számvevőszéki számvizs­gálót a VII. fizetési osztályba állam­i számvevő­­széki főszámtanácsossá nevezte ki. A nagyváradi kir. törvényszék elnöke Pintér Károly belényesi kir. járásbirósági betétszerkesz­­tési kir. napidíjas szol­gát a berettyóujfalui kir. járásbírósághoz hivatalszolgává nevezte ki. Weitzenfeld Adolf kalocsai születésü budapesti lakos családi nevének » Vidor*-ra kért átváltoztatása az 1908 évi 19.366. számú bel­­ügyiminsteri rendeletül megengedtetett A kereskedelemügyi m­. kir. minister az 1907. évi 69.555. szám alatt kelt rendeletével megen­gedte, hogy a Komárom vármegye területéhez tartozó Tatabánya községben minden hónap 15-ikét követő hétfői napon hetivásár jellegű havi kirakodó vásár tarttassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó év: 75 243. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy az Ugocsa vámügye területéhez tartozó Magyarhom­ját községben a folyó év­ július 22. és 23-ikára esett, de elmaradt országos vásár helyett, folyó évi szeptember 9-én pótvásár tarttassék.­­ A kereskedelemügyi m. kir. minister folyó évi 59 586. szám alatt kiadott rendeletével a szesz­­finomítók és szesznagykereskedők országos egyesületének alapszabályait az 1884. évi XVII. t.-cz. 150. §-a alapján jóváhagyta. A kereskedelemügyi m. kir. ministeri folyó évi 65.174. sz. a. kiadott rendeletével a kecske­méti fűszer- és vegyeskereskedők egyesületének alapszabályait az 1884. XVII.­­ t.-cz. 150. §-a alapján jóváhagyta. A debreczeni pinczérek szakegyle­tének alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1908 évi 84,507. szám alatt láttamozta.­­ ---------­A m. kir. állami jéggyári munkások temetkezési egyletének alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1908. évi 92.327. szám alatt láttamozta. I. A budapesti m. kir. posta- és távirdaigazga­­tóság közhírré teszi, hogy a kereskedelemügyi m. kir. minister rendeletére Kolopfürdőn, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a tiszasülyi távbeszélő központhoz csatlakozó törvényható­sági nyilvános távbeszélő állomást rendezett be, amely táviratok közvetítésével is foglalkozik.­ ­ 8.395/1908. szám. Pályázati hirdetmény.­ ­ A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémiánál s a műszaki tanszék megüresedvén, ennek betöl­­­­tésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen tanszék teendőinek körébe tartozik a­­ gazdasági gép- és eszköztan, gazdasági építészet­­i tan, föld­mértan és fizika (erőműtan és éghajlat­­­­tannal) előadása, az előadásokkal együtt járó gyakorlati okmutatások és rajzgyakorlatok tar­­tása, továbbá a meteorológiai észlelő állomás vezetése. A kinevezendő akadémiai rendkívüli tanár­i illetményeit képezi: a VII. fizetési osztálynak­­ megfelelő fizetés és 1904: I. t.-cz., illetve az 1­906: IX. t.-cz. alapján járó pótlék, ötször­­ ismétlődő, egyenkint 200 korona ötödéves kor­­­­pótlék, szabályszerű lakpénz és vizsgadíj.­­ Eelhivatnak mindazok, a­kik ezen állást el­­­­nyerni óhajtják, hogy végzett tanulmányaikról,­­ is eddgi foglalkozásukról szóló bizonyítványokat,­­ s esetleges szakirodalmi működésüket is feltün­ t tető, rövid életrajzzal felszerelt folyamodványai-­­­kat a m. kir. földmivelésügyi mintatérhez cí­­­­mezve, ha szolgálatban vannak elöljáró hatóságuk­­ útján, egyébként pedig közvetlenül a keszthelyi , m. kir. gazdasági akadémia igazgatóságához­­ folyó év szeptember 20-áig adják be. A kinevezés egyelőre ideiglenes minőségben egy év tartamára, s a véglegesítés csak a próbaáv leteltével, s ha a kinevezendő rk. tanár minden tek­itetben megfelel, fog történni.­­ Budapest, 1908. augusztus 19. A m. hír. földmivelésügyi minister. A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed ív melléklettel.

Next