Budapesti Közlöny, 1908. október (42. évfolyam, 224-250. szám)

1908-10-01 / 224. szám

Budapest, 1908. 224. szám. Csütörtök, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő«és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................................40 korona Félévre......................... 20 ̇ Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 Illlés­. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat íeusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magán­hirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény­. HIVATALOS RÉSZ. A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar minister­elnököm előterjesz­tésére Eisenmann Oszkár pénzügyi taná­csost, debreczeni pénzü­gyigazgatóhelyet­­test, a VII. fizetési osztályban való meg­hagyása mellett, sátoraljaújhelyi pénzügy­igazgatóvá kinevezem. Kelt Bad Ischlben, 1908. évi augusztus 22-én.­Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Ospann Károly beregszászi állami főgimnáziumi rendes tanárt a tordai állami főgimnáziumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szeőke Kálmán helyettes tanárt a karczagi ref. főgimnáziumhoz, a fennálló szerződésből kifolyó­lag, rendes tanárrá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kovalik János verseczi állami főreáliskolai ren­des tanárt a budapesti II. ker. állami főreál­iskolához helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Darnay Péter Csáktornyai állami polgári iskolai rendes tanítót ugyanebben a minő­ségében a galgóczi állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szalay József gyöngyösi állami elemi iskolai tanítót, a népnevelés terén szerzett kiváló érde­meinek elismeréséül, mostani állomáshelyén, az 1907. évi XXVI. t.-cz. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá léptette elő. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Oaál Lajos pókafalvi állami elemi iskolai tanítót a hordói állami elemi iskolához ugyanebben a minőségében áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kávay István huszti állami elemi iskolai tanítót a szászkabányai állami elemi iskolához ugyan­ebben a minőségében áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Matulay János okleveles tanítót a dimburgi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Brózik­ Károly okleveles tanítót az alsójeszeni állami népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke dr. Pólya Endre hajduszoboszlói lakost a debreczeni kir. ítélőtábla kerületébe díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A nagyváradi kir. Ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe Dallov Dezső nagyváradvárosi kir. járásbirósági díjtalan jog­gyakornokot díjas joggyakornokká nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság Horvát Jakab Jenő nagykárolyi m. kir. adóhi­vatali díjtalan gyakornokot a nagysomkuti m. kir. adóhivatalhoz segélydíjas gyakornokká ne­vezte ki. A szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság Vágó Dezső jászberényi lakost a jászberényi m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1908. évi 82.535. szám alatt kelt rendeletével megen­gedte, hogy az Árva vármegye területéhez tar­tozó Árvanagyfalu községben a folyó évi október 5-ikére eső országos vásár ez évben kivételesen folyó évi október 26-án tarttassék meg. 96.097/1908. szám. Pályázati hirdetés. II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai emlé­kének megörökítésére a kassai székesegyházban felállítandó emlékműre a m­. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi ministerium ezennel nyilvános pá­lyázatot hirdet a következő feltételekkel. I. A pályázat nyílt és benne csakis magyar állampolgárok vehetnek részt. II. A beküldött minták teljes névaláírással nyújtandók be. III. Az emlékmű helyéül a székesegyház­nak az északi kaput magába foglaló szakasza jelöltetik ki és a pályázóknak szabadságában áll, hogy tervezetükbe bevonhassák a Rákóczi hamvait tartalmazó sarkophagnak ezen a helyen való fölállítását is Az északi kapun át a közlekedés fentartandó. Az emlékmű az északi falra, mely művészeti­­leg akár festészetileg, akár szobrászatiig díszít­hető, nyomást ne gyakoroljon. IV. Az emlékmű költségei mintegy 250.000 K-t tehetnek ki, 300.000 K-t azonban semmi körülmények között meg nem haladhatnak. V. A benyújtott pályamunkákat bizottság bírálja meg, mely a magyar országos képző­­művészeti tanács szobrászati, építőművésze­ti, festőművészeti és ügyvezető előadójából, továbbá szobrászati szakosztályának 3, építőművészeti és festőművészeti szakosztályainak 2-2 kiküldötté­ből, a műemlékek országos bizottságának 2 ki­küldöttéből és Thaly Kálmán történetíróból áll, kiegészítve a magyar képzőművészek egyesületé­nek két szobrász tagjával, kiket az egyesület küld ki, továbbá a magyar mérnök- és építész­­egylet, valamint az építőművészek szövetsége egy-egy kiküldöttjével. VI. A bíráló­ bizottság határozatképességéhez az elnökön vagy helyettesén kívül legalább tíz tag jelenléte szükséges. A bíráló­ bizottság határozatait mindenkor nyílt (nem titkos) szavazással és a jelenlevők kétharmad szótöbbségével az elnök esetleges sza­vazatának beszámításával hozza. A bizottság elnöke báró Forster Gyula, mint a műemlékek országos bizottsága elnöke és a magyar országos képzőművészeti tanácsnak je­lenlegi másodelnöke. Előadót a bíráló­ bizottság a saját kebeléből maga választ. VII. Ha a kiegészítő tagokat illető társula­taik bármi okból nem küldenék ki, ez a bizott­ság munkáit meg nem akasztja. VIII. A pályázat lejáratának határideje 1909. évi szeptember 30-ának esti 5 órája, amely időre a vidéken vagy külföldön tartózkodó művészek is kötelesek pályamunkáikat beküldeni. Később beérkező pályaművek a pályázatban részt nem vehetnek. Azt a helyet, ahová a pályamunkák bekül­dendők lesznek, a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi ministerium később fogja kijelölni. A ministeriumnak erre vonatkozó határozata idejekorán hírlapi utón közöltetni fog, de a pályázók a pályázat lejárta előtt egy hónappal megtudhatják a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium művészeti osztályában is. A pályaművek felállítása a pályázó művészek dolga. IX. A pályázatban résztvevők részéről benyúj­tandók : 1. Az emlékmű nagyságának megfelelőleg 15 cm = 1 méter arányú gipszminta. 2. Az elhelyezésre szolgáló templomszakasz egy alaprajzának 2 cm = 1 m léptékű és egy keresztmetszetének 4 cm = 1 m léptékű rajza, a­mely rajzokból az emlékmű elhelyezésére és körvonalainak a templomszakaszban való elhelye­zése pontosan megítélhető legyen. Az e rajzok alapjául szolgáló terveket a pályázatban résztvevő művészek a műemlékek országos bizottságának hivatalos helyiségében vehetik át. 3. Az emlékmű magyarázó leírása a felhasz­nálandó anyagok megjelölésével. 4. A költségvetés. X. Kívánatos, hogy az emlékmű II. Rákóczi Ferencz és korának szellemében terveztessék. XI. A bíráló bizottság ítélete a pályaművek benyújtási határideje után két hónap alatt fel­tétlenül kihirdetendő. XII. A bírálat megtörténte után a pálya­munkák a bírálati jelentéssel együtt legalább is 14 napig közszemlére teendők. XIII. A díjazásra érdemes pályaműveknek a bíráló­bizottság végérvényes ítélete alapján a következő díjak és pedig osztatlanul adandók ki: Első díj: 6.000 korona. Második díj: 5.000 korona. Két harmadik díj: 3—3.000 korona. Egy negyedik díj: 2.000 korona. XIV. A kivitellel való megbízás fölött a vallás- és közoktatásügyi ministérium dönt. A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a „ Hivatalos Ért­esí­ttó»egy és fél ív melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék