Budapesti Közlöny, 1908. november (42. évfolyam, 251-275. szám)

1908-11-01 / 251. szám

Budapest, 1908. 251 Vasárnap, november 1 . szám, BUDAPESTI izóKÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. S-LTM m ------­ - -■---­ Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Árusít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................40 korona Félévre......................................... 20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlege­sen küldendő be , még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K,*200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége 1908. november 1-vel legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott József Ferdinánd főherczeg ezredes ur ő császári és királyi fenségét, az 5. gyalogdandár parancsnokát, vezérőrnagygyá. ő császári és apostoli királyi Felsége 1908. évi október 29-én Budapesten kelt legfelső elhatározásával 1908. évi novem­ber 1-ével legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott József főherczeg ezredes úr 6 császári és királyi fenségét, a m. kir. 79. honvéd gyalogdandár parancsnokát, vezér­őrnagygyá. ______ Személyem körüli magyar míniszerem előterjesztésére Szalay Imre ministeri ta­nácsosnak, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának, s a múzeumok és könyv­tárak országos helyettes főfelügyelőjének, négy évtizedre kiterjedő, eredményekben gazdag tevékenységéért, s különösen az Erzsébet királyné Múzeum felállítása és rendezése körül szerzett érdemei elisme­réséül, Ferencz József rendem középke­resztjét a csillaggal adományozom. Kelt Budapesten, 1908. évi október 18-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltózta­tott legkegyelmesebben adományozni. Rieger Ferencz vezérőrnagynak, a közös hadü­gy­­ministérium 9. ügyosztálya főnökének, az altábor­­nagyi címet és jelleget a díj elengedésével; kinevezni: a katonai főtörvényszék előadóivá , a következő alezredes-hadbírákat: Schupp Antalt, a zárai katonai parancsnokság igazságügyi előadóját; Seidl Győzőt, a 3. hadtest igazságügyi előadóját; Koske Emil jogtudort, a 12. hadtest igazságügyi előadóját; Péch-Ujfalui Péchy Károlyt és Rotter Jusztint — mind a ketten a katonai főtörvényszéknél; igazságügyi előadókká: Bilgeri Frigyes zágrábi helyőrségi birósági őr­nagy-hadbírót a 3. hadtesthez; lovag Jungmann Adolf prágai helyőrségi biró­sági őrnagy-hadbirót a 12. hadtesthez és Köbere Károly krakói helyőrségi birósági őrnagy­­hadbirót a zárai katonai parancsnoksághoz ; elrendelni, hogy áthelyeztessenek a kö­vetkező őrnagy-hadbirák : Pizák József a temesvári helyőrségi bíróságtól a prágai helyőrségi bírósághoz ; Papp Jenő a komáromi helyőrségi bíróságtól a budapesti helyőrségi bírósághoz; elrendelni, hogy: Schimann Alfréd 59. sz. gy.­e.-beli tartalékos hadnagy, hivatásos hadbíró jelölt, a cs. kir. Land­wehr tényleges állományába áthelyeztessék, és őt 1908. november 1-vel főhadnagy-hadbíróvá ne­vezte ki. kinevezni: dr. Schweighofer Rezső 2. oszt. főtörzsorvost, brassói helyőrségi orvosfőnököt, wiener-neustadti helyőrségi orvosfőnökké; dr. Jan Venczel 2. oszt. főtörzsorvost, a 6. gyalog­hadosztály orvosfőnökét, tarnówi helyőrségi orvos­főnökké ; dr. Feller Farkas törzsorvost a nagyszombati katona-rokkantak házánál , brassói helyőrségi orvosfőnökké ; dr. Marwann Adolf törzsorvost a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál, a 6. gyaloghadosztály orvos­főnökévé ; dr. Leichtmann Miksa 33. sz. gy.­e.-beli törzs­orvost a 27. gyaloghadosztály orvosfőnökévé ; elrendelni, hogy áthelyeztessenek a kö­vetkező törzsorvosok, orvostudorok : Zeilendorf Simon a temesvári 21. sz. helyőrségi kórháztól a pozsonyi 19. sz. helyőrségi kórházhoz ; Mirnai János a grazi 7. sz. helyőrségi kórháztól a brünni 5. sz. helyőrségi kórházhoz ; A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben (1908. november 1-vel) kinevezni, lovassági tábornokká, ns. Winter Antal altábornagyot, a 15. hadtest parancsnokát és sarajevói vezénylő tábornokot, Bosznia és Herczegovina országos kormányzatának főnökét,­­ táborszernagyokká , a következő altábornagyokat: Potiorek Oszkárt, a 3. hadtest parancsnokát és grazi vezénylő tábornokot; Frank Libort, a 7. hadtest parancsnokát és temesvári vezénylő tábornokot; Hadamari lovag Versbach Mansvétet, a 2. hadtest parancsnokát és wieni vezénylő tábornokot; Hötzendorfi Conrad Ferenczet, az összes fegyveres erő vezérkarának főnökét;­­ altábornagyokká , a következő vezérőrnagyokat: ns. Appel Mihályt, az 1. gyaloghadosztály parancsnokát; Eichensiegi Grünzweig Arthurt, a 17. gyalog­hadosztály parancsnokát; Hofmann Oszkárt, wieni városparancsnokot; Nádasi Tersztyánszky Károlyt, a pozsonyi lovas­hadosztály parancsnokát; Hausenlbas Alfrédet, a cs. kir. 13. Landwehr gyaloghadosztály parancsnokát; Zweienstammi Meixner Ottót, a cs. kir. honvé­delmi ministerium osztályfőnökét; Zweienstamm­ Meixner Hugót, a 27. gyalog­hadosztály parancsnokát és ns. Strasser Károlyt, a tiroli és vorarlbergi erődít­mények felügyelőjét és trienti erődparancsnokot, vezérőrnagyokká : Mattanovic Ernő 58. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezredest, a 15. gyalogdandár parancsnokát; Polaczek Henrik 14. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezredest, a 21. gyalogdandár parancsnokát; Zerbs Alfréd 2. tiroli császár vadász e.-beli szám­feletti ezredest, a 72. gyalogdandár parancsnokát; Georgi Ferencz, cs. kir. 16. sz. Landwehr gyalog­­e.-beli számfeletti ezredest, az 57. gyalogdandár parancsnokát; Kogutowicz Károly 8. sz. gy.­e.-beli számfeletti ezredest, az 50. gyalogdandár parancsnokát; lovag Fabrizii János 95. sz. gy.-e.-beli szám­feletti ezredest, a cs. kir. 26. Landwehr gyalog­dandár parancsnokát; báró Reinsperg Hugó 3. tiroli császár vad.-e.-beli s­zámfeletti ezredest, a 6. hegyi dandár parancs­nokát ; Scholz Ferencz 24. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezre­dest, a 3. gyalogdandár parancsnokát; gróf Zedtwitz Alfréd 7. sz. h.­e.-beli számfeletti ezredest, a 4. gyalogdandár parancsnokát; Straussenburgi Arz Arthur vezérkari testületbeli ezredest, az irányító-iroda főnökét, egyelőre meg­hagyva ezen állomásán ; lovag Raffay Alfréd 13. sz. gy.-e.-beli szám­feletti ezredest, az 59. gyalogdandár parancsnokát; báró Rechbach­ Fülöp 80. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezredest, a 24. gyalogdandár parancsnokát; ns. Schmidt Pál 39. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezre­dest, a 30. gyalogdandár parancsnokát; Kutschern József 6. sz. vártüzér-e.-beli szám­feletti ezredest, mostari erődparancsnokot; Freyenwaldi Jónak Richard cs. kir. 10. sz. Land­wehr gyalog-e.-beli számfeletti ezredest, a 38. gyalogdandár parancsnokát; Nowak Arthur 35. sz. gy.-e.-beli számfeletti ezre­dest, a 4. hegyi dandár parancsnokát; Bélafalvai Fekete Miklós 52. sz. gy.­e.-beli szám­feletti ezredest, a 34. gyalogdandár parancsnokát; Lavric János cs. kir. 22. sz. Landwehr gyalog-e.­­beli számfeletti ezredest, a cs. kir. 51. Landwehr gyalogdandár parancsnokát, és Theissrucki Fleischmann Mór cs. kir. 5. sz. Land­wehr gyalog e.-beli számfeletti ezredest, a cs. kir. 1. Landwehr lovasdandár parancsnokát; ezredesekké:­­ Felsége darabont testőrszázadánál: ns. Brenneis Károly testőrfőhadnagyot és al­ezredest ; a vezérkari testületben: Bandian Sándor számfeletti alezredest, csapat­szolgálatra beosztva a cs. kir. 21. sz. Landwehr gy.-e.-hez, — a cs. kir. Landwehr tényleges állo­mányába való áthelyezése mellett. A lap mai számának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá a közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottságnak Budapesten, 1908. évi október 31-én tartott 6-dik üléséről szóló értesitő.

Next