Budapesti Közlöny, 1908. december (42. évfolyam, 276-299. szám)

1908-12-01 / 276. szám

Budapest, 1908. 276. szám. Kedd, deczember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: II. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: 13­., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. "Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat átfüsit az EGGENBERGER-féle könyv­­esisreskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..................................40 korona Félévre.......................... 20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 00 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6­0 és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint kü­lön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Perleberg Arthur pénz­ügy­mi­nisteriumi ministeri tanácsosnak, saját kérelmére való nyugalomba helye­zése alkalmából, sok évi hű és buzgó szol­gálata elismeréséül, Lipót-rendem lovag­keresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi november 14-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k.. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Vöröss Sándor pénzü­gy­­ministeriumi ministeri tanácsosnak, saját kérelmére való nyugalomba helyezése al­kalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi november 27-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s k. .­­ * fa Magyar ministerelnököm előterjeszté­sére Joanovich Pál ministerelnökségi osz­tálytanácsosnak a ministeri tanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi november 24-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Tulok József vas­várszombathelyi kanonok és pápóczi perjel­nek a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett bihari címzetes apátságot, dr. Tóth József vasvárszombathelyi kanonok és alsólendvai főesperesnek a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett németujvárhegyi címzetes apát­ságot, Gaál Sándor szombathelyi plébános­nak a Boldogságos Szűz Máriáról neve­zett madocsai címzetes apátságot, Kincs István kőszegi plébánosnak pedig a Bol­dogságos Szűz Máriáról nevezett Vámos­­györk melletti monostori címzetes apát­ságot adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi november 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Apponyi Albert s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Grodzki Szaniszló ökörmezői, Gagyi Dénes gyergyószentmiklósi, Derecs­kei János pétervásári, ifj. Krivácsy Ká­roly paksi, Petróczy János nyírbátori, l­á­­kosy Jenő rozsnyói, Frankl Dezső érsek­­újvári, Kuszli Béla marczali, Chilba Illés pápai, dr. Krucsin Honor felsővisói, dr. Boheczel Sándor bánffyh­unyadi, Kerekes Zoltán oraviczabányai, dr. Balázs Emil budapesti, VIII—X. kerületi, dr. Schwicker Richárd budapesti, VI. kerületi járás­­birósági, dr. Bakuté Géza szabadkai tör­vényszéki, Sipos Gyula zirczi járásbiró- sági, Ladányi Zoltán fehértemplomi tör­vényszéki, Sebestyén Árpád szászvárosi, Csillag László szegedi, Lukács Ignácz szász­városi járásbírósági albírákat, Gadó István fehértemplomi alügyészt, Polák Pál és Tajváry Béla telekkönyvi betét­­szerkesztő, Harsányi Gyula, a kassai Ítélő­táblához tanácsjegyzőül berendelt sátor­aljaújhelyi járásb­rtósági, Bocskor Antal Csíkszeredai törvényszéki albirákat, Czolb­or Miklós ipolysági alügyészt, Kaltenbach Rezső körmöczbányai járásbirósági albirót, dr. Oravetz Andor beregszászi alügyészt, dr. Kamrás József komáromi törvényszéki, Csiszár Gábor szilágysomlyói járásbirósági albirákat, dr. Götz­­lein , egri alügyé­szt, Fengya Igor nagybereznai, dr. Serig Jenő nagykárolyi, Porolni Milán világosi, dr. Glatz Árpád rahói, dr. Kerner Lajos, a maros­vásárhelyi ítélőtáblához tanácsjegy­zőül berendelt brassói járásbirósági albi­rákat, dr. Gergics Károly szegedi al­­ügyészt, dr. Bodola Zoltán beszterczei törvényszéki, Folly Emil beszterczei, Grei­ner Hugó zólyomi járásbirósági, Ujházy Árpád eperjesi törvényszéki, Istók Zoltán nagyváradvidéki járásbirósági albírákat, dr. Botk­ár Sándor kassai alügyészt, De­meter János nagybecskereki járásbirósági albirót, Grämling Kornél zombori al­ügyészt, dr. Szentiványi Ede hódmezővá­sárhelyi, Párás Mihály turóczszentmár­­toni, dr. Szendrő Otmár gálszécsi, dr. Weber Gusztáv szentgotthárdi járásbirósági, Fodor Zoltán rimaszombati törvényszéki, Boross Zoltán rimaszécsi, Tormássy Géza szilágysomlyói járásbirósági, dr. Juhász István, a szegedi ítélőtáblához tanácsjegy­zőül berendelt szegedi törvényszéki, dr. Tyrnauer Márk miskolczi járásbirósági, Szeles Gyula lugosi törvényszéki, Szász István szilágycsehi járásbirósági, dr. Vi­ki­ghy Alfréd szolnoki törvényszéki, Török­­ Miklós nagyszentmiklósi, Cseh Ernő mun­kácsi, végül dr. Hanskarl Sándor buda­pesti IV. kerületi járásbirósági albirákat jelenlegi székhelyükön járásbirákká, tör­vényszéki birákká, ügyészekké illetve te­lekkönyvi betétszerkesztő birákká kine­­­vezem. Kelt Bécsben, 1908. évi november 27-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1908. évi november 30-án kelt legfelső kéziratával herczeg Starhemberg Ernő Rüdiger kamarásnak és az urakháza örökös jogú tagjának, dr. herczeg Schwarzenberg Frigyesnek, az urakháza tagjának és tartománygyűlési képviselőnek, dr. herczeg Lubomirski András, az urakháza örö­kös tagjának, birodalmi és tartománygyűlési képviselőnek, dr. Séd­er Ferencz görzi her­­czegérseknek, báró Spiegelfeld Márk tiroli és vorarlbergi helytartónak, dr. Udinskii báró Heinrich Károly, Morvaország helytartójának, dr. lovag Pitreich Ágostnak, a grazi országos főtör­vényszék elnökének, dr. Bleylebeni lovag Regner Rezső, a brünni országos főtörvényszék elnöké­nek, dr. ns. Repta Vladimír czernovitzi görög keleti érsek és metropolitának, gróf Serényi Ottó kamarásnak és Morvaország tartományi főnöké­nek, dr. ns. Drabmayr Károlynak, a birodalmi törvényszék elnökhelyettesének és az urakháza tagjának, dr. Doubrava József königgrätzi püspöknek, dr. gróf Ruyn Pál brünni püspök­nek, dr. Lueger Károly birodalmi gyűlési képviselőnek, alsóausztriai országnagyhelyettesnek, Bécs birodalmi fő- és székváros polgármesterének, gróf Lamberg Károly kamarásnak és tarto­­mánygyűlési képviselőnek, gróf Schönborn Béla kamarásnak és csehországi tartományi vá­lasztmányi tagnak, valamint gróf Stadnicki Szaniszlónak, az urakháza tagjának és tarto­­mánygyűlési képviselőnek a titkos tanácsosi mél­tóságot díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. A császári és apost­oli királyi Felsége. 1908. évi október 20-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Waldeneggi báró Berger Oszkár, a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministeriumának nyugalmazott udvari és ministe.' .‘«vácso­ württembergi királyi Frigyes-s­zépkeresztjét és a villa fogantatásáról nevezett középkeresztjét elfogta­ó császári és a évi november 3- val dr. herczeg L. fogalmazógyakorno­dalékos hadnagynak Lipót ministeri alci men Sándor 6. sz. herczeg Windisch-éra lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a » az »Országgyűlési Értesítő« Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed iv melléklettel, csu a képviselőház 1908. évi november 80-diki 381. üléséről.

Next