Budapesti Közlöny, 1909. február (43. évfolyam, 26-48. szám)

1909-02-02 / 26. szám

Budapest, 1909. 26. szám. Kedd, február 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS V. A I». Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................. 40 korona Félévre......................................... 20­­ Negyedévre................................. 10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület.­­Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg leért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Müller Kálmán főrendi­­h­ázi tag, miniszeri tanácsos, a Budapest székesfővárosi dunabalparti közkórházak igazgatója és az országos közegészségügyi tanács elnökének, ez utóbbi minőségé­ben szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-rendem középkeresztjét a csillag­gal adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi január 29-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Papp István lugosi törvény­­széki jegyzőt a temesrékasi, Bakos Ádám kalocsai törvényszéki jegyzőt a salgótar­jáni, dr. Szüts Jenő pécsi törvényszéki jegyzőt pedig a perlaki járásbírósághoz al­bírák­ká kinevezem. Kelt Bécsben, 1809. évi január 31-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi január 31-én kelt legfelső elhatározásával Nagy Miklós salgótarjáni, dr. Berger Rezső, a cur­iához tanács jegyzővé berendelt budapesti VIII—X. kerületi és dr. Bömb­es Gyula, a budapesti Ítélőtáblához berendelt újpesti kir. járásbiráknak a budapesti, dr. Almási Antal budapesti VII. kerületi kir. járásbirónak a pest­vidéki kir. törvényszékhez törvényszéki bírói minőségben, valamint dr. Schannen Alajos ne­­zsideri kir. járásbirósági albirónak a győri kir. járásbírósághoz saját kérelmükre leendő áthe­lyezését legkegyelmesebben megengedni méltóz­­tatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister kinevezte : a VII. fizetési osztályba posta- és távirdatanácsosokká: Nikolics Mihály, dr. Relle Iván, Gömöry Károly, Filep Samu, Tarlós ■György, Klimes Károly, Strammer József, Grósz Gyula, Erdélyi Sándor, Majer Lajos, Kelényi Géza, dr. Kováts Géza és Battenberg Lajos posta- és távirda­­titkárokat; a VIII. fizetési osztályba post­a- és távirdatitkárokká: dr. Geszti S. Sándor pt. segédtitkárt, Fazekas Kálmán és Greguss József pt. főtiszteket, Dékánné István, Meixner Ágoston, Jer­neje Ágoston, Valter Pál, Antolek József, dr. Balogh István, Glazarovits Antal, dr. Vas Ármin, dr. Vellansits Győző, dr. Rózsa Zsigmond, Joszifovits Miklós, Pulay György, Staár Ferencz, dr. Hodobay Emil, Falvi Hugó, dr. Nagy Dezső, dr. Kugyeray Ede, dr. Heller Henrik, Dimény Mózes, Garay Dezső, Csatth Béla, Solti Lajos, Erdélyi Zoltán, dr. Zsögön Béla, dr. Szalay Gábor, dr. Dobay István, Nyíri Vilmos posta- és távirdasegédtitkárokat, dr. Nagy Géza pt. főtisztet, dr. Mayer József pt. segédtitkárt és Eberhardt János pt. főtisztet; a IX. fizetési osztályba posta- és távirdasegédtitkárokká: Balassa Mik­lós, Jakab Endre, dr. Gerő Miksa pt. főtiszteket, Felez Szilárd, Müller Géza, Cop György, Thorday György, Pál Dénes, Greiner György, Kállai Gyula pt. tiszteket, dr. Küpry Kálmán, dr. Mikola Géza, dr. Kiss Kornél, Petőcz Izsó, Sipos Mátyás, dr. Voit Pál, Polonyi Ferencz,, Bényi Károly és Sárossy Árpád posta- és távirdafogalmazókat; a X. fizetési osztályba posta- és távirdafogalmazókká: dr. Borkis Győző, Mojzes Aladár, dr. Hadnagy Béla, Kissányi­ Antal, Sedlár Mihály, Rácz István, Lanti­­ György, dr. Bugyi József, Erben Aladár, R­uszák János, dr. Sándor Aurél posta- és távirda tiszte­két, Tóth Béla, dr. Pap Károly, dr. Kirilly Dezső, Kállay Ferencz, Vérfy Aladár, Bene Gyula, dr. Lendvai József, dr. Stock Richárd, dr. Kalmár Lajos, Kiss István, dr. Barta Gyula, dr. Licz János, Fray János, Bicski János, Verkey Márton és Benyacskó Bálint posta és táv­írda napidíjas fogalmazókat; a Vil­. fizetési osztályba posta- és távirdafőmérnökökké: Búzás Elemér és Rédl Jenő posta- és távirdamérnököket­; a IX. fizetési osztályba posta- és távirdamérnökökké: Eperjessy József, Gura Károly és Gimponeriu Dénes posta- és távirda­­segédmérnököket; a X. fizetési osztályba posta- és távirdasegéd mérnökökké: Csiba Vincze, Szteits György, Ujj György, Füves Dezső és Haris Ervin posta- és távirdanapidíjas mérnököket; a VII. fizetési osztályba posta - és távirdafőfel­ügyelőkké: Hendel Gusztáv, Szél Ernő, Schmidt János, Kralovics Gyula, Tscheppen Ferencz, Miksz Ferencz, Nyíri Károly, Vajda Bálint, Karaszek Henrik, Csűrös Ferencz, Walter Károly, Bercsényi János, Gasparetz Géza, Brunner Ferencz, Tibor Mihály, Poporné Radivoj, Fodor József, Hetessy Károly és Radnai József posta- és távi­rdafelügyelőket; a Vil­. fizetési osztályba posta- és távirdafelügyelőkké: Gielhof Sándor, Sziklai György, Szauer Nándor, Linhardt József, Tichy Frigyes, Wolß Vilmos, Pokorny János, Makossiny László, Schuller István, Mirkics Tamás, Gál János, Liebhardt János, Sgardelli Jenő, Horváth György, Szentmiklóssy Béla, Spitzer Lipót, Sehemmel Károly, Kluha József, Svoboda Vilmos, Jovanovic Péter, Levai Vilmos, Oltean Miklós, Milu Paszku, Skrgatic Lajos, Schmidtl Mihály, Ambrus Gergely, Kuibusz János, Horváth János, Sarkotic Antal, Dujmovic Ferencz, Okolicsányi Lipót, Vetter Nán­dor, Domokos Elek, Róth Róbert, Kovács Géza, Trepsic Simon, Schneider Márton, Papp János, Pozsgay Sándor, Benkő Áron, Kispatk­ József, Ballok Mór, Brkic József, Kozma Samu, Szabó József, Papp Lajos, Potsch Sándor G., Belajd­c Mladen, Bódogh János, Troeder Bál, Heisinger Antal, Köröskényi István, Győrfi Gyula, Grimm Gyula, Igaz Dániel, Somossy Zsigmond, Máthé Kálmán, Geiszl Miksa, Prettner György, Mayer István, Hirschler Gusztáv, Sebestyén Zoltán, Szepesi Ágoston, Burger György, Horváth Antal, Tarna Pál, Lénárt Mihály, Rémes József, Barkócz Kálmán, Boros Dezső, Szmrekovszky János, Salamon Antal, Kolbász József, Nagy Adorján, Prepeliczay Antal, Gärtner Károly, Gaál Ignácz, Gólya Béla, Matolcsy György, Dergács Nándor, Egressy László, Szutorisz Róbert, Barcsay Márk, László Lajos, Mikó Albert, Susani József, Demjén Sándor, Tóth Géza, Kraicz Alajos, Németh Zoltán, Leschák Antal, Thomas Aladár, Szerbák Géza, Zima Mátyás, Gúth Pál, Walkovszky József és Klimes Ottó posta- és távirda­­főtiszteket;­­ a IX. fizetési osztályba posta- és távirdafőtisztekké: Laubner Károly, Király Vilibald, Mitterpacher József, Nemilley János, Nagy László, Skrgatic Oktavian, Meckl Endre, Martinovic Ljubomir, Lederer Adám, Jade Emil, Sabolic Iván, Nopper Ferencz, Crnk­ovic János, Zandt Győző, Földes Miksa, Daszkalovits Miklós, Schubert Károly, Dvorak János, Dreischok Gyula, Őszi Oszkár, Kron Gyula, Baráti Ignác, Friedmann Oszkár, Szentgyörgyi Ferencz, Rutényi Árpád, Havas Lajos, Schwartz Adolf, Szilágyi József, Szabó Benő, Kertész Miksa, Miklósi Ferencz, Bangha Kálmán, Gorun János, Kaiser Gyula, Finta Imre, Filep Endre, Ullmann Zsigmond, Rau Ernő, Zunff Zsigmond, Arányi Áron, Gazda Ede, Szentirmay György, Passul Árpád, Kovács Ákos Fejezes Antal, Mair József, Csolnoki Károly, Katona­ Sándor, Neumann Alfréd, Kricsfalussy János, Kiss György, Schaly Sándor, Matijevic Péter, Ferenczy Gyula, Donáth Ármin, Halász Gábor, Junker Imre, Szabó Imre, Wilheim Ernő, Molnár Károly, Kaszti László, László Adolf, Lenk Antal, Rózsás József, Asztalos Lajos, Medlich Rezső, Cserny Ferencz, Juhász Béla, Kostyák Lajos, Déri Béla, Székely Sándor, Dobay Béla, Fichtacher János, Kohut Gyula, Szentpétery Ferencz, Prager Ernő, Bútor Ferencz, Sebes Richard, Homály Béla, ■ Tóth Lajos, Künn Gyula, Fürst József és Kiss Ödön posta- és távirda­­tiszteket ; •­­ a X. fizetési osztályba posta- és távirdatisztekké: Kőgl István nyugd. pt. tisztet, Szabó Béla cs. és kir. főhadnagyot, Vikár Lajos, Woszatko János, Novotny Rezső, Unzeitig Gyula honvédfőhadnagyokat, Ghilezán János hon­védhadnagyot, Fetter Mihály, Todt Benno, Nagy Emil, Tolnay László, Kräutner Lajos cs. és kir. hadnagyokat, Hajdú Kálmán, Schlipf Sándor, Salamon Rezső, Harmatha János, Mosgay Gyula Petries Ödön, Dorsch Ernő, Glanz József, Morvay Zoltán, Galter József, Rigler Rezső, Földváry István, Hebenstreit János­ Egri Gyula, Mike László, Póczik, Károly, Varga Elek, Bérczy László, Fitt József Szabó Antal, Gengely István, Sludetz Sándor, Sig­mund Ernő, Weisz Géza, ifj. Nagy István, Radó László, Kákonyi Dezső, Kalber Vilmos, Sommer­­ Alajos, Babic Milán, Skreblin József, Józsa István, Kovács János, Ronczk­ievits Károly, Márton Béla Csányi Jenő, Tóth Ferencz, Fábry István posta- és távirdasegéd tiszteket, Vértes Simon, Purpinger János, Reich Sándor, Mravinacz Radovan, Milu Kornél, Bartko Jenő, Dancasin Péter, Szerets Mór, Kiss Ödön, Asztalos György, Gál Ferencz és Radó Lipót posta- és távirdagyakornokokat. A­ lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítők két és egynegyed ív melléklettel. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék