Budapesti Közlöny, 1909. március (43. évfolyam, 49-73. szám)

1909-03-02 / 49. szám

Budapest, 1909. 49. szám. Kedd, márczius 2. ADAPE HIVATALOS SI­A­P. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesitő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimű mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................................40 korona Félévre.........................................20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat értisit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Daróczy István székesfehérvári törvényszéki elnöknek a curiai birói címet­­és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi február 27-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Christian Jánosnak, a nagyszombati vármegyei kórház nyugal­mazott igazgató főorvosa és tiszteletbeli vármegyei főorvosnak, valamint törvényes utódainak, a közegészségügy terén szer­zett érdemei elismeréséül, a magyar nemes­séget »Szárazpataki« előnévvel díjmente­sen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi február 22-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf a k.­­ császári és apostoli királyi Felsége — dr. herczeg Lobkorvitz Frigyes országos kormányzó­sági fogalmazónak a kamarási méltóságot díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni mél­­­óztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Ereky István eperjesi jogakadémiai nyilvános rendes tanárnak a budapesti tudomány­egyetem jog- és államtudományi karán a magyar köz­­igazgatási jogból egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és ne­vezettet ezen minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Czeke Marianne budapesti tudomány­egyetemi fizetéstelen könyvtártisztet, a IX. fizetési osz­tálynak megfelelő szabályszerű illetményekkel, fize­téses könyvtártisztté nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Boitzky Gusztáv losonczi állami tanítóképző­­intézeti segédtanárt a X. fizetési osztály 3. fokoza­tába, az 1904. évi I. t.-cz. értelmében megillető személyi pótlékkal, kir. segédtanfelügyelővé ne­vezte ki és szolgálattételre Zólyom vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kolu­bán Lajos késmárki állami polgári iskolai tanítót a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-cz. értelmében megillető személyi pótlékkal, kir. segédtanfelügyelővé nevezte ki és szolgálattételre Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kir. tanfelügyelő­ségéhez rendelte. A m. kir. igazságügyminiszer Himay László­­sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki joggyakornokot az alibunárism­. járásbírósághoz és dr. Németh Péter budapesti kir. büntető törvényszéki jog­gyakornokot a kalocsai kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a gyulafehér­vári munkásbiztosítási választott bíróság elnö­kévé Lázár Emil gyulafehérvári kir. törvény­­széki bírót, helyettes elnökévé pedig Héjja Kál­mán ugyanottani kir. törvényszéki bírót három év tartamára kinevezte. A m. kir. igazságügyminister Makay Kálmán kassai ev. ref. segédlelkészt a kassai kir. javító­intézethez ev. ref. lelkészszé egyelőre ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister a deliblati kincstári birtoknál alkalmazott Módla János és Szakály József napidíjas erdőőröket, jelenlegi állomáshelyükön való meghagyásuk mellett, m. kir. erdőőrökké nevezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Szunyogh­ Gábor budapesti lakos, jogszigorlót a budapesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakornokká nevezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Saly Ervin budapesti lakos, ügyvédjelöltet a budapesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakornokká ne­vezteti. A­­kassai kir.főfőügyész Kolozsvári Károly mezőkövesdi kir. járásbirósági hivatalszolgát az eperjesi kir. ügyészséghez hivatalszolgává­­ne­­vezte ki. ■ -----------JK-" m A kereskedelemügyi m. kir. minister által 1909. évi 16.252. szám alatt kiadott Függelék, a miskolcz—mezöcsáb­i h. é. vasúti engedély­­okiratához. ■ -?"í+,A-r:"V A miskolcz—mezöcsát­i helyi érdekű gőzmoz­­donyu vasút építésére és üzletére a kereskedelem­ügyi m. kir. minister által 1906. évi február 4-én 6.766. szám alatt a m. kir. ministerium nevében kiadott engedélyokirathoz a császári és apostoli királyi Felségének Bécsben 1909. évi február 14-én kelt legfelső elhatározása alapján a következő Függelék adatik ki. 1. §. A miskolcz—mezőcsáb­i helyi érdekű vasútnak a bevezetésben említett engedélyokirat 7. §-a szerint 1.339.000 koronában megállapított tény­leges építési és üzletberendezési tőkéje a helyi érdekű vasúton szükségessé vált beruházások költségeinek fedezése czéljából 100.000 koroná­val felemeltetik s ezen összeg beszámításával a miskolcz—mezőcsáb­i h. é. vasút tényleges épí­tési és üzletberendezési tőkéje összesen 1.439.000 koronában állapittatik meg. 2. §. Ezen beruházási czélokra engedélyezett 100.000 korona készpénzben, vagy 78°/0-os árfolyamon számított megfelelő számú és névértékű elsőbbségi részvényekben, a helyi érdekű vasút beruházási tartalékalapjába helyezendő, és csakis a keres­kedelemügyi m. kir. miniszertől esetenként elő­zetesen kikérendő engedély alapján használ­ható fel. 3­ §• Ezen függelék minden okmánynemü kiadmá­nya két korona bélyegdíj alá esik. Budapest, 1909. évi február 23-án. A minister helyett: Szterényi s. k. államtitkár. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 15.408. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy az Abaujtorna vármegye területéhez tartozó Forró községben a folyó évi április 25-ikére eső országos vásár kivételesen április 1-én tarttassék meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 15.939. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a Z­a­l­a vármegye területéhez tar­tozó Báczkanizsa községben a folyó évi május 16-ára eső országos vásár kivételesen május 17-én­ tarttassék meg. 14.469/1909. V. M. szám. Pályázat. A bécsi cs. és kir. konzuli akadémián az 1909/10. tanév kezdetével két magyar állami ösztöndíjas hely lesz betöltendő. Ezen ösztöndíjas hely elnyerésének alapfel­tételei a következők : 1. magyar állampolgárság; 2. valamely magyarországi gimnáziumban, vagy a bécsi cs. és kir. Theréziánumban szerzett és legalább »jó« osztályzatot igazoló érettségi bizonyítvány; 3. a magyar, valamint a német és franczia nyelv leírása. Az ösztöndíjas hely legkegyelmesebb adományo­zásáért a császári és apostoli királyi Felségéhez intézendő folyamodványhoz a következő okmá­nyok csatolandók: 1. a felvétetni kért növendék születési és anya­könyvi kivonata; 2. magyar honosságát tanúsító bizonyítványa; 3. himlőoltási bizonyítványa; 4. egészségi bizonyítványa. Ezen bizonyítvány valamely nyilvános egészségügyi szolgálatban álló orvos által állítandó ki és azon határozott kijelen­tést kell tartalmaznia, hogy jelölt teljesen egész­séges és semminemű testi fogyatkozása nincs; 5. a gimnáziumnak mind a nyolc­ osztályáról szóló bizonyítványok, valamint érettségi bizonyít­vány; 6. a német és franczia nyelv leírását igazoló bizo­nyítványok ; 7. a növendék szüleinek társadalmi állásáról, vagyoni viszonyairól és jövedelmeiről szóló tanú­sítvány ; 8. a szülőknek vagy a gyámnak az iránti köte­lező nyilatkozata, hogy fiuknak, illetőleg gyám- A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« két ív melléklettel; csatolva van továbbá az Ország­gyűlési Értesitő« a képviselőház 1909. évi márczius 1-je 429-dik és a főrendiház 1909. évi márczius 1-je 41-dik. üléséről.

Next