Budapesti Közlöny, 1909. április (43. évfolyam, 74-98. szám)

1909-04-01 / 74. szám

Budapest, 1908. 74. szám Csütörtök, április­­ BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.............................. 40 korona Félévre..................................... 20 » Negyedévre.............................. 10 th Efly teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja elől­ege­sen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább.­­— Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszerem előterjeszté­sére Harmatzy Lóránt miniszeri fogalmazó­nak a ministeri segédtitkári címet és jel­leget adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi márczius 22-én.* Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. A képviselőház elnöke Orczy Dezső képviselő­házi titkárt, Pongrácz Elemér pénztárnokot, Vikár Béla és dr. Radó Antal országgyűlési felülvizsgáló gyorsírókat a VII. fizetési osztály 2-ik fokozatába, Schiödl Ferencz pénztári ellen­őrt pedig a VIII. fizetési osztály 2-ik fokoza­tába léptette elő; Rohonczy János gyorsirodai kezelőt a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezte; dr. Peregriny János felülvizsgáló gyorsiró, címzetes másodfőnököt 10%-os ötöd­éves pótlékban részesítette. A képviselőház elnöke kinevezte Molnár Sámuelt 1909. évi április 1-től kezdődőleg a képviselő­­­házhoz gyakornokká ideiglenes minőségben. A cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministere a liverpooli cs. és kir. vezető főkonzu­látusnak azt az intézkedését, amelylyel Renström Siegwart kereskedőt Methil­be konzuli ügynökké nevezte ki,­­ jóváhagyta. A m. kir. belügyminister a nagykállói m. kir. állami elmegyógyintézetben megüresedett intézeti orvosi állásra dr. Mannheim Ignácz medgyes­­házi községi orvost nevezte ki. A m. kir. belügyminister Mészáros Ödön pénz­­ügyminiszeri számtisztet a debreczeni m. kir. állami gyermekmenhelyhez gondnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügy minister Lakatos Dániel sátoraljaújhelyi kir. járásbirósági joggyakorno­k Helyesbített közlésü­kor a varannói kir. járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Truszky Sán­dor szobránczi kir. járásbirósági teleki­önyv­­vezetőt a nagymihályi kir. járásbirósághoz he­lyezte át. A m. kir.­ igazságügyminister Berta József esztergomi és Mirnek Zsigmond czelldömölki kir. járásbirósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer Dály Zoltán abrudbányai kir. járásbirósági jegyzőt az abrud­­bányai kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Weisz Ferencz, Rosta István, Serényi Béla, Biczó Kálmán, Braun Jenő, Nagy Dezső és Fejérváry Sándor budapesti segély­díjas pénzügyi számgyakornokokat a ministeri számvevőséghez, Nagyeszi Ferencz, Rosconi Ká­roly és Ritter Géza budapesti segélydíjas pénz­ügyi számgyakornokokat, eddigi állomáshelyükön való meghagyással, végül Koch Alfréd buda­pesti lakost az adófelügyelő mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztekké, továbbá Steinheisz Sándor, Nagy Gábor, Róth Rezső és Száraz Ferencz buda­pesti, valamint Dolozselek Pál kassai díjtalan pénzügyi számgyakornokokat, Ber­­ovits Nándor és Elő Károly számvevőségi díjnokokat a minis­teri számvevőséghez, egyben Varga József buda­pesti díjtalan pénzügyi gyakornokot a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatal, Ambrózy Gusztáv számvevőségi díjnokot pedig a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság mellé ren­delt számvevőséghez ideiglenes minőségű segély­díjas pénzügyi számgyakornokokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Kiss Pál Zoltán, Szabó Kálmán, Plettler Imre, Barátosi Ferencz, Schiff Győző, Tóth Gyula, Dankus László, Ungi Vincze, Kemény Ábrahám, Böhm Rezső, Vincze József, Máthé István, Szopos Dávid, Végh Károly, Bruoth Dániel, Tölgyi Sándor, Holota István, Bússy István, Bródy Márton, Szobotka Dezső, Rheinländer Emil, Bodnár Jenő, Kreutz József, Kaszala István, Zábrák Pál, Putnoky János posta- és távirda­gyakornokokat, Jahl Rezső, Trepsic Simeon, Mazar Imre, Wegscheider Ottmár, Erdőss Sán­dor és Gungl Béla posta- és távirdagyakornok­­jelölteket ideiglenes minőségű posta- és távirda­­tiszthelyettesekké nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909­ évi 23.325. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy Budapest székesfővárosban a folyó évi junius 6-ára és 7-ére eső országos lóvásár május 23-án és 24-én, a vasárnapra eső Medárd­­napi kirakóvásár junius 6-iki, a bőr- és irha­vásár junius 3-iki és a kikészített bőrvásár junius 14-diki kezdőnappal tarttassék kivétele­sen meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 23.971. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy az Abaúj- Torna vármegye területéhez tartozó Forró községben az október 4-ikére eső országos vásár ezentúl állandóan október 9-én tarttassék meg, még­pedig akként, hogy a vásár, ha október 9-re szombatra esnék, úgy az előtte való napon, ha pedig vasárnapra esnek, akkor a rákövetkező hétfői napon lesz megtartandó. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 24.290. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy az U­g­o­c­s­a vármegye területé­hez tartozó Salánk községben a folyó évi május 26-ikára és 27-ikére eső országos vásár kivétele­sen junius 2-án és 3-án tarttassék meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 25.771. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy Kolozsvár szab. kir. t­if. városban a folyó évi junius 13-ára eső országos kirakodó­­vásár ez évben kivételesen junius 14-én tart­tassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1909. évi 27.166. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a Veszprém vármegye területé­hez tartozó Várpalota községben a folyó évi április 12-ére eső országos vásár ez évben kivé­telesen április 8-án tarttassék meg. A fiumei tengerész-gépészek köré­nek alapszabályait a m. kir. belügyminister 1909. évi 32.959. szám alatt láttamozta. A lap mai számának 16-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed ív melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék