Budapesti Közlöny, 1909. május (43. évfolyam, 99-122. szám)

1909-05-01 / 99. szám

Budapest, 1909 99. szám. Szombat, május 1. BUDAPESTI ) __|­­ ,ol ___(Vj KÖZLÖNY. ITATÁSOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimű mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................................40 korona Félévre...................................20 * Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., ■ háromszor vagy többször beiktatva 30 fil. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Nagysurányi Surányi Fe­rencz nyugalmazott altábornagynak és törvényes utódainak a magyar bárói mél­tóságot díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi április 24-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Falkert Alajos nyugal­mazott vezértörzsorvosnak és törvényes utódainak a magyar nemességet » Seprőst« élőn­évvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi április 25-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére dr. Lehrer Péter ministeri osztály­­tanácsos, fővámigazgatónak a ministeri tanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi április 22-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Ratkovszky Pál szat­márnémeti kath. főgimnáziumi igazgatót, jelenlegi állomáshelyén való meghagyása mellett, a VI. fizetési osztályba főigazga­tóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1909. évi április 5-én. Ferencz József s. k. Gróf Apponyi Albert s. k. , császári és apostoli királyi Felsége — Koltai Vidos Aladár és József 11. sz. h.-e.-beli főhadnagyoknak, gróf Paar Ede 2. sz. drag.-e.-beli hadnagynak, Buzini gróf Keglevich Gyulának, a magyar országgyűlés főrendiháza örökös tag­jának, dr. Barabási Kún József m. kir. minis­­zerelnökségi ministeri segédtitkárnak, Csicseri Orosz Árpád m. kir. 17. sz. honvédgyalog.­e.­­beli századosnak, Kisfaludi Lipthay Ágostnak és Kisfaludi Lipthay Kornél m. kir. Ítélőtábla bírónak a kamarási méltóságot díjmentesen leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá legkegyelmesebben (1909. május 1-vel) kinevezni: a lovasságnál, századosokká, (1909. május 1-ei ranggal) a következő főhadnagyokat: Labros Károlyt, számfeletti a 13. sz. drag.­e.-ben, beosztva a vezérkarnál; Budámért Ujházy Lászlót a 12. és Beődi Balogh Károlyt a 11. sz. h.-e.-ben ; Winger Hugót a 10. és Cacinovic Károlyt a 7. sz. drag.-e.-ben ; Quell Károlyt a 8. sz. dzs.-e.-ben ; Nagy-Mádi és Várbogyai Bogyay Lajost, szám­feletti az 1. sz. h.-e.-ben, a kőszegi katonai alreál­­iskola tanára ; Ragóczi Burian Dezsőt a 2. sz. h.-e.-től a 7. sz. h.-e.-hez; Schmidl Ágostot az 1. sz. drag.-e.-ben; Klamt Henriket a 7. sz. dzs.-e.-től a 6. sz. dzs.­­e.-hez; Csepini Adamovich Ferenczet, ő Felsége testőr­­lovasszázadánál; báró Eisenstein Leót a 4. sz. drag.-e.-ben ; lovag Schildenfeld Frigyest a 13. sz. dzs.-e.-től az 5. sz. drag.-e.-hez ; Lucskai Bánó Imrét a 6. sz. h.-e.-ben; Peuker Miksát a 12. sz. dzs.-e.-ben ; Pozorny Antalt a 14. sz. drag.-e.-ben; gróf Götzen Egont az 5. sz. drag.-e.-ben ; Hartburgi Temes Frigyest a 11. sz. h.-e.-ben ; báró Vivenot Ernőt, számfeletti a 13. sz. drag.­­e.-ben, a hadi iskola lovaglómestere ; Ferenczy Istvánt az 5. sz. h.-e.-ben; lovag Thierry Frigyest a 8. sz. drag.-e.-ben; Exinger Farkast a 13. sz. dzs.-e.-ben ; Richter Győzőt az 1. sz. drag.-e.-ben; gróf Kielmansegg Edét a 15. sz. drag.-e.-ben és del Fabro Alfrédet a 9. sz. h.-e.-ben ; főhadnagyokká, (1909. május 1-ei ranggal) a következő hadnagyokat: Theissrucki Fleischmann Mórt a 4. és Rosnó-Bányai Ujházy Tihamért a 13. sz. h.-e.-ben ; Brantner Tivadart a 3. sz. dzs.-e.-ben; Baintner Sándort a 12. sz. h.-e.-ben; Riedburgi és Lan­genstauffen- Pyllwitzi lovag Me­­dina Győzőt a 13. sz. drag.-e.-ben; Bassenheim-Bornheimi báró Waldbott Kelement a 7. sz. h.-e.-ben ; Poche Egont a 6. sz. drag.-e.-ben; Wackerritti Kopsch Rezsőt az 1. sz. h.-e.-ben; Böhm Waltert az 1. sz. drag.-e.-ben; Antal orleansi és braganz­ai herczeg ő királyi fenségét a 6. sz. h.-e.-ben; Steyrer Edét a 14. sz. drag.-e.-ben ; Kistoronyi Denk Gusztávot a 2. sz. h.-e.-ben; Schweditz Pált a 4. sz. drag.-e.-ben ; nI. Mouillard Oszkárt a 15., Virágh Lajost a 16., Türkenburgi lovag Kalbacher Jánost a 10., herczeg Windisch-Graetz Lajost a 16. és Klobucar Vilmost a 6. sz. h.­e.-ben; Ternowai báró Stipsicz Károlyt a 8. sz. drag.­­e.-ben ; Jászárokszállási és Nagybányai Kneusel-Herd­­liczka Emilt a 4., Hranitzky Istvánt a 8., Simonyi Hajas Dezsőt a 9., Himmel Henriket a 9., Márkus és Batizfalvai Máriássy Istvánt a^S.^és Telegdi Józsefet a 7. sz. h.-e.-ben ; Némai Ferenczet, számfeletti a 12. sz. h.-e.-ben, beosztva a m. kir. debreczeni állami méntelep katonai osztályánál; Szivassy Gézát a 16. sz. h.-e.-ben; Czuber Eriket a 10. és Foerster Jánost a 14. sz. drag.-e.-ben ; gróf Consdati Antalt a 11. sz. dzs.-e.-ben; Mitterberger Vilmost a 3. sz. drag.-e.-ben ; Eörményesi báró Fiáth Lászlót a 7. és Győrszigeti Thoma Pált a 14. sz. h.-e.-ben ; Kosnadoki lovag Rischanek Alfrédet a 10. sz. drag.-e.-ben ; Hertelendi és Vindornyalaki Hertelendy Béláig a 14. sz. h.-e.-ben ; Seelingsheimi Gru­ber Jánost a 7. sz. drag.-e.-ben; Bogdánom lovag Bogdanski Pált az 1. sz. dzs.­­e.-ben ; Pleskay Adolfot a 10. sz. drag.-e.-ben; Jonas Zenót az 5. és Georgievits Szilárdot a 16. sz. h.-e.-ben; Prziza Edét a 13. sz. dzs.-e.-ben; Dobonyosi Jakobovics Jenőt a 12. sz. h.-e.-ben; lovag Babecki-Cholewa Tádét a 13. sz. dzs.-e.-ben ; Roller Oszkárt a 9. és Legenyei Pintér Andrást a 10. sz. h.-e.-ben; Weiner Józsefet a 3. sz. dzs.-e.-ben; Steininger Ferenczet a 8. és Szinér Pált a 11. sz. h.-e.-ben; ns. Scheidlin Jánost a 7. sz. dzs.-e.-ben ; báró Pielsticker Arthurt az 1. sz. drag.-e.-től az 5. sz. drag.-e.-hez; Zweing Dagobertet a 9. sz. drag.-e.-től a 4. sz. drag.-e.-hez ; Kremsner Fridolint a 15. sz. h.-e.-ben; Protteggi Wolf Richárdot a 6. sz. dzs.-e.-ben Markovits Miklóst a 9. sz. h.-e.-ben; Schneid Józsefet a 8. sz. és gróf Lippe-Weissenfeld Rüdigert a 2. sz. dzs.­­e.-ben; ,,­gy Safrano Anasztázt az 1. sz. h.-e.-ben ; Grór báró Dreihann von Sulzberg am Steinhof Güntert a 13. és Prottegyi Wolf Gusztávot a 6. sz. dzs.­e.-ben ; Kislapási Juhász Jenőt a 13. és Noszlopy Gáspárt a 10. sz. h.-e.-ben ; Krinner Károlyt a 9. sz. drag.-e.-ben ; Osadzinski Románt az 1. sz. dzs.-e.-ben; Königsbrücki Müller Lászlót az 1. sz. drag.-e.-ben ; őr gróf Pallavicini Artúrt az 1. és Hanvai Hanvay Lászlót a 9. sz. h.-e.-ben; gróf Salburg Manót, Falkenstein báróját a 12. sz. dzs.-e.-ben; Pintér Vilmost az 1. sz. h.-e.-ben lovag Tábora Istvánt a 8. sz. dzs.-e.-ben; Stuller Lászlót a 11. és Borbatvizi Balázs Sándort a 3. sz. h.-e.-ben; Paslawski Románt a 4. sz. dzs.-e.-ben; Tót-Prónai és Bled­niczai Prónay Pált a 11. sz. h.-e.-ben; Riedinger Rezsőt az 5. és lovag Homier- Azuila Kajetánt a 2. sa. drag.­­e.-ben . A lap mai számának 31-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel.

Next