Budapesti Közlöny, 1909. június (43. évfolyam, 123-145. szám)

1909-06-02 / 123. szám

Budapest, 1900. 123. szám Szerda, junius 2. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre....................................40 korona Félévre.......................................... 20 » Negyedévre................................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlege­sen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100- 200 szóig 4 K, 200 -300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. száza. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azait annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 3001L számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére megengedem, hogy Miskolcz törvényhatósági joggal felruházott város régi és újabb címerét egyesíthesse, illető­leg, hogy a tervezetben Nekem bemuta­tott egyesített címert használhassa. Kelt Budapesten, 1909. évi május 11-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli T­irályi Felsége — Mous­­tafa Bechid pasa, török császári rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet 1909. évi május 27-én kihallgatáson fogadni és uj megbízólevelét legkegyelmesebben átvenni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, 1909. évi május 3-án kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Wellnischeg Emil Károly cs. és kir. konzuli irodai titkár a khedive ő fensége által részére adományozott Osmanjé-rend IV. osztályát el­fogadja és viselje. _______ Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministerének legalázatosabb előterjesztésére, 1909. évi május 18-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelme­sebben jóváhagyni méltóztatott, hogy jövőre az újonan kinevezendő követségi attachék, az Ő csá­szári és apostoli királyi Felsége által való ki­nevezés változatlan maradása mellett, a IX. rang-­ osztályba soroztassanak, és a VIII. rangosztály­beli fizetéses diplomácziai hivatalnokok, a jelen­legi követségi attachék, II. osztályú követségi titkároknak, a VII. rangosztálybeli diplomácziai hivatalnokok, a jelenlegi követségi titkárok pedig I. osztályú követségi titkároknak neveztessenek. A földmivelésügyi m. kir. minister Teschler Vincze m. kir. erdőtanácsost — kitartó szolgá­latainak elismerése mellett, saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Kuklis Sándor okleveles állatorvos, budapesti lakost ideiglenes minőségű m. kir. állatorvosgyakor­nokká nevezte ki és szolgálattételre a Sáros vármegyei héthársi járás főszolgabirájához osz­totta be. A m. kir. igazságügyminister dr. Török János aradi kir. törvényszéki joggyakornokot a gyulai kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. vezetőt, eddigi alkalmazása helyén, a IX. fize­tési osztályba sorozott telekkönyvvezetővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Kábák Ferencz budapesti kir. büntető járásbirósági díjnokot a monori és Jakner Lajos rahói kir. járásbiró­sági telekkönyvi átalakító díjnokot a marosuj­­vári kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Nagy Lajos zsombolyai kir. járásbirósági jegyzőt a zsombo­lyai, Kovács Károly törökbecsei kir. járásbiró­sági jegyzőt a törökbecsei, dr. Fóris Ferencz nagyrőczei kir. járásbirósági jegyzőt a nagy­­rőczei és dr. Sólyom Kálmán székelyhídi kir. járásbirósági jegyzőt a székelyhídi kir. járásbíró­ság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Dobai Lajos sepsiszentgyörgyi kir. járásbirósági telekkönyv­A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer Kovács Stefánia nagykaposi állami óvónőt a zombori II. számú állami óvodához eddigi minő­ségében áthelyezte. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Keindler Ferencz máramarosszigeti kir. törvényszéki ideig­lenes minőségű díjtalan joggyakornokot állásá­ban végleg megerősítette. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe dr. Menyhért János díjtalan joggyakornokot díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A m. kir. központi statisztikai hivatal igaz­gatója Szathmári Gábor végzett joghallgatót és állandó díjnokot statisztikai gyakornokká ne­vezte ki. A kassai kir. törvényszék elnöke Gál József kassai kir. ítélőtáblás napibéres szolgát a szepsi kir. járásbírósághoz hivatalszolgává nevezte ki. Orastsik Károly szegedi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Julianna nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Bontó«-ra kért át­változtatása az 1909. évi 63.070. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister Sza­bolcs vármegye közigazgatási bizottságának 1893. évi deczember 14-én tartott ülésében 1.046. szám alatt hozott határozatot, mely sze­rint a gróf Dessewffy Miklós, Lisszauer Ignácz és Neuwirth Jónás által Tiszalök község határ­­ában a Tisza folyón fennálló tiszalök-tardosi réven gyakorolt vámszedési jog igazoltnak és továbbra is fennállhatónak mondatott ki, a vár­megye közigazgatási bizottságához 1909. évi 36.531. szám alatt intézett rendeletével tudo­másul vette. A kereskedelemügyi m. kir. minister a pénzügy­­ministerium vezetésével megbízott m. kir. minister­­elnök hozzájárulásával az 1907. évi III. tör­­vényczikk alapján az 1899. évi XLIX. törvény­­czikkben meghatározott állami kedvezményeket Grab M. fiai győri czégnek, győri viaszosvászont, viaszosparkétát és pegamoid gyártó ipartelepe részére az 1906. évi junius 28-tól számítandó 15 évre engedélyezte. 59.511/1909. szám. H i­rd e t m é n­y. (Csekkek után járó bélyegilleték készpénzben való fizetésének engedélyezése.) A bélyeg- és illetékek iránti törvények és sza­bályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján a »Pesti magyar kereskedelmi bank«-nak megengedtetett, hogy az általa és fióküzletei által kiadandó csekkek után az 1908. évi LVIII. t.-cz. 24. §-a értelmében járó bélyeg­­illetéket, a vonatkozó naplókivonatok beterjesz­tése mellett, minden hó lejártával, a következő hó 14 napjáig az illetékes IX. ker. kir. állam­­pénztárba, készpénzben fizethesse be. Budapest, 1909. évi május 26-án. A m. kir. pénzügyministerium. Pályázat a m. kir. Ferencz József­ nevelőintézetben megüresedő alapítványi helyekre. A budapesti II. ker. kir. egyet. kath. főgim­náziummal kapcsolatos m. kir. Ferencz József­­nevelőintézetben az 1909/1910. tanévre a követ­kező alapitványos helyek üresednek meg: 1. Az Ő Felsége által alapított egész ingyenes helyre bármely vallásfelekezethez tartozó tanulók pályázhatnak, kik jó előmenetelt és jó magavi­seletet tanúsítanak és a gimnázium I—VI. osztá­lyába belépni kívánnak. E helyre kinevezendő növendék ellátási díjat nem fizet. A pályázók, folyamodványai a császári és apostoli királyi Felségéhez címzendők és legkésőbb folyó évi junius 30-ig a m. kir. Ferencz József-nevelőintézet kor­mányzójánál nyújtandók be. 2. A Rökk Szilárd-alapból létesített egy fél­ingyenes alapítványi hely. A Rökk Szilárd-alap­ból létesített félalapítványi helyre bármely vallás­felekezethez tartozó tanulók pályázhatnak, kik kellő előmenetelt és jó magaviseletet tanúsíta­nak és a gimnázium I—VI. osztályába belépni kívánnak. Az ezen helyre kinevezendő növendé­kek évi 1800 K helyett évi 900 K-t fizetnek, két előleges félévi részletben, ellátási díj fejében. Az ezen helyet kérő folyamodványok a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszerhez címzendők, és a m. kir. Ferencz József­ nevelőintézet kor­mányzójánál legkésőbb folyó évi junius 30-ig nyújtandók be. 3. A Pável Mihály nagyváradi gör. kath. püspök által alapított egy egész alapítványi hely. Ez alapítványi helyet a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister kijelölés alapján adomá­nyozza. E kijelölési jog az alapítólevél értelmé­ben Pável Mihály görög kath. püspököt, vagy A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél év melléklettel.

Next