Budapesti Közlöny, 1909. július (43. évfolyam, 146-172. szám)

1909-07-01 / 146. szám

Budapest, 1909, 146. StázTL Csütörtök, julus 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................40 korona Félévre.................................... 20 » Negyedévre............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: ¥11. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: ¥11., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. nőfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. alagánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (az­ annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., e háromszor vagy többször beiktatva 30 filt., számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára áló engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar mintaterem előterjesztésére Reviczky Ambrus közigaz­gatási bírósági ítélőbírónak, nyugdíjaz­tatása alkalmából, sok évi közszolgálata alatt szerzett érdemei elismeréséül. Lipót­­rendem lovagkeresztjét díjmentesen ado­­mányozom. Kelt Bécsben, 1909. évi junius 25-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar minist­er­elnököm előterjesz­tésére báró Pongrácz Vincze ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsost ministeri taná­csossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1909. évi junius 27-án. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Áldássy József belügy­­ministeriumi segédtitkárnak, buzgó szol­gálata elismeréséül, Ferencz József­ rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi junius 25-én, Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s k. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi június 29-én kelt legfelső kéziratával Wchiniali és Tettaui gróf Kinsky Nándor első lovászmes­tert főlovászmesterré legkegyel­mesebben kine­vezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége — dr. Fernando Perez ujonan kinevezett argentínai rendkívüli követet és meghatalmazott ministert 1909. évi junius 21-én kihallgatáson fogadni és megbízólevelét átvenni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Reiner ,filmest, zágrábi textilgyár tulajdonost és az országos közlekedési tanács tagját a tarifabizott­ság tagjává nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Staro­­polszky Lipót és Thuróczy Gyula napidíjas szónokokat fizetéstelen ipariskolai tolnokokká nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Szontágh Tibor Jenő minis­teri titkári címmel és jelleggel felruházott minis­teri segédtitkárt, továbbá dr. Lukáts József és dr. Polt Félix segédtitkárokat ministeri titká­rokká, dr. Tomcsányi Móricz ministeri segéd­titkári címmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazót, továbbá dr. Pavlinovic Bernát és dr. Kállay Tibor ministeri fogalmazókat minis­teri segédtitkárokká, végül dr. Márffy Ede, dr. Ullmann István, dr. Pfeiffer László és dr. Thaly Zsigmond pénzügyi fogalmazókat és dr. Szabó Kálmán ügyvédjelölt, budapesti lakost, utóbbit ideiglenes minőségben, ministeri fogal­mazókká nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Drmán Károly tordai m. kir. pénzügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá a nagyenyedi pénzügy igazgatósághoz végleges minő­ségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Futó Béla miskolczi lakost állami végrehajtóvá a kassai m. kir. pénzügy­igazgatósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Nyisztor Béla havasmezői lakost állami végrehajtóvá a zilahi m. kir. pénz­­ügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben ki­nevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Simcsó Elemér ólublói m. kir. adóhivatali gyakornokot állami végrehajtóvá a lugosi m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Cseh Lajos nagyszebeni pénzügyi irodakezelési gyakornokot irodatisztté a dési m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Somló Ignácz komáromi cs. és kir. 15. sz. tábori tüzérezredbeli igényjogosult számvivő-altisztet pénzügyi irodatisztté az alsó­­kubini m kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben kinevezte. . A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Kaufmann Frigyes pécsi cs. és kir. 52. sz. gyalogezredbeli igényjogosult al­tisztet pénzügyi irodatisztté a zombori m. kir. pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben ki­nevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister az állami ménesbirtokok és a gödöllői koronauradalom gazdasági tisztviselőinek létszámában Sárközy Aladár m. kir. II. oszt. gazdasági intézet a VIII. fizetési osztályba ugyancsak m. kir. II. oszt. gazdasági intézővé, Thaly Dezső m. kir. gazdasági ellenőrt a IX. fizetési osztályba III. oszt. gazdasági intézővé, Novotny Győző m. kir. gazdasági segédtisztet a X. fizetési osztályba m. kir. gazdasági ellenőrré és Sajó Ernő m. kir. gazdasági gyakornokot a XI. fizetési osztályba m. kir. gazdasági segédtisztté nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer dr. Tantossy József múzeumi II. oszt. segédőrt I. oszt. segédőrré, dr. De Rivo Csermelyi Sán­dort és Zambra Alajost II. oszt. múzeumi segéd­­őrökké az országos magyar iparművészeti mú­zeumhoz kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer Marosi Juliska osztópataki állami óvónőt a nagykamarási Il-ik számú állami óvodához ugyanebben a minőségben áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Csapó Erzsébet okleveles kisdedóvónőt a bethlen­­házi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister özv. Csillag Aladárné szül. Ruzicska Mária Lujza okleveles kisdedóvónőt a nagy­károlyi 11-ik számú állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Göndör­né Kanthy Mária Anna okleveles kisded­­óvónőt a veszprémi állami kisdedóvodához kisded­óvónővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Ilarkabusz András lőcsei kir. törvényszéki joggyakornokot a késmárki és lovag Berki Lajos debreczeni kir. törvényszéki joggyakornokot a né­gy butty­án­i kir. járásbírósághoz jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Pirity Gáspár zalaegerszegi kir. törvényszéki irodatisztet a zala­egerszegi kir. törvényszékhez telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügymminister Hollenreiner Gyula budapesti VI. kerületi kir. járásbirósági díjnokot a budapesti kir. törvényszékhez, I­its Emil nagykikindai kir. törvényszéki díjnokot az újvidéki, Laube István nagybecskereki kir. tör­­­vényszéki díjnokot a nagybecskereki kir..tör­vényszékhez, Pap Mihály kékesi kir. járásbiró­sági telekkönyvi átalakító díjnokot a magya­r­­láposi és Mincsik József szobránczi kir. járás­­birósági dírnokot a szobránczi kir. járásbíróság­hoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Anay Győző szolnoki kir. járásbirósági írnokot a losonczi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Zoltán Ödön zalaegerszegi kir. törvényszéki és Horváth Jenő zalaegerszegi kir. járásbirósági írnokokat köl­csönösen áthelyezte. A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a «Hivatalos Értesítő» két és egynegyed­ig melléklettel.

Next