Budapesti Közlöny, 1909. augusztus (43. évfolyam, 173-197. szám)

1909-08-01 / 173. szám

Budapest, 1909. 173. szám Vasárnap, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre...............................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenként 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat isrusít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 ftB., kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., s háromszor vagy többször beiktatva 30 OR* számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Singer Gusztáv debreczeni és Zsabokrszky Ferencz pécsi Ítélőtáblás bírák­nak a curiai bírói címet és jelleget ado­mányozom.­­ Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 24-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Knorr Kálmán nagykanizsai törvényszéki bírót a pécsi, és dr. Fehér Tamás budapesti kereskedelmi és váltó­törvényszéki birót a budapesti Ítélőtáb­lához birákká kinevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 25-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. birákat, Uzonyi Géza budapesti ügyészt, Bereznay János nagymihályi járásbirót, Eperjessy Ferencz sátoraljaújhelyi törvény­­széki birót, dr. Horváth János pestvidéki ügyészt, Baló Lajos budapesti büntető járásbirót és Hrdbovszky Aurél székes­­fehérvári ügyészt a VII. fizetési osztályba sorozott törvényszéki birákká, járásbirákká, illetve ügyészekké kinevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 25-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. szerkesztő birákká, illetve ügyészszé ki­nevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 27-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére dr. Szilassy Pál szolnoki tör­vényszéki jegyzőt a máramarosszigeti ügyészséghez alügyészszé, dr. Tóth László adonyi járásbírósági jegyzőt a székely­­keresztúri, Tribus Béla érsekújvári járás­bírósági jegyzőt a mohácsi, Kohári József máramarosszigeti törvényszéki jegyzőt pedig a szilágycsehi járásbirósághoz al­­birákká kinevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 27-én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Omaszta Lajosnak, a temesvári ítélőtábla segédhivatali igazgatójának, a segédhivatali főigazgatói címet adomá­nyozom. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 25 én. Ferencz József s. k. Günther Antal s. k,. Ö császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi junius 22-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Waldeneggi báró Berger Oszkár, a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministeriumának nyugalmazott udvari és ministeri tanácsosa a franczia becsületrend középkeresztjét, valamint a japán császári szent kincs­rend II. osztályát, és Prandaui dr. Haleprand Rezső I. osztályú udvari és ministeri fogalmazó ugyanazon minis­­teriumban a porosz kir. koronarend III. osztá­lyát elfogadják és viseljék. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi julius 27-én kelt legfelső elhatározásával Bulla Antal gyulai kir. törvényszéki bírónak a besz­­terczebányai, dr. Körtvélyessy György, a kir. Curiához tanácsjegyzővé berendelt aradi kir. tör­vényszéki bírónak a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszékhez, dr. Schirilla Achill buda­pesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki bíró­nak járásbirói minőségben a budapesti kir. büntető járásbirósághoz, dr. Csekmanek Rezső módosi kir. járásbirónak törvényszéki bírói minő-Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Horváth Imre pénzügyi tanácsos, a budapesti központi bélyegrak­tár és bélyegjelzési hivatal gondnokának, nyugalmaztatása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi julius 16-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Magyar igazságügyministerem előter­jesztésére Szappa­nyos József máramaros­­szigeti járásbirót, Lahner Antal mára­­marosszigeti, dr. Schmidt Sándor bereg­szászi és Diisnyey László budapesti tör­vényszéki bírákat, Péter­fi Albert székely­­keresztúri járásbirót, dr. Gallé Tamás beregszászi törvényszéki birót, Kosinszky Károly ökörmezői járásbirót, Harsányi Elemér szegedi, Daniel Imre gyulafehér­vári, dr. Melocco János fiumei és dr. Biró Kálmán budapesti ügyészeket, Csengey Kálmán balassagyarmati törvényszéki birót, dr. Tánczos Miklós kunszentmártoni és Táborszky Károly balassagyarmati járás­A pénzügyministerium vezetésével meg­bízott magyar minis­ter­elnököm előterjesz­tésére Smoquina Márius pénzügyministeri segédtitkárnak a pénzügyi tanácsosi cím és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi julius 9-én. Ferencz József s. k. Wekerle Sándor s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Pankovics Aladár betétszer­kesztő, Fojtik Gyula csaczai, dr. Gerevics Ernő nagyszőllősi, Kótai Károly halmi, Domby Kálmán németbogsáni, Perényi Rezső nagykállói, Bedő Joakim kézdi­­vásárhelyi és dr. Bázel István temesvári járásbirósági, Themleitner Gyula nagy­váradi törvényszéki, Fajth Gáspár kis­kunhalasi járásbirósági, dr. Hykovics Endre betétszerkesztő, Szommer Béla orosházi, Makai Kálmán élesdi, Hirt Frigyes török­kanizsai és Vidor Ferencz kaposvári já­rásbirósági, Káló Miklós egri törvény­széki, Bóth István tasnádi járásbírósági albírákat, dr. Bán József dési ügyészségi alügyészt, Botár János kékesi, Szongott Tivadar felsővisói, Radu Tivadar a te­mesvári ítélőtáblához tanácsjegyzőül be­rendelt temesrékási, Densz Sándor ilosvai, dr. Vásárhelyi Béla magyarláposi, dr. Kramplin Ernő budapesti VII. kerületi, dr. Szobonya Béla kolozsvárvárosi, dr. Kosztka Imre a kassai ítélőtáblához ta­nácsjegyzőül berendelt ungvári, Szebeny Gerő gyergyószentmiklósi, Noszlopy Fe­rencz téti, dr. Pop Miklós algyógyi és dr. Eder Hugó budapesti VII. kerületi járás­birósági albirákat jelenlegi székhelyükön járásbirákká, törvényszéki birákká, betét­ A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék