Budapesti Közlöny, 1909. szeptember (43. évfolyam, 198-222. szám)

1909-09-01 / 198. szám

Budapest, 1909 198. szám BUDAPESTI HIVATALOS Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, címü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................................40 korona Félévre...........................................20­­ Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. ■ ■ , __________________S~" -------------" —31 Szerda, szeptember 1. KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Kiadóhivatal: ’TV., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. 11’.’Jófizetéseket, elfogad és lappéldányokat vasit az EGGENBERGER-féle könyv­­sereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő.-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 filL, kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fiLL számonkint külön-külön. Nyilvános hat«­» ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi augusztus 10-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. List Kamilnak, az uralkodóház művészet­történelmi gyűjteménye 1. eszt. őrének, a Károly főherczeg kiállítás létrehozatala körül szerzett érdemei méltánylásául, legfelső elismerése tudtul adassák; egyidejűleg a császári és apostoli királyi Felsége — Hasslinger Jenőnek, az ural­kodóház művészettörténelmi gyűjteménye 1. oszt. múzeumi szolgájának a koronás ezüst érdem­keresztet legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Pintz Mátyás szatmárnémeti kir. kath. főgim­náziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­helyén, Dörner István szatmárnémeti kir. kath.­­főgimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­helyén, Murgas Kálmán lőcsei kir. kath. főgim­­máziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Folkmann Ervin trsztenai kir. kath. főgimná­ziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Czikker Ferencz beszterczebányai kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­helyén, Francz János miskolczi kir. kath. fő­gimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­­­­helyén, Czógler Kálmán trencséni kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­helyén, Sziklay Ferencz pozsonyi kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a szatmárnémeti kir. kath. főgimnáziumhoz, Fischer Aladár aradi kir. kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a je­lenlegi állomáshelyén, Kulcsár Gyula zalaeger­szegi állami főgimnáziumi helyettes tanárt a lőcsei kir. kath. főgimnáziumhoz, végül Fogol Sándor budapesti VII. ker. István-uti állami -­főgimnáziumi helyettes tanárt a miskolczi kir. kath. főgimnáziumhoz rendes tanárokká ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer , Herritz Oszkár győri állami főreáliskolai helyet­tes tanárt a jelenlegi állomáshelyén, dr. Varga Sándor szekszárdi állami főgimnáziumi helyettes -tanárt egyelőre a jelenlegi állomáshelyén, Papp István fogarasi állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Purmann Dezső dési állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomás­helyén, Faragó Alfréd nagyszalontai állami fő­gimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Miquander Lajos körmöczbányai állami főgim­náziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Ke­gyes István nagyszalontai állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Biscontini Tibold makói állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Engyel Ferencz m.-szi­­geti kath. főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állo­máshelyén, Mátyás Károly balassagyarmati állami főgimnáziumi h. tanárt a beregszászi állami fő­gimnáziumhoz, Lindtner Mátyás körmöczbányai állami főgimnáziumi h. tanárt a jelenlegi állo­máshelyén, Bellus Károly beregszászi állami fő­gimnáziumi h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Páka Gyula makói állami főgimnáziumi h. ta­nárt jelenlegi állomáshelyén, dr. Vajticzky Emá­­nuel nagyszebeni állami főgimnáziumi h. tanárt a czeglédi­ állami főgimnáziumhoz, dr. Radványi Antal selmeczbányai kath. főgimnáziumi h. ta­nárt jelenlegi állomáshelyén, Szemere Samu buda­pesti V. ker. állami főreáliskolai h. tanárt a czeglédi állami főgimnáziumhoz, dr. Munkácsy Kálmán budapesti III. ker. állami főgimnáziumi h. tanárt a dévai állami főreáliskolához, Fogd József budapesti X. ker. kőbányai állami fő­gimnáziumi h. tanárt egyelőre a jelenlegi állo­máshelyén, ifj. Ujházy László budapesti VI. ker. állami főreáliskolai h. tanárt a verseczi állami főreáliskolához, dr. Kaszák József buda­pesti V. ker. állami főgimnáziumi h. tanárt a brassói állami főreáliskolához, Szűcs Ernő buda­pesti II. ker. állami főreáliskolai h. tanárt az újpesti állami főgimnáziumhoz, dr. Méhes Gyula budapesti VII. ker. Barcsay­ utczai állami fő­gimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, ifj. Schneider József dévai állami főreáliskolai h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén, dr. Szabó Ferencz buda­pesti VII. ker. István­ uti állami főgimnáziumi h. tanárt a kaposvári állami főgimnáziumhoz, Csilcser Ernő balassagyarmati állami főgimná­ziumi h. tanárt az erzsébetvárosi állami főgim­náziumhoz, Rácz Jenő budapesti VI. ker. állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Albu Livius bártfai állami főgimnáziumi h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Hudra László kaposvári állami főgimnáziumi h. tanárt jelen­legi állomáshelyén, Dörre Tivadar kaposvári állami főgimnáziumi h. tanárt jelenlegi állomás­helyén, Hoffman Miksa ungvári állami alreál­­iskolai h. tanárt a jelenlegi állomáshelyén, Danczer Béla budapesti VII. ker. István­ uti állami főgimnáziumi h. tanárt a jelenlegi állo­máshelyén, Jaeger Imre budapesti VII. ker. István­ uti állami főgimnáziumi h. tanárt a bu­dapesti III. ker. állami főgimnáziumhoz, Száva Kristóf szegedi állami főgimnáziumi h. tanárt a nagykikindai állami főgimnáziumhoz, dr. Hor­váth Endre sümegi állami alreáliskolai h. tanárt jelenlegi állomáshelyén, Hebelt Sándor zsolnai állami főreáliskolai h. tanárt a jelenlegi állo­máshelyén, Baszo Ernő zsolnai állami főreál­iskolai h. tanárt a dévai állami főreáliskolához, Harkay István szentesi állami főgimnáziumi helyettes tanárt a temesvári állami főreáliskolá­hoz, dr. Galambos Dezső nagykállói állami fő­gimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomás­helyén, dr. Pitroff Pál győri állami főreáliskolai helyettes tanárt a jelenlegi állomáshelyén, végül Prónai Lajos selmeczbányai kath. főgimnáziumi helyettes tanárt a jelenlegi állomáshelyén rendes tanárokká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Sziklai Aladár budapesti állami felsőbb leány­iskolái rendes tanárt eddigi minőségében a buda­pesti X. ker. kőbányai állami főgimnáziumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Friedler Lajost a vakok budapesti, Simon Jó­zsef­t a siketnémák budapesti, Letz Józsefet a siketnémák váczi, Szabó Károlyt a budapesti állami gyógypaedagógiai, Wayan Ferenczet a siketnémák temesvári, Tamás Istvánt a siket­némák ungvári, Varga Bélát a siketnémák váczi, Deschenszky Nándort a borosjenői gyógypaeda­gógiai, Sándor Szilvesztert a siketnémák ung­vári, Joó Sándort a siketnémák váczi, Sturm Józsefet a siketnémák egri, és Kozma Sándort a siketnémák kecskeméti intézetéhez beosztott állami tanítókat, valamennyit ideiglenes minő­ségben, gyógypaedagógiai tanítókká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Guelminó József gyergyószentmiklósi állami fő­­.ő gimnáziumi h. tanárt a gyergyószentmiklósi állami főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Nemesdfalvi József gyógypaedagógai tanítót a siketnémák soproni intézetétől a siketnémák pozsonyi intézetéhez, Winkler Sándor gyógy­paedagógiai tanítót pedig a siketnémák debre­ceni intézetétől szintén a siketnémák pozsonyi intézetéhez, mindkettőt saját kérelmére, át­helyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Hochrein Lajost, Berinza Istvánt, Takáts Gyulát, Kun Ernőt, Sz. Szabó Lászlót, Jávor Gyulát, Gábor Lajost, Varga Róbertet, Dankó Istvánt, Szabó Gézát, Pákán Árpádot és Góts Ottót, a gyógypaedagógiai tanítóképző Il-ik évfolyamán működő okleveles tanítókat a gyógypaedagógiai intézetek létszámában állami tanítókká, vala­mennyit ideiglenes minőségben, kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszer Sándor Rezső soproni kir. fegyintézeti tanítót és Winkler Ágoston székesfehérvári kir. javítóintézeti család­főt kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. belügyminister Sáfrán Pál m. kir. csendőr, címzetes őrsvezető, igazolványos altisztet a belügyministeriumhoz hivatalszolgává nevezte ki.­­ A fiumei m. kir. pénzügyigazgatóság Schédy Ágost fiumei m. kir. vámgyakornokot a fiumei m. kir. fővámhivatalhoz m. kir. díjas vámgya­kornokká nevezte ki. A szolnoki kir. törvényszék elnöke Birkás Pál szolnoki kir. törvényszéki napibéres szolgát a kunszentmártoni kir. járásbírósághoz al. oszt. hivatalszolgává nevezte ki. A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék