Budapesti Közlöny, 1909. október (43. évfolyam, 223-249. szám)

1909-10-01 / 223. szám

Budapest, 1909. 223. szám, Péntek, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................................40 korona Félévre....................................... 20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A bosnyák-herczegovinai országos kormány főnöke Vucak Mijot, a mitrovicai kir. horvát alreálgimnázium valóságos tanítóját a sarajevói fő­reáliskolához valóságos tanítóvá nevezte ki. A m. kir. belügym­­inist­er Pest-Pilis-Solt-Kis­­kun vármegyében a kiskunfélegyházi anyakönyvi kerületbe Kuhányi Lajos árvaszéki ülnököt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki, és őt a házassá­gi anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közre­működéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer a szabadkai I. anya­könyvi kerületbe Müller Béla nagyváradi lakost a X. fizetési osztály III. fokozatába sorozott m. kir. állami anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki, és őt ezen minőségében egyszersmind a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Bentek Györgyöt a nagykállói állami elmegyógyintézetnél ideiglene­sen viselt gazdai állásában végleg megerősítette. Az igazság­ügy ministerium vezetésével meg­bízott m. kir. ministerelnök Kormányos Simon szabadkai kir. törvényszéki irodatisztet a sza­badkai kir. törvényszékhez telekkönyvvezetővé nevezte ki. Az igazságügyministerium­ vezetésével meg­bízott m­. kir. ministerelnök Bority Dezső buda­pesti kir. ítélőtáblás díjnokot a dunavecsei kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. Az igazságügy ministerium vezetésével meg­bízott m. kir. ministerelnök dr. Manus­zy Tiva­dar balassagyarmati és dr. Vecsei Gyula lugosi kir. törvényszéki jegyzőket kölcsönösen áthelyezte. Az igazságügy ministérium vezetésével meg­bízott m. kir miniszerelnök Hammer Jenőt­, a tordai kir. ügyészséghez beosztott bírósági jegyzőt a tordai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá, Karsai Béla vágujhelyi kir. járás­­birósági joggyakornokot pedig a vágujhelyi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi meg­bízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. Az Igazságügy Ministerium vezetésével megbí­zott m. kir. ministerelnök Pankovics Aladár ökörmezői kir. járásbirósági betétszerkesztő bírót az ilosvai, dr. Keres.Jessy Gyula dunavecsei kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a csornai kir. járásbírósághoz és dr. Bernhardt Károly magyar­óvári kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a szabadkai kir. törvényszékhez, Csillei János hód­sági kir. járásbirósági betétszerkesztő albírót pe­dig a miavai kir. járásbírósághoz, mint telek­könyvi hatósághoz hivatalból kirendelte. Az igazságügyministérium vezetésével meg­bízott n­. kir ministerelnök Molnár Miksa buziásfürdői kir. járásbirósági, önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot a nagy­­tapolcsányi és Katona Lajos magyaróvári kir. járásbirósági, önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot a királyhelmeczi kir. já­rásbírósághoz, mint telekkönyvi hatósághoz rendelte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Fangler Ferencz győri segélydíjas pénzügyi számgyakornokot, valamint Sólyom Aladár budapesti lakost ideiglenes minő­ségű m. kir. pénzügyi számtisztekké a nagyvá­radi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Makay Emil, Csikós János és Pollák Andor okleveles gazdákat ideiglenes minőségű kataszteri becslőbiztosi gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Gaál Zoltánt az aradi kir. kath. főgimnázium­hoz rendes tornatanitóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Schilling­er József párdányi állami elemi iskolai tanítót a csanádpalotai állami elemi iskolához eddigi minőségében áthelyezte, és Sági István okleveles tanítót a párdányi állami elemi nép­iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kaufmann Béla okleveles tanítót a rudolf Ignádi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Gergely Irén okleveles tanítónőt a dunapentelei állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer Somogyi Béla barátmajori és Szakály Mária felsőturcseki állami elemi iskolai tanítót, illetve tanítónőt a pilisborosjenői állami elemi nép­iskolához helyezte át, László András okleveles tanítót a pilisborosjenői, Tombory Géza okleve­les tanítót a barátmajori, Gaál Gizella okleveles tanítónőt pedig a felsőturcseki állami elemi nép­iskolához rendes tanítókká, illetve tanítónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Rott­ár Emil okleveles tanítót a szakóházi ál­lami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Kilián Géza végzett joghallgatót díjtalan ministeri fogalmazó­gyakornokká nevezte ki. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó Szvat Mihály fiumei lakost hivatal­­szolgává nevezte ki a kir. kormányzósághoz. , P­­ 11 i­­­z­e­r Hermann budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint Ilona, László és Zoltán nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Pető«- re kért átváltoztatása az 1909. évi 111.548. számú bel­ügy­minis­teri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Grünbaum Lajos alsószentgyörgyi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Győző«-re kért átváltoztatása az 1909. évi 117 264. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Grünbaum Imre alsószentgyörgyi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Győző«-re kért átváltoztatása az 1909. évi 117.597. számú bel­­ügyministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. belü­gyministernek 65.000/1909. B. fi/L számú körrendelete. A rendőri büntető eljárásra vonatkozó egységes szabályzat kibocsátása. (Valamennyi törvényhatóságnak.)* A bűnvádi perrendtartás életbelépése több ren­delet és utasítás kibocsátását tette szükségessé. Ezek között — mint a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897. XXXIV. t.-cz. ja­vaslatának indokolása is kiemeli — fontosságánál fogva különösen kiválik a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekre vonatkozó eljárás szabályozása, a­melyre az imént idézett t.-cz. 28. §-a a belügyminiszernek és az igazságügyminis­­zernek akként adta a felhatalmazást, hogy a köz­­igazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben követendő eljárást a törvényhozás to­vábbi intézkedéséig rendelettel szabályozzák. Még mielőtt ezen szabályozás megtörtént volna, a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901: XX. t.-cz. 22. §-a azon újabb utasítással látta el a belügyminiszert és az igazságügyminiszert, hogy a kiadandó rendeletben — a rendőri büntető eljárásnak a most idézett t.-cz. 13—21. §-aiban foglalt szabályozásán felül — egyéb részleteit, különös figyelemmel a felebbvitel korlátozására s tekintet nélkül az egyes törvényekben szabályo­zott eljárási módokra, a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt összes kihágási ügyekre kiter­jedőig egységesen szabályozzák, a­mely szabá­lyozás keretén belül a tiszti ügyész közreműködése a közérdek szempontjából igénybe vehető. A rendőri büntető eljárás ezen egységes szabá­lyozását a következő 65.000 1909. B. M. számú belügyminiszeri és igazságügyminiszeri rendelet tartalmazza. Tekintettel e rendelet nagyobb terjedelmére és főként fontos rendelkezéseire, a végrehajtásra vonatkozólag általános áttekintést és tájékozást kívánok e rendelet felől az alábbiakban nyújtani. * Lényegileg hasonló rendelet megy a székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányához. A lap mai számának 24-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék