Budapesti Közlöny, 1909. november (43. évfolyam, 250-273. szám)

1909-11-03 / 250. szám

Budapest, 1009 250. szám Kedd, november 3. HIVATALOS Ir­A P. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési órák: a »Hivatalos Értesítő«és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy ilyben házhoz hordva: Egész évre................................. 40 korona Félévre......................................... 20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára CD fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 -200 szóig 4 K, 200^300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánh­irdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 ill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Kenfely Istvánnak, Verőcze vármegye alispánjának, a közigazgatás terén teljesített hű és buzgó szolgálatai elismeréséül, III. osztályú vaskorona-ren­­demet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi október 7-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Marton Jánosnak, a Rima­­murány-Salgótarjáni vasmű részvénytársa­ság jogtanácsosának és testvérének Mar­ton István gazdasági intézőnek, valamint törvényes utódaiknak, régi magyar nemes­ségük épségben tartása mellett, a »Mar­­tonházai« előnevet a kincstári díjak fele részének elengedésével adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi október 18-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Zugec István nyugalmazott zágrábi városi rendőrnek, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi október 7-én. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi október 16-án kelt legfelső elhatározásával a sarajevói bányakapitányságnál alkalmazott Schwarz József bányatanácsosnak a főbánya­­tanácsosi címet és jelleget, a sarajevói földtani intézetnél alkalmazott dr. Katzer Frigyes orszá­gos geológusnak pedig a bányatanácsosi címet és jelleget legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök a budapesti m. kir. állam­pénztárak létszámában Samu István pénztári tisztet segédpénztárnokká, Jósa György pénztári segédtisztet pénztári tisztté, Száraz József pénz­tári gyakornokot pénztári segédtisztté és Unger Ernő és Bayer Gyula budapesti lakosokat ideig­lenes minőségű pénztári gyakornokokká ne­vezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Fostel János krapinai lakost ideiglenes minőségű díjtalan kir. pénzügyi szám gy­akornokká nevezte ki a varasdi pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez. Az 1908: XXXIX. t.-czikk 4. §-ában nyert felhatalmazással Budapesten szervezett földmérő­­vizsgáló bizottság előtt letett vizsgálat alapján, földmérői jogosítványt nyert Dechy Ferencz ok­leveles mérnök, soproni lakos. A m. kir. dob. jöved. közp. igazgató Lavier Dezső székesfővárosi Ir­od osztályú segédmér­nököt m. kir. dok. jöved. központi igazgatósági épitészszé nevezte ki. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke báró Apor István kir. közjegyzőjelölt, erzsébetvárosi lakost a budapesti kir. Ítélőtábla területére díjas jog­gyakornokká nevezte ki. A dési m­. kir. pénzügyigazgatóság Nicóla Simon szamosujvári lakost a szamosujvári m. kir. adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A szabadkai kir. törvényszék elnöke Szerdi­­nátz Kálmán fehértemplomi kir. törvényszéki hivatalszolgát saját kérelmére a szabadkai kir. törvényszékhez helyezte át. Wohl­reche Wolf Vilmos csabdi illetőségű budapesti lakos családi nevének ’Hegedűs”-re kért átváltoztatása az 1909. évi 101.670 számú bel­­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Mindsora János töltszéki illetőségű eperjesi lakos, családi nevének »Munkácsi*-r& kért átváltoztatása az 1909. évi 102.004. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Bokra Tamás m. kir. határrendőr, orsovai lakos családi nevének »Bátori*-r& kért átváltoz­tatása az 1909. évi 103.323. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Á­r­m­á­n­k­ó (Lonásc) György, ágos­­tonfalvi illetőségű ugyanottani lakos családi nevé­nek »Rákosi”-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 104.684. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Mandl Adolf, Imre, Margit, Hona és Károly budapesti illetőségű ugyanottani lako­sok családi nevének »Molnár «-ra kért átváltoz­tatása az 1909. évi 116.897. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Klein József (Chanoich) falkusi születésű sztárai lakos családi nevének »Keleti*-re kért átváltoztatása az 1909. évi 118.280. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú AV­e­­­s­z Lajos (Leó) és József tulkai ille­tőségű nyárlói lakosok családi nevének »Fejér*-re kért átváltoztatása az 1909. évi 121.196. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Fl­ore­a Sándor mezőmadarasi ille­tőségű ugyanottani lakos családi nevének „Virág”-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 121.446. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. R­ó­t­h József derecskei illetőségű debreczeni lakos családi nevének »Szücs*-re kért átváltoz­tatása az 1909. évi 121.468. számú belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Koch Dezső, Károly és Géza mis­­kolczi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevé­nek »Kohányi*-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 121.475. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. _______ Púpos Gyula köveskáli illetőségű ugyan­­ottani lakos családi nevének »Polgár”-ra kért át­változtatása az 1909. évi 121.956. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Braticsán Imre városi rendőr, komáromi lakos családi nevének »Berényi*-re kért átvál­toztatása az 1909. 122.003. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Schneider Ferencz lajtakátai illetőségű budapesti lakos családi nevének »Szabó*-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 122.068. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Schönberger Dániel (Dávid) nagyváradi illetőségű ugyanottani lakos, valamint Anna, Dániel és Vilma nevű kiskorú gyermekei csa­­ádi nevének »Hegyi”-re kért átváltoztatása az 1909. évi 122.957. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Klein Jenő m. á. v. raktárnok, feledi lakos családi nevének »Kolozs«-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 123 423. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú Schindler Ferencz és Sindler Sándor ujkécskei illetőségű szolnoki, illetőleg sze­gedi lakosok családi nevének »Sugár”-ra kért átváltoztatása az 1999. évi 123.606. számú bel­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett, kiskorú Schwarz­stein Zoltán budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Szé­­nási«-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 123.753. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék