Budapesti Közlöny, 1910. január (44. évfolyam, 1-25. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Budapest, 1910. 1. szám. Szombat, január 1. UDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................................40 korona Félévre...........................................20 * Negyedévre..................................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő.-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonparente-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszerem előterjeszté­sére dr. báró Müller Kálmán főrendiházi tag, miniszeri tanácsos, a székesfővárosi dunabalparti közkórházak igazgatója, egye­temi rendkívüli tanárt, az országos köz­­egészségi tanács eddigi elnökét ugyanezen állásra újabb hat évre kinevezem. Kelt Bécsben, 1909. évi deczember 22-én. Ferencz József s. k. Gróf Andrássy Gyula s. k. 6 császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi deczember 25-én kelt legfelső elhatározásá­val legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Kása Kálmán Ítélőtáblái birói címmel és jel­leggel felruházott egri kir. járásbirónak, nyuga­lomba helyeztetése alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálataiért, legfelső Elismerése tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécs­­ben 1909. évi deczember 14-én kelt legfelső elha­tározásával Kiss Dezső pénzügyi tanácsos, bereg­szászi pénzügy igazgató-helyettest, a VII. fizetési osztályban való meghagyás mellett, kir. pénzügy­igazgatóvá legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott. Ő császári és apostolii királyi Felsége 1909. évi deczember 23-án Bécsben kelt legfelső el­határozásával Neményi Dezső nyugállományú honvéd főszámtisztnek a honvéd számtanácsosi címet és jelleget díjmentesen, kivételesen és leg­felső kegyelemből adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben (1910 január 1-vel) kinevezni, hadnagyokká a tartalékban , a gyalogságnál, a vadász- és utászcsapatnál, továbbá a vasúti és táviróezredben, (1910. január 1-től számítandó ranggal) a következő tartalékos zászlósokat (had­­apródokat) : Zawadowski Józsefet a 10., Godziembai Glowinski Broniszlávot a 77., Frischmann Jánost a 95., Witouschek Ferenczet a 10., Burger Arthurt a 35., Raab Ágostont a 20., Pinianski Vazult a 23. és Janik Lászlót a 43. sz. gy.-e.-ben; Klimpfinger Armintja. 6. sz. utászzászlóaljban ; Glogar Miksát az 1. sz. gy.-e­.től a 20. sz. gy.­­i.-hez; Meystrzik recte Mejstrik Károlyt a 15. sz. gy.­­­.-től a 87. sz. gy.-e.-hez; Eichberger Rezsőt a péterváradi 70. sz. gy.-e.-től az ötvénes 79. sz. gy.-e.-hez; Dvorak Venczelt a 75. sz. gy.-e.-ben; Raab Mihályt a 19. sz. gy.-e.-tők a 29. sz. gy.­­i.-hez; Fabinyi Sándort a 34., Schmarda Edét a 47., Beyer Ferenczet a 3., Gerlach Szaniszlót az 57., Edl Lörinczet a 46., Geyer Dezsőt a 62., Horváth Györgyöt a 61., Hermann Kamillt a 85., Krawczuk Viktort a 41., Cvetkovic Emilt a péterváradi 70., Mariana­ Istvánt az 53., Glimianski Adolfot és Krawczynski Tádét a 80., Mautner Ármint a boszn.-herc. 2., Milanowski Ladimirt a 80., Weisz Árpádot a 33., Perovcek Józsefet a 87., Wachtl Venczelt a 88., Re­inert Lipótot a 89. és Obersner Miksát a 97. sz. gy.-e.-ben;­­ Obtresal Róbertet a 84. sz. gy.-e.-től a 49. sz. gy.-e.-hez; Hummler Ferenczet a 28. sz. gy.-e.-tolja 47.­sz. gy.-e.-hez ; Oberländer Vilmost az 50. sz. gy.-e.-ben; Chirovn Vazult a 63. sz. gy.-e.-től JV61. sz.­gy.­­i.-hez ; Lavicky Józsefet a boszn.-herc.12., Dobrzansky Adolfot az 56., Pischel Rezsőt a 8., Waldmann Oszkárt a 3., Pogncnik Lőrincz jogtudort az 53., Jenke Pétert a 27., Szilágyi Jánost a 61. és Bojtor Istvánt a 65. sz. gy.-e.-ben ; Csenár Sándort a 48. sz. gy.-e.-től a 96. sz. gy.-e.-hez ; Sturm Károlyt a 36. sz. gy.-e.-től­­az 54. sz. gy.-e.-hez;­ Linek Lászlót a 88., Kreissl Alajost a 28., Mikuz Károlyt az 53., Konwalina Lipótot és Wojtanowicz Józsefet a 45., Rauchwerk Gézát a 86., Kolár Józsefet a boszn.-herc. 4., Palin Antalt a 97., Rozsnyai Sándort a 68., Schiefthaler Lajost a 84., Spielmann Rezsőt a 93., Ripp Ármint a 86. és Zorec Jánost a 87. sz. gy.-e.-ben; Dvorak Gotthárdot a boszn.-herc. 1. sz. gy.-e.-től­­ boszn.-herc. 4. sz. gy.-e.-hez; Nagy Lajost a 38., Ramharter Károly jogtudort az 59. és Schmid Vilmost a 73. sz. gy.-e.-ben ; Kleiner Henriket a 80. sz. gy.-e.-től a 90. sz. gy.-e.-hez ; Fritz Ágostont az 56., Petraky Józsefet a boszn.-herc. 4. sz. gy.-e.-ben ; Vozka Józsefet a 80. sz. gy.-e.-től a 30. sz. gy.­­e.-hez ; Stolzer Mihályt a 27. sz. gy.-e.-ben; Jurewicz Viktort a 80. sz. gy.-e.-től a 95. sz. gy.-e.-hez ; Skvor Józsefet a 9., Ordódy Bélát a 44., Buresch Ervint a 7. és Blagojevic Mihályt a boszn.-herc. 3. sz. gy.­­e.-ben ; Erler Károlyt a vasúti és táviró e.-ben; Nösslböck Alajost és Pogner Ervint a 61. sz. gy.-e.-ben; Peitner Jánost a 48. sz. gy.-e­.-től a 83. sz. gy.­­e.-hez ; Hofmann Ottmárt a 48. sz. gy.-e.-ben; Nagycsepcsényi és Muthnai Vladár Gábor jog­tudort a 60. sz. gy.-e.-től a 44. sz. gy.-e.-hez; Kaszás Károly jogtudort a 60. sz. gy.-e.-ben; Horetzky Frigyes jogtudort és Ippen Gyulát a 81. sz. gy.-e.-től az 56. sz. gy.­­e.-hez ; Basil Róbertet a 8. sz. gy.-e.-ben; Benda Frigyest a 21. sz. gy.-e.-től a 93. sz. e.-e.-hez; Schnaubelt Gusztávot a boszn.-herc. 1. sz. gy.­­e.-től a boszn.-herc. 2. sz. gy.-e.-hez; Kokban Károlyt az 54. sz. gy.-e.-ben; Pállak Bernátot a boszn.-herc. 3. sz. gy.-e.-től a boszn.-herc. 2. sz. gy.-e.-hez ; Schuster Ignáczot a 9. sz. gy.-e.-ben; Gentilini Nándort, számfeletti az 59. sz. gy.­­e.-ben, beosztva az automobilkerethez; Fuchs Vilmost a 91., Kastner Micziszlávot a 102. és Malawski Zsigmondot az 57. sz. gy.-e.-ben; Cernea Oktávot a 2. sz. gy.-e.-től a 64. sz. gy.­­e.-hez ; Tunyoghy Emilt a 39. sz. gy.-e.-ben; Vater Ottót a 74. sz. gy.-e.-től a 14. sz. gy.-e.-hez ; Vadas Gyulát a 69., Kutasi Elemér jogtudort és Roth Telegdi Jenő jogtudort a 68. sz. gy.-e.-ben ; Bendek Gyulát a péterváradi 70. sz. gy.-e.-től a 96. sz. gy.-e.-hez; Steiner Róbertet a 31., Czerwinsk­i Szaniszlót a 45., Handl Józsefet és Mayer Kristófot a 6. sz. gy.-e.-ben ; László Pál jogtudort a 48. sz. gy.-e.-től a 83. sz. gy.-e.-hez ; Zumrobel Gyulát a 33., Kiinger Gusztávot a 8., Palla Ödönt és Wozonig Adolfot a 17. és Engelsmann Alfrédet az 50. sz. gy.-e.-ben; Rossiwall Ferencz jogtudort az 50. sz. gy.-e.-től a 17. sz. gy.-e.-hez; Mathiaschitsch Gottfrii jogtudort az 50. sz. gy.­­e.-től a varasdi 16. sz. gy.-e.-hez; Rosskopf János jogtudort az 51. sz. gy.-e.-től a 83. sz. gy.-e.-hez ; Neumann Jaromirt a boszn.-herc. 1. sz. gy.-e.­­től a bosz.-hercz. 2. sz. gy.-e.-hez. A lap mai számának 11-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed iv melléklettel

Next