Budapesti Közlöny, 1910. február (44. évfolyam, 26-48. szám)

1910-02-01 / 26. szám

Budapest, 1910. 26. szám Kedd, február 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS 1« A P. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................ 40 korona Félévre..........................................20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 00 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva "egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kibocsátani: » Kedves gróf Khuen-Héderváry! Magyar kormányomnak Ön által felajánlott lemon­dását nem fogadom el, és jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy az országgyűlés feloszlatása és az uj országgyűlésnek annak idején való összehívása iránt elő­terjesztést fog tenni. Kelt Bécsben, 1910. évi január 31-én. * Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry s. k., . császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, 1910. évi január 21-én kelt legfelső elhatározásával leg­­kegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott, hogy Holburn Longin követségi irodaigazgató, saját személyére nézve, a VI. rangosztályba soroztassák. Bosznia és Hercegovina országos kormányá­nak főnöke kinevezte Bogdanovic Károly b.-gra­­diskai adóellenőrt főadóellenőrré, Wosahlik Lajos srebrenicai adóellenőrt adószedővé és Popovic Dusán kotor­várost, Glumac Jankó bihari adó­ellenőröket főadóellenőrökké, mindannyit a IX. fizetési osztályba és eddigi állomáshelyüknek meghagyása mellett. A m. kir. igazságügyminister Gottschling Rezső erzsébetvárosi kir. törvényszéki irodatisztet a szentágotai kir. járásbírósághoz és Bige Dénes nagybecskereki kir. járásbírósági irodatisztet a nagybecskereki kir. törvényszékhez telekkönyv­vezetőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Szondy Ist­ván szobránczi kir. járásbirósági jegyzőt a szob­­ránczi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a nagykőrösi kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkal­mazott Kuli András írnokot ebben az állásában végleg megerősítette. A m. kir. igazságügyminister Vattay Miklós szekszárdi kir. törvényszéki fogházfelügyelőt saját kérelmére a szabadkai kir. törvényszéki fogházhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Wild Máriusz okleveles tanítót a zsidovini állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Paskui Erzsébet begamonostori és Porzsolt Zsu­zsanna, varsolczi állami elemi iskolai taní­tónő­ket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. pénzügyminister Bélteky Gyula mikolai lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká a nagyenyedi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Sipler Jenő pinczehelyi lakos, végzett joghallgatót a budapesti királyi ítélőtábla területére díjas joggyakornokká nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke Képessy Gyula kolozsvárvidéki kir. járásbirósági iroda­­gyakornok, végzett joghallgatót a kolozsvári kir. ítélőtábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Moravszky Endre ügyvédjelölt, békéscsabai lakost a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakor­nokká nevezte ki. A szabadkai kir. törvényszék elnöke Szőke Mihály szegedi kir. Ítélőtáblás napidíjas szolgát a topolyai kir. járásbírósághoz hivatalszolgává nevezte ki. Kiskorú Fassler Aranka budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének „Föl­des”-re kért átváltoztatása az 1909. évi 162.065. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Widnanek József járási és városi m. kir. állatorvos, szászvárosi lakos saját, valamint József és István nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Mikes*-re kért átváltoztatása az 1909. évi 162.215. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Pazgyera Béla esztergomi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Bottyán*-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 171.623. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Dr. Weiss Gyula budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Vigyázó«-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 172.614. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Brunenstein Lajos nagykárolyi illetőségű budapesti lakos családi nevének a Bányai*-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 172.639. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Rosenthal Jakab kolozsvári illetőségű marosvásárhelyi lakos családi nevének ̇ Szántó*-ra, kért átváltoztatása az 1910. évi 583. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett C­h­a­m­u­­­a András gyetvai illetőségű besz­­terczebányai lakos családi nevének »Czeglén­*-re kért átváltoztatása az 1910. évi 586. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Eisenstein János kassamindszenti illető­ségű debreczeni lakos családi nevének »Fos«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 1.195. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Z­u­p­k­ó Lajos címzetes csendőrőrmester, tibolddaróczi lakos családi nevének »Zombori"-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 1.205. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. G­y­e­b­n­á­r József­­m. kir. csendőr, orosházi illetőségű bolyai lakos családi nevének *Gyön­gyösi«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 4.302. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. S­c­h­e­f­e­r Adi (Ádám) budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint Erzsébet, Győző és Izsák Béla nevű kiskorú gyermekei családi nevé­nek »Sándor «-r­a kért átváltoztatása az 1910. évi 7.807. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kohn Dávid nyitrai illetőségű budapesti lakos, valamint József, Berta, Lajos, Sándor, Sarolta és Ferencz nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevének »Balázs”-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 13.717. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister az 1910. évi 3.895. sz. rendeletével »Die Erde dargestellt nach den neuesten und besten Materialien von J. A. Büchler Nürnberg E. Abel Klingerns Kunst- Verlag. In Stahl gest. v. c. Bühler«, továbbá »Globus für Haus. Maassstab 140 Mill. Bearbeitet nach H. Weidt. R. Korbgeweit. Geogr. litb. Institut. General Vertrieb. Emil Hoff Berlin W. 62.« című földgömböket a magyar közjogba ütköző hibáik, valamint elavult és fogyatékos tartalmuk miatt a hazai minden fokú összes iskolákból kitiltotta. A kereskedelemügyi m. kir. minister a pénz­ügy­ministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök hozzájárulásával az 1907. évi III. t.-czikk 1. §-ában meghatározott állami kedvez­ményeket az első délmagyarországi kalapgyár részvénytársaság temesvári czégnek temesvári telepén létesített nyúlszőr kalapokat előállító üzemága részére az 1907. évi október 1-től számítandó tizenöt évre engedé­lyezte. A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két év melléklettel

Next