Budapesti Közlöny, 1910. március (44. évfolyam, 49-74. szám)

1910-03-01 / 49. szám

Budapest, 1910. 49. szám Kedd, márczius 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..........................., 40 korona Félévre....................................20 » Negyedévre............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlege­sen küldendő be, még pedig 160szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 3 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 AIL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli Tarályi Felsége 1910. évi február 16-án kelt legfelső elhatározásával Mr. Pitner Károly­­ udvari tanácsost, a b. h. országos kormány közigazgatási osztályának osz­tályfőnökévé legkegyelmesebben kinevezni, s egy­szersmind legkegyelmesebben megengedni mél­­tóztatott, hogy Hermann Szilárd osztályfőnök­nek, saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából, sok éven át teljesített kitűnő szolgálataiért, a legfelső elismerés tudtára adassák. A nn. kir. földmivelésügyi minister 1910. évi 8.307. szám alatt kelt elhatározásával a torontál­­erzsébetlaki belvizlecsapoló társulatot önkormány­zati jogaiba visszahelyezvén, dr. Milloss Aurél kincstári ügyészt a társulatnál viselt ministeri biztosi állása alól, buzgó működéséért elismeré­sének és köszönetének nyilvánítása mellett, fel­mentette. _ A m. kir. földmivelésügyi minister Schwenszky Ármin állatorvosi főiskolai patkóid tanitót, szol­gálati beosztásának érintetlenül hagyásával, a VIII. fizetési osztályba nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi miniszer dr. Rátz Miksa tanársegédet, a budapesti m. kir. állat­orvosi főiskola állattenyésztési tanszéke mellé, további 2 év tartamára a XI. fizetési osztályba tanársegéddé nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Gelléri Emil máv. mérnök, műhelyfőnököt a gőzgépkeze­lők és gőzkazánfűtők nagyváradi vizsgáló bizott­ságának rendes tagjává nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Szabó István zilahi kir. törvényszéki irodatisztet a zilahi kir. törvényszékhez irodaigazgatóvá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Farkas Lajos újvidéki kir. járásbirósági és Medveczky Gyula újvidéki kir. törvényszéki jegyzőket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister dr. Barabás Jó­zsef kovásznai kir. járásbirósági jegyzőt a ko­vásznai kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministeri dr. Szekfü Gyula országos levéltári fogalmazó-gyakornokot a házi-, udvari- és állami levéltárhoz II. osztályú levéltári fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Iváncsits János hely. tornatanitót a nyitrai kath. főgimnáziumhoz rendes tornatanitóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Takács Anna okleveles kisdedóvónőt a hajdanói állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Vass István szek­szárdi lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká a szekszárdi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség­hez kinevezte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Rucmann Emil nyíregyházi lakos, ügyvédjelöltet a buda­pesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A komáromi m. kir. pénzügyigazgatóság Ko­­máry Mihály pén­zügyőri fővigyázót ideiglenes minőségben segélydíjas irodakezel­ési gyakornokká nevezte ki. A pestvidéki kir. törvényszék elnöke Heszler István m. kir. csendőr, címzetes őrsvezetőt a nagykátai kir. járásbírósághoz III. oszt. hivatal­szolgává nevezte ki. Witz Arthur budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Vécsei*-re kért átváltoztatása az 1909. évi 131.693. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Joffe Lajos kaposvári illetőségű budapesti lakos családi nevének »Juhász*-re kért átváltoztatása az 1909. évi 168.169. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Pollák Vilmos galántai illetőségű budapesti lakos családi nevének „Pongrácz”-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 168.207. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Schönberger Mór állami polgári iskolai tanító, huszti lakos saját, valamint Piroska, László és Géza nevű kiskorú gyermekei családi nevé­nek .Szász­-ra kért átváltoztatása az 1909. évi 168.913. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú P­á­v­u­k Péter ignéczi születésű kis­­tarnai lakos, tanító családi nevének »Pál*-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 7.725. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­o­h­n Lila Eszter békésszentandrási illetőségű békéscsabai lakos családi nevének »Kar­dosára kért átváltoztatása az 1910. évi 7.751. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. D­e­r 11 Kálmán pécsi illetőségű néptanító» udvari lakos családi nevének »ötvös*-re kért átváltoztatása az 1910. évi 9.326. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú K­r­a­u­s­z Sándor, Zoltán, Perencz és Kálmán győri illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 10.073. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Kiskorú Stern Pál balatonedericsi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Csillag*-na kért átváltoztatása az 1910. évi 10.522. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Löffler Elemér és Aladár pápai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének „Lóránt”-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 10.762. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Spiegel Zoltán pápai illetőségű ugyanottani lakos családi nejének »Szente* névre kért átváltoztatása az 1910. évi 10.763. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Klein István gyomai illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Kádár*-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 10.797. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Mikola Bálint szolnoki születésű aradi lakos családi nevének a Mikolai*-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 11.699. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Pausz Lajos nyíregyházi illetőségű cleve­landi (Ohio, Észak-Amerika) lakos családi nevé­nek a Veselény­i*-re kért átváltoztatása az 1910. évi 12.098. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. _______ Kiskorú Goldberger Zsigmond és Miklós tótkomlósi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Gádor*-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 12.377. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Schwarz János polgárdi illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Fekete* névre kért átváltoztatása az 1910. évi 13.509. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Bel­gi­am Aranka Vilma, Magnus Erneszt, Ilona, Péter Pál és Irén nagygáji illető­ségű ugyanottani lakosok családi nevének »Ta­­kács*-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 13.653. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Hruska Borbála Mária szolnoki illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Hruska Ilona A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két ív melléklettel.

Next