Budapesti Közlöny, 1910. április (44. évfolyam, 75-99. szám)

1910-04-01 / 75. szám

Budapest, 1910. 75. szám Péntek, április 1.BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.....................................40 korona Félévre.............................................20 * Negyedévre.................................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fil., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Hausser Rudolf őrnagynak és törvényes utódai­nak a magyar nemességet, »Kapuvári« előnével, díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1910. évi márczius 4-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister a buda­pesti áru- és értéktőzsdének 1910. évi márczius 19-én tartott évi rendes közgyűlése által a tőzsde­­tanács tagjává megválasztott Kohner Jenő tőzsde­tagot ezen tőzsdetanácsosi minőségében a tőzsdei alapszabályok 23. §-a alapján folyó évi 21.792. szám alatt kelt rendeletével megerősítette. A m. kir. pénzügyminister a zilahi m. kir. adóhivatalhoz Pintye József zilahi adóhivatali ellenőrt adóhivatali pénztárnokká és a nagyka­­posi adóhivatalhoz Novák Jenő nagykaposi adó­hivatali segédet adóhivatali ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Sinner Mihály trencséni segélydíjas pénzügyi szám­gyakornokot ideiglenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztté a dévai pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Szász Lajos bereg­szászi segélydíjas pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté, jelen­legi állomáshelyén való meghagyással, kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Kalmáczhelyi Jenő sátoraljaújhelyi pénzügyi számgyakornot a győri m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez, a nezsideri járásba, a járási teendők ellátására adott megbízással, ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Amtmann Ferencz aradi segélydíjas pénzügyi számgyakornokot, jelen­legi állomáshelyén való meghagyással, pénzügyi számtisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Zalai Károly maros­­újvári segélydíjas pénzügyi számgyakornokot m. kir. pénzügyi számtisztté és Szilágyi Miklós marosújvári díjtalan pénzügyi számgyakornokot segélydíjas m. kir. számgyakornokká, mind­kettőt ideiglenes minőségben, jelenlegi állomás­helyükön való meghagyással, kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Dolusits Máté vin­­kovczei, Füle István czeglédi, Terhes Lajos mis­­kolczi, Orbán István máriaradnai, Oestreicher Mór magyaróvári, Rédeky Imre nyitrai, Kemény Vilmos szarvasi, Lőrinczy Zoltán nagykállói, Csausz Ernő dési, Kada Győző zsolnai, Bogyay János zalaegerszegi, Fekete Árpád Mihály kézdi­­vásárhelyi, Thanhoffer István szatmárnémeti, Vellák Sándor nagykanizsai, Pál Béla kiskun­félegyházi, Tary Péter szabadkai, Boga Ödön nagyszebeni, Kutálik István nagyszombati, Kern Endre nagymartoni, Steiner József tamási, Fü­­redy Lajos mezőtúri adóhivatali gyakornokokat és Edler János kőszegi adóhivatali díjnokot, jelen­legi állomáshelyükön való meghagyásuk mellett, adóhivatali segélydíjas gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister a vízügyi műszaki tiszti személyzet létszámában Juventius Antal fizetéstelen kir. segédmérnököt valóságos kir. segédmérnökké nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Schüller Gyula okr. mérnököt, továbbá Laam Albert és Puskás Rezső napidíjas mérnököket a vízügyi műszaki tiszti személyzet létszámába fizetéstelen kir. segédmérnökökké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Nádassy József m. kir. államvasuti főkertészt az aszódi kir. javítóintézethez főkertészszé nevezte ki. A kolozsvári kir. ítélőtábla elnöke dr. Albert Andor dévai kir. törvényszéki joggyakornokot, saját kérelmére, a tordai kir. törvényszékhez helyezte át. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke dr. Lange Iván trencséni kir. törvényszéki díjtalan jog­gyakornokot a pozsonyi ítélőtábla területére díjas joggyakornokká nevezte ki. A székesfehérvári kir. javítóintézet igazgatója Czanik Zsigmond budapesti lakost asztalos mun­kavezető felügyelővé nevezte ki egyelőre ideiglenes minőségben. _______ A gyulafehérvári kir. törvényszék elnöke Roska Miklós gyulafehérvári városi rendőrt az abrud­­bányai kir. járásbírósághoz hivatalszolgává ne­vezte ki. A szegedi kir. törvényszék elnöke Piti József szegedi kir. járásbirósági hivatalszolgát és Bánkó Gáspár szentesi kir. járásbirósági hivatalszolgát saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. Kiskorú K­r­u­p­k­a Károly balassagyarmati illetőségű ugyanottani lakos családi nevének » Kollányi«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 10.825. számú belügyministeri rendelettel meg­enged­te­tett. Kiskorú Kaufman József kassaui falusi illető­ségű kassai lakos családi nevének » Cselényi«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 11.969. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett, Diamant Ferencz kartali illetőségű gö­döllői lakos családi nevének »Dénes«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 14.175. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Sámuel tanító, Csáktornyai lakos saját, valamint Magda nevű kiskorú leánya családi nevének »Nyíri«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 15.015. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. _______ K o­h­n Ilona magyarpécskai illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Kemény«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 21.035. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Lőwinger József dunaföldvári illetőségű budapesti lakos családi nevének »Magyar«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 21 990. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kohn Róza székesfehérvári illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Kálmán«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 30.855. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister által 1910. évi 1.728. szám alatt kiadott Engedélyokirat. A közutak és vámokról szóló 1890. évi I. törvény­­­czikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen enge­délyokirat szerint Nyitra vármegye közönsége ré­szére az idefüzött műszaki leírásban felsorolt és az ezen engedélyokirat kiegészítő részét képező helyszínrajzon feltüntetett, összesen 244­ 539 k­m. hosszal biró közutak és tartozékainak a forgalmi igényeknek megfelelőbb építési, fentartási és keze­lési költségeinek részben való fedezése czéljából a Nyitra vármegye területén a 1. nagysurányi, 2. komjáthi, 3. nyitraivánkai, 4. üzbégi, 5. szomor­­falusi, 6. nyitraludányi, 7. nagytapolcsányi, 8. nagy­­bossányi, 9. chinorányi, 10. nyitrazsámbokréti, 11. nagybéliczi, 12. nyitranováki, 13. kocsi, 14. tót­megyeri, 15. tardoskeddi, 16. tornóczi, 17. vág­­sellyei, 18. szilárdzellei, 19. lipótvári, 20. nagy­­kosztolányi, 21. pőstyéni, 22. brunóczi, 23. vág­­ujhelyi, 24. elecskei, 25. récsényi, 26. galgóczi, 27. nyitrajabloniczi, 28. szemezi, 29. máriasasvári, 30. kutt­i, 31. ebelli, 32. holicsi, 33. szakolczai, 34. broczkói, 35. brezovai, 36. hradisti, 37. zsitva­­födémesi, 38. vajki, 39. trebetei, 40. verbói, 41. bori és 42. rakoviczi vasúti állomásokon, valamint a 43. ondrohói, 44. sarbókajszai, 45. csekeji, 46. kálmánfalvi, 47. erdődi majori, 48. vagyonmajori és 49. szentmihályuri vasúti rakodókon fel- és le­adott áruk (szállítmányok, valamint iparvágány­nyal bíró nagysurányi, nagytapolcsány-tavarnoki A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék