Budapesti Közlöny, 1910. május (44. évfolyam, 100-122. szám)

1910-05-01 / 100. szám

Budapest, 1810. 100. szám, Vasárnap, május­UDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS I­A P. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre..................................40 korona Félévre....................................... 20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 00 Illlés'. Hivatalos hirdetések s A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 200 szóig 4 K, 200­ 300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére dr. Cristea E. Miron görög keleti román protosin­gernek, a karánsebesi görög keleti román egyház­­megyei zsinat által a karánsebesi görög keleti román egyházmegye püspökévé tör­tént megválasztását ezennel megerősítem. Kelt Bécsben, 1910. évi április 11-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére id. Föl­diák Vilmosnak, a »Herczog M. L. és társa« czég­szégvezetőjének, közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József­ rendem tiszti keresztjét adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1910. évi április 19-én. Ferencz József s. k­. Gróf Khuen-Véderváry Károly s. k. Magyar földmivelésügyi ministerem elő­terjesztésére megengedem, hogy dr. Nádas­­kay Béla, az állatorvosi főiskola nyilvános rendes tanára, saját kérelmére, állandó nyugalomba helyeztessék. Kelt Bécsben, 1910. évi április 16-án. Ferencz József s. k. Gróf Serényi Béla s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: ns. Ceipele József altábornagy, a közös had­­ügyministerium épületének építésvezetője minő­ségében való meghagyása mellett, saját kérelmére a nyugállományba átvétessék; Tappeiner József altábornagy, a 11. gyalog­hadosztály parancsnoka, egészségi okokból elő­terjesztett kérelmére, ettől a parancsnokságtól felmentessék; kinevezni: lovag Wagner Emil vezérőrnagyot, a 22. gya­logdandár parancsnokát a 11. gyaloghadosztály parancsnokává; lovag Rosner Károly ezredest, a 30. sz. gy.-e. parancsnokát a 22. gyalogdandár parancsnokává; Reymann Rugó 97. sz. gy.-e.-beli ezredest a 30. sz. gy.-e. parancsnokává; elrendelni, hogy: Dankl Rezső altábornagy saját kérelmére a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalom­ból a Lipót-rend lovagkeresztjét a díj elengedé­sével adományozta . Dietl Ferencz vezérőrnagy, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomból az altábor­nagyi címet és jelleget a díj elengedésével ado­mányozta, és megparancsolta, hogy neki a leg­felső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Theissrucki Freischmann Mór vezérőrnagy saját kérelmére a nyugállományba átvétessék; Zobel Alajos vezérőrnagy saját kérelmére várakozási illetékkel szabadságoltassák; gróf Huyn Lajos ezredes, a cs. kir. áll­ami lótenyésztő-intézetek katonai felügyelője, egészségi okokból előterjesztett kérelmére ettől a szol­gálati alkalmaztatásától felmentessék­ kinevezni: Merhal Ernő ezredest, számfeletti a 10. sz. h.­e.-ben, a 6. sz. pótlovazó-bizottság elnökét, a válaszút-bonczhidai csikótelep parancsnokát, a méneskarhoz való áthelyezése mellett, a cs. kir. lótenyésztő-intézetek katonai felügyelőjévé; Seidl Ferencz 3. sz. h.­e.-beli számfeletti őr­nagyot a válaszút-bonczhidai csikótelepnél — ezen telep parancsnokává; adományozni, a vaskorona-rend 3. osztályát a díj elen­gedésével . Áttéri és Ivenghel báró Enis Károly ménes­­karbeli ezredesnek, a sziplowa-wiszniai cs. kir. állami méntelep katonai osztálya parancsnoká­nak, kitűnő szolgálata elismeréséül; Weigner Adolf tüzérségi törzsbeli ezredesnek, beosztva a tüzérségi főfelügyelőhöz , kitűnő szolgálata elismeréséül; Bannenfelsi Müller Antal nyugállománybel­­ezredesnek, a wieni hadtudományi és kaszinói egylet titkárának, humanitárius intézeteknél a legjobb eredmény a működése elismeréséül; megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassék: Örömösi Szirányi Albert 52. sz. gy.-e.-beli századosnak, beosztva a közös hadügyministérium­­nál — sok évi, igen eredményes szolgálata elis­meréséül ; adományozni : a katonai érdemkeresztet: Preanfeldi Lustig Gyula vezérkari testületbeli őrnagynak, kitűnő szolgálata elismeréséül; az őrnagyi címet és jelleget a díj elenge­désével : herczeg Hohenlohe- Waldenburg Klodvig szol­­gálatonkivüli viszonybeli századosnak ; a koronás arany érdemkeresztet: Hopf Károly 27. sz­­áb. t.-e.-beli százados­­számvivőnek, nyugállományba helyezése alkal­mából ; elrendelni, hogy: Hoppner Ferencz 77 sz. gy.-e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetére az utóbbiakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék. Kozák József 4. sz. vártüzér e.-beli ezredes a műszaki katonai bizottságnál — a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindenféle nép­felkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék, és neki ez alkalomból a vaskorona-rend 3. osztályát a díj elengedésével adományozta. Bánhorváti Horváth Elemér 11. sz. h.­e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizs­gálat eredményéhez képest mint ez időszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabadságoltassák.­ Bannerfeldi Obauer Alfréd ezredes a 26. sz. gy.-e.-től a 61. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; Zikan János varasdi 16. sz. gy.-e.-beli alezre­des, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelési szolgálata is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék; Smerkal Antal 27. sz. gy.­e.-beli alezredes, a megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék; Kuzniarski János 40. sz. gy.­e.-beli alez­redes, a saját kérelmére megejtett felülvizs­gálat eredményéhez képest mint rokkant, a nyug­állományba átvétessék, és neki ez alkalomból az ezredesi címet és jelleget a díj elengedésével ado­mányozta, és megparancsolta, hogy a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék; báró Roscher-Rath János 47. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizs­gálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék. ns. Herger Ernő 91. sz. gy.-e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra való elő­jegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék. Longardt Lajos 9. sz. drag. c.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra való elő­jegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék; Suchornel Vilmos 6. sz. táb. taraczk­ e.-beli alezredes, beosztva a weilersdorfi tüzérségi szer­tárnál — a felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, a nyugállományba átvétessék. vis. Ettingshausen Zsigmond helyi alkalmazás­beli alezredes, a budapesti térparancsnokságnál, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindennemű. A lap mai számának 22-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy háromnegyed év melléklettel.

Next