Budapesti Közlöny, 1910. június (44. évfolyam, 123-147. szám)

1910-06-01 / 123. szám

Budapest, 1910. 123. szám. Szerda, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS Ir A P. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre........................... 40 korona Félévre...........................................20 * Negyedévre................................ 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 -200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Ellinger Ernőnek, a győr—sopron—­ebenfurti vasút felügyelőjének, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, Ferencz József­ rendem lovag­keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1910. évi május 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli magyar ministérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar miniszerelnököm előterjesztésére Fazekas Alajos Pálnak, a Hornyánszky Viktor-féle budapesti kőnyomda művezető igazgató­jának, a nyomdászati ipar terén sok éven át teljesített buzgó szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1910. évi május 20-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli magyar minis­terium ideiglenes vezetésével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére Dóra Péter uszálykormányosnak, két em­beréletnek saját élete veszélyeztetésével véghezvitt megmentése körül tanúsított bátor magatartása elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1910. évi május 21-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A m. kir. pénzügyminister a bajai m. kir. adóhivatalhoz Sommer Géza zentai adóhivatali segédet adóhivatali ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Horváth Vilmos pozsonyi díjtalan pénzügyi számgyakornokot ideig­lenes minőségű segélydíjas pénzügyi számgyakor­nokká, állomáshelyén való meghagyása mellett, Zillich Ármin budapesti díjnokot pedig ideiglenes minőségű díjtalan pénzügyi számgyakornokká a pozsonyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Zaffiry Zoltán beregszászi díjtalan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi szám­gyakornokká, állomáshelyén való meghagyása mellett, kinevezte. ______ A m. kir. kincstári jogügyi igazgató Vitális István m. kir. kincstári jogügyi igazgatósági díjas irodakezelési gyakornokot ideiglenes minőségű irodasegédtisztté, Veszett József díjnokot pedig ugyanoda díjas irodakezelési gyakornokká ne­vezte ki. A nagyváradi kir. törvényszék elnöke Kemecsi János berettyóújfalui és Máthé József nagysza­lontai kir. járásbirósági hivatalszolgákat saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság Újvári István esztergomi kir. adóhivatali napi­díjas kisegítő szolgát a mellé rendelt számvevőség esztergomi kirendeltségéhez hivatalszolgává ne­vezte ki. Éliás Lajos budapesti lakos családi nevének »ElvU-ne­ kért átváltoztatása az 1910. évi 67.413. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. 20.489/1910. szám. Hirdetmény. Az »Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak« által használt némely feljegyzések bélyegilletéké­nek készpénzbeni lerovása iránti engedély vissza­vonása tárgyában. A bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján, az »Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak« részére 1908. évi november 16-án kelt 122.687. számú pénzügyministeri rendelettel ki­­dott engedély, mely szerint nevezett vasút igaz­gatóságának megengedtetett, hogy a központban és az állomásokon használt »Fekbér kimutatás érkezett árukról«, »Pénztár kezelési árnézet«, »Kimutatás tartozás és közvetelésről«, valamint »Feladási fekbér kimutatás« című nyomtatvá­nyokon kiállítandó feljegyzései után az ill. díjj. 58. tét. rendelkezése értelmében járó bélyeg­illetéket 1909. évi január 1-je napjától kezdődő­­leg készpénzben fizethesse le a visszavonatott. Budapest, 1910. május 20. A m. kir. pénzügyministerium. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1910. évi 38.342. szám alatt kelt rendeletével megen­gedte, hogy a Veszprém vármegye területé­hez tartozó Mezőkomárom községben a folyó évi május 3—4-ére esett, de elmaradt országos vásár helyett folyó évi junius 14—15-én pótvásár tarttassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1910. évi 38.347. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a T­e­m­e­s vármegye területéhez tartozó Temesrékás községben a folyó évi junius 18—19-ére eső országos vásár ez évben kivétele­sen junius 25—26-án tarttassék meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1910. évi 38.671. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a B­e­r­e­g vármegye területéhez tartozó Nagydobrony községben a folyó évi junius 14-ére eső országos vásár ez évben kivételesen folyó évi junius 21-én tarttassék meg. A füleslabdázók köre alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1910. évi 29.975. szám alatt láttamozta. A kecskeméti községi tanítók s­e­­gélyző egyesületének alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1910. évi 54.525. szám alatt láttamozta. A pesthidegkuti önkéntes tűzoltó testület alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1910 évi 58.719 szám alatt láttamozta. A bölcskei iparos olvasókör alapsza­bályait a m. kir. belügyminister az 1910. évi 60.365. szám alatt láttamozta. Az országos magyar zeneegyesület alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1910. évi 65.723. szám alatt láttamozta. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Fischer Miksa ügyvédet, Paks székhelylyel, az ügyvédek lajstromába folytatólag felvette. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a buda­pesti és gödöllői szegények és szűkölködők részére tízezer, illetőleg hatszáz korona pénzsegélyt ma­gánpénztárából legkegyelmesebben engedélyezni méltóztatott. Meghívó. A magyar szent korona országainak vörös­­kereszt egylete 1910. évi junius 25-én, szom­baton délelőtt 11 órakor saját házában (I., Vár, Dísz-tér 1. sz.) országos közgyűlést tart, melyre az összes vörös­kereszt választmányo­kat és fiókegyleteket, valamint az egyesület 1. tagjait is meghívni van szerencsém. A közgyűlést megelőzőleg délelőtt fél 11 óra­kor értekezlet és a közgyűlés után a központi választmány alakuló ülése leend, melyekre szin­tén szives megjelenését tisztelettel kérem. Budapesten, 1910. évi május 5-én. Gróf Csekonics Endre s. k., v. b. t. tanácsos, kir. főasztalnokmester, egyesületi elnök.­­ A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két iv melléklettel

Next