Budapesti Közlöny, 1910. augusztus (44. évfolyam, 175-199. szám)

1910-08-02 / 175. szám

, Fejér Miklós egri, Zima Gyula breznóbányai, Brázovay Elek puji, Sigmond Ákos hidalmási, Molnár Lajos zirczi, Sulyok Taksony temes­­kubini, Pósfay Ferencz somorjai, Fliegl Pál­­ borossebesi, dr. Hochstrasser Miklós nagybecs­­kereki, Jakab Lajos eleki, Lénárd Miklós szákáli, Micheller Ferencz pozsonyi, Hegedűs Gyula tor­­dai, Lende Béla selmeczbányai, Krentz Ede németújvári, Till Gusztáv szegedi, Páldi Dezső budapesti, Czibulás Zsigmond mezőkövesdi, Grdo­­sics Ignácz vukovári, Györgyjakab Ignácz sepsi­szentgyörgyi, Kelemen Béla debreczeni, Florea Aurél brassói, Hoffmann József nagybecskereki, Kandel Ödön nyírbátori és Fatér János kapos­vári pénzügyi számtiszteket pénzügyi számellen­őrökké, végül Dobó Emil, Kóczy Aladár, dr. Kiáltóssy Emil, Fachmann István, Igaz István, Gráf Kálmán, Balthazar Lajos Gyula és Ros­­kovetz Antal pénzügyi számtiszteket ministeri számellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügy­minister her­cz­eg Porcsa Aladár budapesti lakost a pénzügyministeri szám­vevőséghez végleges minőségű pénzügyi taná­csossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister dr. Pillér Ernő hevesi körorvost az állami kőszénbányászati tisztviselők egyesített létszámába a Vill. fizetési osztály első fokozatába, a vrdniki kőszénbánya­­hivatalhoz bányaorvossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Bisztritsányi Fodor Pál nagyenyedi lakost a nagyenyedi m. kir. pénz­ügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztté, a balázsfalvi járásba, a járási számvevői teendők ellátására adott megbízatással, kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Csáki János seges­vári segélydíjas pénzügyi számgyakornokot a nagy­enyedi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű m kir. pénz­ügyi számtisztté nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Bobos Aurél dévai díjtalan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű segélydíjas m. kir. pénzügyi szám­gyakornokká a brassói pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség fogarasi kirendeltségéhez ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kerekes Sándor fehértemplomi állami főgimná­ziumi r. tanárt a nagybányai állami főgimná­ziumhoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Trásy András debreczeni kir. törvényszéki joggyakornokot a szilágysomlyói kir. járásbírósághoz jegyzővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Reitenbach István cs. és kir. 12. huszárezredbeli gyógykovács-őr­mester, igazolványos altisztet a nagykikindai kir. járásbírósághoz, Némedy Károly mezőkaszonyi kir. járásbirósági díjnokot a beregszászi kir. törvényszékhez és Balogh Sándor m. kir. csendőr­őrmester, igazolványos altisztet a zombori kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Bihary Kálmán szilágysomlyói kir. járásbirósági jegyzőt a szatmárnémeti kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Veréb Mihály nagybecskereki kir. törvényszéki írnokot a szegedi, Tóth Sándor szegedi kir. törvényszéki írnokot az ipolysági és Csabafi Arnold ipolysági kir. törvényszéki írnokot a nagybecskereki kir. tör­vényszékhez helyezte át. Budapesti Közlöny A m. kir. belügyminiszer B­a­r­s vármegyében az újbányai anyakönyvi kerületbe Stand Nándor eddigi anyakönyvvezető-helyettest anyakönyvveze­tővé, Baumann Győző városi ellenőrt anya­­könyvvezető-helyettessé nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Haraszti József ügyvédjelölt, pécsi lakost a pécsi kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. MVi. kir. pénzügyminister. 81.663/1910. szám. Hirdetmény. Nyugtatványi bélyegilleték készpénzben való lerovásának engedélyezése. A bélyeg- és illetékek iránti törvények és sza­bályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján a vágvölgyi agrár és iparbank részvény­­társaság zsolnai elég engedélyt nyert arra, hogy a jelen rendelet kiadása után keletkezett közönséges jelzálogkölcsönök törlesztési részletei­nek és kamatainak felvételéről kiállított nyug­­tatványok után járó II. fokozatú illetéket, a vonatkozó naplókivonatok beterjesztése mellett, minden hó 1-ét követő 14 napon belül kész­pénzben fizethesse le. Budapest, 1910. évi julius 25. A minister helyett : Teleszky s. k. államtitkár. Pályázati hirdetés a kecskeméti m. kir. vinczellériskolába az 1911. évi tanévre való felvétel tárgyában. A kecskeméti m. kir. vinczellériskola jövő évi január 7-től deczember 1-ig tartó gyakorlati mun­kásképző tanfolyamára pályázni szándékozók a m. kir. vinczellériskolához címzett és egykoro­nás bélyeggel ellátott kérvényeiket a nevezett m. kir. vinczellériskola igazgatóságához folyó évi október 1-ig nyújtsák be. Minden egyes kérvény­hez a következő mellékletek csatolandók : 1. A szőlőmunkáknak megfelelő, ép, egészséges testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány. 2. Katonakötelezettségen, illetve a borozási éve­ken túllévő életkor igazolásául születési anya­könyvi kivonat. 3. Községi erkölcsi bizonyítvány. 4. Iskolai bizonyítvány arról, hogy a folyamodó magyarul írni és olvasni tud. 5. Nagykorúak részéről sajátkezűleg, kiskorúak részéről szüleik vagy gyámjuk által aláírt és az illetékes községi elöljáróság által hitelesített köte­lező nyilatkozat arról, hogy a folyamodó, ha az iskolába felvétetik, azt a tanév végleges befejezése előtt el nem hagyja, ha pedig önhibájából el­hagyná, vagy fegyelmi uton eltávolíttatnék, az addig reá fordított összes költségeket a nyilatkozat aláírója az államkincstárnak megtéríti. 6. Végül azok részéről, kik katonai kötelezett­ségüknek eleget tettek, vagy szőlőmiveléssel fog­lalkoztak, avagy másféle szolgálatban voltak, az ezekre vonatkozó összes okmányaik. A tanuló munkások a tanfolyam egész idej­e alatt teljes ellátást, lakást, ágyat, szalmazsákot, szalmapárnát, lepedőt és pokróczot kapnak, egyéb ágyneműről és egyszerű tiszta ruházatról maguk tartoznak gondoskodni. Az ellátáson kívül havon­ként 10 korona díjazásban is részesülnek, mely­nek fele, azaz 5 korona havonként utólag fizet­tetik ki, 5 korona pedig havonként biztosíték­képpen visszatartatik. Ezen biztosíték a munká­soknak a tanfolyam szabályszerű bevégzése után egyszerre fog kifizettetni. Ellenben azok, kik a tanfolyamot időközben önhibájukból elhagyják, vagy arról fegyelmi úton eltávolíttatnak, ezen biztosítékot nem kapják meg, illetőleg ahhoz való igényüket elvesztik. A tanfolyamra felvett tanulók 1911. január -én az állami Miklós-szőlőtelepen Kecskeméten­­ alulírott igazgatóságnál jelentkezni kötelesek. Kecskemét, 1910. julius 15-én. A m. kir. vincze tér- iskola igazgatósága. 55.481/1910. szám. Pályázati hirdetés a lihardiószegi, egri, nagyenyedi és pozsonyi m. kir. vinczellériskolákba az 1910/ 11. tanévre való felvételre. Felvételi kellékek: 1. Legalább 16. éves életkor (anyakönyvi ki­vonattal igazolva). 2. Legalább a népiskola sikeres elvégzését tanú­sító bizonyítvány. 3/Ép, erős, egészséges, s a gyakorlati munkák végzésére alkalmas testalkatot, s a himlő ellen való beoltást igazoló orvosi bizonyítvány. 4. Községi erkölcsi bizonyítvány. 5. Községi bizonyítvány a szülők vagyoni hely­zetéről és hivatásszerű foglalkozásáról. 6. A szülők vagy a gyám beleegyező nyilatkozata arra nézve, hogy a felvett tanulót a tanév vége előtt az iskolából nem veszik ki, és kötelező nyilatkozatuk arra nézve, hogy az alábbi 7. pont szerint járó tápdíjat pontosan fizetni fogják. Az utóbb említett nyilatkozatban a szülőknek (gyámnak) kötelezett­séget kell vállalniok arra nézve is, hogy ha az eset­leg egész vagy fél tápdíjmentességgel felvett tanulót az iskolából a tanév vége előtt kivennék, vagy ha a tanuló önhibája miatt távolíttatnék el az iskolából, a bennléte idejére eső tápdíjösszeget a vinczellériskola pénztárába azonnal be fogják fizetni. Ha a pályázó teljes körű, a fenti kötelező nyilatkozatot maga tartozik kiállítani. 7. A felvett tanuló az iskolában lakást és teljes ellátást kap, s ezért a 10 hónapig tartó tanévre 280 korona ellátási díjat tartozik a vinczellér­­iskolának fizetni előleges havi részletekben. Szegénysorsú pályázóknak kivételesen az egész vagy a fél ellátási díj elengedtetik, ha a szegény­ségüket hatósági bizonyitványnyal igazolják s ha a kedvezményes felvételre egyébként érdeme­seknek találtatnak. A pályázati kérvényben határozottan kifejezendő, hogy a folyamodó mily módon kéri az iskolába való felvételét, t. i. az egészt vagy a fél ellátási díj fizetésének kötelezettségé­vel, vagy az ellátási díj elengedése mellett. Előnyben részesülnek a felvételnél azok, akik katonai kötelezettségüknek már eleget tettek, vagy a tényleges katonai szolgálattól végérvényesen felmentettek, továbbá a szőlőmi­velők, pincze­­kezelők, kertészek és kádárok, illetőleg azok fiai. Fehérneművel, ruházattal, iró- és rajzeszközzel saját költségén tartozik a felvett tanuló magát ellátni. Az egykoronás bélyeggel ellátott és a fent­­említett okmányokkal felszerelt és sajátkezűleg irt és aláírt kérvények az illető vinczellériskola igazgatóságához címezve folyó évi augusztus 15-ig nyújtandók be, azon vinczellériskola igazgatóságá­hoz, a melybe a pályázó magát felvétetni óhajtja. A tanfolyam október 1-én kezdődik s a bihar­­diószegi, egri és pozsonyi vinczellériskoláknál 2 évig, a nagyenyedi vinczellériskolánál 3 évig tart. Budapest, 1901. évi junius 18-án. A m. kir. földmivelésügyi minister. A debreczeni ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Kertész Ignácz ügyvéd, Kisújszállás székhelylyel, az ügyvédek névjegyzékébe felvétetett. 1910. augusztus 2. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége az Árva, Máramaros és Szolnok-Doboka vármegyékben pusztított felhőszakadások által károsultak ré­szére magánpénztárából tízezer korona legfelső segélyt méltóztatott legkegyelmesebben ado­mányozni. Kimutatás a magyar nemzeti museum gyűjteményeinek 1910. évi junius havi gyarapodásáról. I. Könyvtár. A) A köteles nyomdatermékeket beküldötték a következő nyomdák: 1. Wigand F. K., Pozsony 5, 2. Világosság kny., Budapest 10, 3. Szepesvármegyei közigazgatási kny., Lőcse 20,

Next