Budapesti Közlöny, 1910. november (44. évfolyam, 250-274. szám)

1910-11-01 / 250. szám

Budapest, 1910. Kedd, november­­ 250. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimű mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre...............................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­g­y­s­zeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kiadni: Kedves báró Klobucar lovassági tábornok! Sikerekben gazdag és háborúban is bevált katonai tevékenységének 50. évét fejezi be Ön holnap. Eme ritka alkalomból örömmel üdvöz­löm Önt. Sokoldalú kitűnő szolgálatairól hálásan megemlékezve, Önnek teljes elismerésem utóbbi jeléül Lipót-rendem nagykeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1910. évi október 31-én. Ferencz József s. k. pest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabad­ságoltassák . ns. Riegler József 2. sz. h.-e.-beli számfeletti ezredes, a katonai vivő és tornatanfolyamnál — a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabad­ságoltassák . Okolicsnai Okolicsányi Károly 4. sz. tab.­­tarack-e.-beli ezredes, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomból a vaskorona-rend 3. osztályát a díj elengedésével adományozta. Ljubanovic Tamás otocaci 79. sz. gy.­e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgá­lat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére az utóbbiakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék. Haubner Ede tüzérségi törzsbeli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé­nyéhez képest mint rokkant, mindenféle népfel­kelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék, és megparancsolta, hogy neki ez­ alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtuk adassák; Nagy-Sitkei Kiss Árpád ezredes, a 14. sz. táb.-tarack-e. parancsnoka a közös hadügyminis­­teriumhoz áthelyeztessék; kinevezni: Dávid Lajos 20. sz. táb.-t.-e.-beli alezredest a 14. sz. táb.-tarack-e. parancsnokává; elrendelni, hogy: lovag Steinitz Ede vezérkari testületbeli al­ezredes a 81. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék; Bariczek Emil 36. sz. gy.-e.-beli alezredes, a a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindenféle nép­felkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállomá­nyba átvétessék. Altomarei Zoppetti József 97. sz. gy.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizs­gálat eredményéhez képest mint csapatszolgá­latra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgá­latokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utób­biakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta. Woschilda Nándor 20. sz. táb.-vad.-zászlóalj­­beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgá­latra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgála­tokra alkalmas, mozgósítás esetére az utóbbiakra előjegyzése mellett a nyugállományba átvétessék. ns. Kurzrock Károly 8. sz. dzs.-e.-beli alez­redes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék, és neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozta. Westner Nándor helyi alkalmazásbeli alezre­des, vezényelve a vezérkarnál — a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a leg­felső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Pállya-Call Julián helyi alkalmazásbeli alez­redes a hadi levéltárnál — a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovag­keresztjét adományozta; báró Hoeniig O’ Carrol János 16. sz. h.-e.­­beli őrnagy, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest mint csapatszol­gálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szol­gálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utób­biakra való előjegyzése mellett, a nyugállományba átvétessék. Jurcsé Miklós 14. sz. táb.-t.-e.-beli őrnagy, beosztva a műszaki katonai bizottságnál — a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindenféle nép­felkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék. Zinauer Ármin 28. sz. táb.-t.-e.-beli őrnagy, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindenféle nép­felkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék, és neki ez alkalomból a ka­tonai érdemkeresztet adományozta. F­idál Károly 2. sz. vártüzér e.-beli őrnagy, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék. Huber Gottfried várakozási illetékkel szabad­ságolt, az utabbi felülvizsgálatnál szolgálatra alkalmasnak talált 39. sz. gy.­e.-beli őrnagy a 6. sz. gy.-e. tényleges létszámába áthelyeztessék; Legat József helyi alkalmazásbeli őrnagy a szt.-pölteni katonai alreáliskolától az ennsi katonai alreáliskolához áthelyeztessék; kinevezni: ns. Brezovay András 14. sz. h.-e.-beli tar­talékos őrnagyot tartalékos alezredessé a 10. sz. h.­e.-hez; legfelső kegyelemből adományozni a díj elengedésével; Feyl Nándor nyugállománybeli ezredesnek a vezérőrnagyi címet és jelleget; ns. Gösehl Ferenc nyugállománybeli alezre­desnek az ezredesi címet és jelleget; Matzeneder József wieni katonarokkantakháza helyi ellátása állományabeli századosnak, a lakhely szabad megválasztásával; Peschke Ferenc nyugállománybeli és báró Löwenstern Frigyes szolgálatonkivüli viszonybeli századosoknak — az őrnagyi címet és jelleget; Krenn Gusztáv wieni katonarokkantak háza helyi ellátása állományabeli hadnagynak a főhad­nagyi címet és jelleget a lakhely szabad meg­választásával ; ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebben megengedni méltózta­tott, hogy József főherceg vezérőrnagy ur és Károly Albrecht főherceg hadnagy ur ő cs. és kir. fenségeik a nekik adományo­zott belga királyi Lipót-rend nagy kereszt­jét elfogadják és viseljék. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Németh Jenő budapesti törvény­­széki jegyzőt a budapesti VIII—X. kerü­leti, Seidel János székesfehérvári törvény­széki jegyzőt a móri, Kálmnay Gyula nyitrai törvényszéki jegyzőt a zsolnai és dr. Szüts Zoltán zalaegerszegi törvény­­széki jegyzőt az alsólendvai járásbíróság­hoz albirákká, végül Mórocza Dénes aradi törvényszéki jegyzőt az aradi ügyészség­hez alügyészszé kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. évi október 29-én. Ferencz József s. k. Dr. Székely Ferenc s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: ns. Bruzek Alfréd altábornagy, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, a nyugállományba átvétessék, és neki ez alkalomból, kitűnő szol­gálatai ujóbbi elismeréséül, a katonai érdem­keresztet adományozta. Kiszling Károly vezérőrnagy, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez ké­­ t lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két év melléklettel.

Next