Budapesti Közlöny, 1910. december (44. évfolyam, 275-299. szám)

1910-12-01 / 275. szám

Budapest, 1910. 275. szám Csütörtök, december 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva • Egész évre ............................... 40 korona Félévre..........................................20 » Negyedévre..................................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K,­200-300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar minis­­térium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére megengedem, hogy Zichy és Vásonykeöi id. gróf Zichy Nándor belső titkos tanácsosom­nak, tárnokmesternek, a vallás és tanul­mányi alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző bizottságban mint bizottsági tag és illetőleg mint a bizottság elnöke, sok éven át kifejtett hasznos és eredményes működéséért, teljes elismerésem tudtul adassák. Kelt Bécsben, 1910. évi november 25-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Balogh Jenő budapesti tudomány­egyetemi nyilvános rendes tanárt államtitkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. évi november 27-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére Kürtn­g Lajost, Bars, Komárom és Zólyom vármegyék, valamint Komárom szabad királyi város főispánját, Bars és Zólyom vármegyei főispáni állásaiban való meghagyása mellett, Komárom vármegyei és Komárom szabad királyi városi főispáni állásától saját kérelmére felmentem. Kelt Bécsben, 1910. évi november 27-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére Kürthy István országgyűlési kép­viselőt Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város főispánjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. évi november 27-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis-­ terem előterjesztésére dr. Radnai Rezső, ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleg-­­gel felruházott ministeri titkárt ministeri osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. évi november 21-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. A Személyem körüli magyar minis­­terium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére Bajtsán János főerdőmérnöknek, az erdő­­gazdaság és vadászat terén kifejtett hasz­nos szolgálatai elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1910.évi november 20-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére a bécsi Teréziánum­­ban megüresedett, s Kévémét viselő két magyar alapítványi hely közül az egyiket Szentmiklósi és Óvári báró Pongrácz Ferenc­nek, a másikat pedig Nádasdi Sárközy Istvánnak adományozom. Kelt Bécsben, 1910. évi november 12-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. A m. kir. igazságügyminister Aitner Lajos vágujhelyi kir. járásbirósági és Kellner Lajos budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki irodatiszteket kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. pénzügyminister Staub János segély­díjas pénzügyi számgyakornokot a zalaegerszegi, Szele Lajos segélydíjas pénzügyi számgyakornokot a szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a lőcsei, illetve a dési­ m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Véber János kis­­szebeni adóhivatali gyakornokot a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté a berettyóújfalui m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Torontál vármegyében Lénárt Kálmán gátfelügyelőt, csebrai lakost a párdányi, Altorjai László Endre urad. számtartót, németocskai, Loch Jakab gazdasági intézőt, draxler-pusztai, Eisler Gyula tanitót, perlaszi és Szirotanovits Dragomir tanitót, szerb­­eleméri lakost a nagybecskereki járásra, Szre­­mácz Fedor kárbecslőt, nagykikindai és Theodo­­rovits István számtisztet, nagykikindai lakost Nagykikinda, dr. Magyar Károly orvost, nagy­­becskereki lakost Nagy­becskerek város határára, Schmidt Antal elemi iskolai igazgatót, istván­­földi és Karg Dezső gazdát, szerbneuzinai lakost a módosi, Koreck János nagybirtokost, őscsanádi, Roósz János tanitót, németnagyszentmiklósi és Koreck Mihály bérlőt, valkányi lakost a nagy­­szentmiklósi, Heim József tanitót, valkányimre­­pusztai lakost a törökkanizsai, Csobán Tivadar jegyzőt, végszentmihályi lakost az alibunári, Nies János intézőt, vizesdapusztai, Balta Kálmán gazdászt, csőszteleki és Proh­áska Lajos kasz­­nárt, juliamajori lakost a zsombolyai járásra a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke a zombori, kir. törvényszék esküdtbiróságának elnökévé az 1911. év tartamára dr. Eperjesi­ Béla kir. tör­vényszéki elnököt, elnökhelyettessé pedig Szedressy Ödön kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A marosvásárhelyi kir. főügyész Demeter János m. kir. póttartalékos honvéd, nagyenyedi lakost a maros­vásárhelyi kir. törvényszéki fogházhoz fogházőrré nevezte ki. Az 1910. évi junius 22-én kelt 66.042. számú belügyministeri rendelet, melylyel B­e­­­o­k­o­s­z­­tolszki Mihály izsai lakos saját, valamint Ágnes és István nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevének »Boros«-ra való átváltoztatása meg­engedtetett, oda módosittatik, hogy a családnévnek nem a »Boros«, hanem »Baros« névre való át­változtatása engedélyeztetik. Kiskorú Guttmann Sándor nagykállói illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Gábor«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 100.056. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú W­e­i­s­z Árpád polgári iskolai tanuló, csicsói születésű komáromi lakos családi nevé­nek »Vértes«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 105.473. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett Schaffer Benjamin ungvári illetőségű sátor­aljaújhelyi lakos családi nevének »Láng«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 111.909. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Klein Manó, Paula és Dezső szek­szárdi illetőségű újpesti lakosok családi nevének »Szécsi«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 111.923. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1910. évi november 30-diki 48-dik üléséről.

Next