Budapesti Közlöny, 1911. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-01 / 1. szám

Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő«és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ■ Egész évre ...............................40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre................................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. . szám Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. H­ÍVA Budapest, 1911.­ Vasárnap, január 1 BUDAPESTI TILOSKÖZLÖNY. LAP. HIVATALOS RÉSZ. 1910. évi XI. TÖRVÉNYCIKK a jászapáti—vámosgyörki helyi érdekű vasút engedélyezése és az ujszász—jász­apátit helyi érdekű vasúttal való egyesítése tárgyában. (Szentesítést nyert 1910. évi december hó 28-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1910. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §■ A ministerium felhatalmaztatik, hogy az uj szász—jászapátii helyi érdekű vasút folytatásaként tervezett jászapáti—vámosgyörki rendes nyomtávú gőzüzemű helyi érdekű vasutat az 1880. évi XXXI. és az 1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt fel­tételek alatt engedélyezhesse. ■ mm­ §• Felhatalmaztatik továbbá a ministerium, hogy a fenti 1. §. értelmében engedélyezett helyi érdekű vasútnak az újszász—jászapátis helyi érdekű vas­úttal való egyesítése iránt a szükséges intézkedé­seket megtehesse és az egyesített vasúthálózat vasútvonalaira vonatkozólag egységes engedély­­okiratot állíthasson ki. A ministérium felhatalmaz­tatik arra is, hogy az egységes engedélyokirat keretében egyesülő vasútvonalakra nézve : a) az engedélytartamot 1988. évi augusztus hó 2-áig ; b) az 1888. évi IV. törvénycikk 2. §-ának c) pontjában érintett állami megváltási jog érvénye­sítésének kezdőpontját 1928. évi január hó 5-ik napjával; és a második vágány kiépítésére, illetve a vasút­vonalaknak elsőrangú főpályává való átépítésére vonatkozó kötelezettség érvényesitltetésének végső határidejét 1968. évi augusztus hó 2-ik napjával ; d) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának c) pontjában említett adók és illetékek alóli men­tességet 1927. évi december hó 31-ig terjedő ha­­tálylyal; e) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 6. §-ában érintett szállítási adómentességet 1914. évi decem­ber hó 31-ig terjedő hatálylyal állapítsa meg; végül f) az egységes engedélyokirat keretében az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-a szerinti bélyeg- és illetékmentességet az engedélyes társaság által az eddigi címletek kicserélése céljából netán kibocsá­tandó egységes címletek és élvezeti jegyek, vala­mint az egész hálózatra vonatkozólag megkötendő egységes üzletkezelési szerződés után biztosíthassa. 3. §. A kereskedelemügyi miniszer az 1. §-ban meg­jelölt vasútvonal engedélyezésének megtörténtéről, valamint a 2. §-ban említett egységes engedély­­okirat kiadásáról az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében az országgyűlésnek jelentést teend. A 1­4. §. E törvény kihirdetése napján lép életbe és végre­hajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi minis­zerek bízatnak meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesi­tjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizedik évi december hó huszonnyolcadik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. 1910. évi XII. TÖRVÉNYCIKK az aradi és Csanádi egyesült vasutak enge­délytartamának, valamint adó- és illeték­­mentessége lejárati idejének egységesítése tárgyában. (Szentesítést nyert 1910. évi december hó 28-án. Kihirdettetett az »Országos Törvénytárában 1910. évi december hó 31-én, MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé. 1­ §• A ministerium felhatalmaztatik, hogy az aradi és Csanádi egyesült vasutak építésére és üzletére vonatkozó­­ s az 1893. évi X. törvénycikkel becik­­kelyezett egyesitett engedélyokirathoz kiadandó III. Függelék keretében a vasúthálózat összes vonalaira nézve : a) az engedélytartam egységes lejárati idejét 1973. évi február hó 6-ikában ; b) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának e) pontjában említett adók és illetékek alóli men­tességet 1913. évi március hó 31-éig terjedő ha­tálylyal ;­­ c) a második vágány kiépítésére vonatkozó kö­telezettség érvényesíthetésének végső határidejét pedig 1953. évi február hó 6-ik napjával állapítsa meg. 2­ §• E törvény kihirdetése napján lép életbe, s végre­hajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi minis­zerek bízatnak meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizedik évi december hó huszonnyolcadik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k-1910. évi XIII. TÖRVÉNYCIKK a nagybélicz—privigyei helyi érdekű vasút részvénytársaság engedélyokiratának és en­gedélyokirati függelékének egyesítése tár­gyában. (Szentesítést nyert 1910. évi december hó 28-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1910. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• Felhatalmaztatik a ministerium, hogy a nagy­bélicz—privigyei helyi érdekű vasút részvénytársa­ság nagybéhei—privigyei és privigye—németprónai helyi érdekű vasútvonalaira vonatkozólag egy­séges engedélyokiratot állíthasson ki. A ministérium felhatalmaztatik arra is, hogy az egységes engedélyokirat keretében az említett vonalakra nézve : . M ■* 11 a) az egységes engedélytartamot 1989. évi junius hó 2-ig; b) a szállítási adómentességet 1910. évi január hó 1-től 1912. évi augusztus hó 31-éig. A lap mai számának 14-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő» egy és egynegyed iv melléklettel.

Next