Budapesti Közlöny, 1911. február (45. évfolyam, 27-49. szám)

1911-02-01 / 27. szám

Budapest, 1911. 27. szám. Szerda, február 1. BUDAPESTI új KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. száza. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épü­let. .­ Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva­ Egész évre..................... 40 korona Félévre.................................... 20 * Negyedévre............................. 10 » Essy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6­0 és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára,­ egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fil. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Az »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvénytársasággal fennálló és az 1901. évi VII. törvénycikkbe iktatott szerző­dés 34. §-a értel­mében az említett részvénytársaság viteldíjai iránt felmerülő vitás kérdések eldöntésére illeté­kes választott bizottság elnökévé a m. kir. m­inis­­terelnök a magyar miniszertanács 1911. évi január 7-én hozott határozata alapján az 1911. év tartamára dr. Verseghi Nagy Ferenc ország­­gyűlési képviselőt nevezte ki. Ezen bizottság tagjaivá ugyancsak az 1911. év tartamára a kereskedelemügyi m. kir. minis­ter Szaftély Kálmán magyar királyi államvasuti igazgatót, udvari tanácsost és Mátray Elemér magyar királyi államvasuti főfelügyelőt nevezte ki, az »Adria« magyar királyi tengerhajózási részvénytársaság pedig Kilényi Hugó és Boglári Simon Jakab igazgatósági tagjait küldte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Konrád Márk nagyváradi és dr. Csonoplai Mann Jakab szegedi bábaképzőintézeti igazgató-taná­rokat, eddigi minőségükben és állomáshelyeiken, a VII. fizetési osztályba a szabályszerű illet­ményekkel kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kopár Gézát, a kolozsvári Karolina országos kórház gondnokát, eddigi minőségében és állo­máshelyén, a VII. fizetési osztályba a szabály - ■ szerű illetményekkel kinevezte.] A m­ kir. vallás- és közoktatásügyi minister Tetzel Lőrinc budapesti tud. egyetemi könyv­tártisztet, eddigi minőségében és állomáshelyén, a Vili. fizetési osztályba a szabályszerű illet­ményekkel kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szőcs Károly klinikai gondnoki címmel és jelleg­gel felruházott budapesti egyetemi klinikai beteg­­felvételi irodavezetőt a budapesti egyetemi klini­kákhoz gondnokká a VIII. fizetési osztályba kinevezte. _______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Hertelendy Jenő orsz. tanítói árvaházi árvaatyát a debreczeni orsz. tanítói árvaház igazgatójává nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Niedermann Ignác pozsonyi kir. kath. főgimná­ziumi, Szeiberling Mátyás­ veszprémi kath. fő­gimnáziumi és Erdélyi Imre szatmárnémeti kir. kath. főgimnáziumi rendes tornatanitókat, eddigi állomásuk helyén, a IX. fizetési­­ osztály 3-ik fokozatába nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Neumer József aradi állami főreáliskolai rendes tornatanítót a budapesti III. ker. állami főgim­náziumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Schindlberger József szegedi községi főgimná­ziumi, Kovács Pál szentesi, Martos János buda­pesti X. ker. tisztviselőtelepi, Karpinecz Hermiás fiumei és Tellmán Gyula szolnoki állami főgim­náziumi helyettes tornatanítókat, eddigi állomá­suk helyén, rendes tornatanitókká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Holobár Ilona nagybecskereki megbízott állami kisdedóvónőt a felsőmuzslyai állami kisdedóvodá­hoz kisdedóvónővé nevezte ki. A zombori m. kir. pénzügyigazgatóság a palánkai m. kir. adóhivatalnál üresedésben levő hivatalszolgai állásra Gallovits Antal hódsági m. kir. adóhivatali szolgát helyezte át, és az akként a hódsági m. kir. adóhivatalnál meg­üresedett hivatalszolgai állásra, Szivák István tényleges szolgálatban álló csertői, címzetes őrs­vezetőt nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a hajdúböszörményi ref. főgimnáziumnak VII. és VIII. osztályaira a nyilvánossági jogot és az érettségi vizsgálatok tartásának jogát az 1910— 1911. tanévre megadta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 153.862/1909. sz. a. kelt rendeletével »Pamen­­tulu edit de J. Felkel in Praga roma­­nesce de Juan Simu Lithografia et colatine institutus de lit. geogr. a­lii J. Felkel in Praga Libraria J. L. Kremann Lugosinm című földgömböt,silány kiállítása és közjogellenes hibái miatt, a hazai összes elemi-és polgári iskolákból, a gimnáziu­mokból, reáliskolákból, tanító- és tanítónőképző­­intézetekből és egyéb közép- és­­felsőfokú intéze­tekből kitiltotta. A kereskedelemügyi m. kir. minister által 88.402— 1910. szám alatt kiadott III. Függelék, a fő- és székvárosi X. kerületi uj köztemetőhöz vezető gőzmozdonyu közúti vasút építésére és üzletére vonatkozó engedélyokirathoz. A fővárosi X. kerületi uj köztemetőhöz vezető gőzmozdonyu vasút építésére és üzletére az 1889. évi junius 18-án 27.217. szám. alatt kiadott enge­délyokirathoz a kereskedelemügyi magyar királyi minister által az 1868. évi julius 8-án 4.973. szám alatt az országgyűlés jóváhagyásával kibocsátott vasutengedélyezési rendelet alapján a következő til. Függelék adatik ki. A budapesti villamos városi vasút részvénytársa­ság engedélyt kap és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest székesfőváros területén egy­felől a társaság vasútjának népszínház­ utcai vona­lából kiágazólag a Rökk Szilárd-, Stáhly-, Gyöngy­­tyuk- és Nyár-utcákon, a Klauzál-téren és Csányi­­utcán át a nagymező-utcai vonalig, továbbá Király-utcai vonalából kiágazólag az Akácfa- és Dob-utcákon, a Klauzál-téren és a Klauzál-utcán át a népszínház-utcai vonalig vezetendő villamos erőre berendezendő közúti vasutat és az utóbb nevezett vonalnak tartozékaiként egyrészt a Stáhly­ utca és Népszínház­ utca közt a Flór­ utcán át létesítendő összeköttetést, valamint az izraelita temetői végállomáson egy kitérőt és hurokvá­gányt megépítse és a jelen engedélyokirat-függelék hatályának tartama alatt a nyilvános személy­­forgalom közvetítésére szakadatlanul üzletben tartsa. Az engedélyezett villamos vasút megépítése és üzleti céljaira szükséges székesfővárosi közterüle­tek igénybe vételére s azzal kapcsolatos feltéte­lekre nézve az engedélyes részvénytársaság és Budapest székesfőváros közönsége között 1893. évi julius 2­-án megkötött s jelen engedélyokirat­függelék kiegészítő részét képező szerződés és en­nek kiegészítéséül az engedélyes részvénytársaság és Budapest székesfőváros közönsége között kö­tött és a belügyministerium vezetésével megbízott ministerelnök által a kereskedelemügyi minister­­rel egyetértőkig 1910. évi december 11-én 163.707— III. b. szám alatt jóváhagyott pótszerződés ha­­tározm­ányai irányadók. Az ugyane célokra netán szükséges egyéb te­rületekre nézve a kisajátítási jog az 1881. évi XLI. törvénycikk alapján ezennel engedélyez­tetik. 3. §. Engedélyes társaság szorosan alkalmazkodni kö­teles : a) a bevezetésben idézett engedélyokirat és jelen engedélyokirati függelék határozmányaihoz ; b) a közmunka- és közlekedésügyi minister által 1868. évi julius 8-án az országgyűlés jóváhagyásá­val kibocsátott ideiglenes vasutengedélyezési sza­bályhoz, valamint a magyar királyi ministerium által 1907. évi december 31-én 6125/M. E. szám alatt kiadott és az 1908. évi XIII. törvénycikk alapján érvényben álló vasutüzleti rendtartáshoz ; c) az 1888. évi XXXI. törvénycikk és annak végrehajtására vonatkozó szabályrendelethez; d) a vasúti árufuvarozás tárgyában 1890. évi október 14-én létrejött s az 1892. évi XXV. tör­vénycikkel beiktatott egyezménynek, valamint az ezen egyezményhez kötött s az 1901. évi XXV. és az 1908. évi XLIV. törvénycikkekkel beiktatott pótegyezményeknek, továbbá az 1909. évi novem­ber 11-én 5592/M. E. I. szám alatt kibocsátott vasúti üzletszabályzatnak és pótlékainak határoz­­mányaihoz; végre a kereskedelemügyi magyar királyi minister által az emletett üzletszabályzat bevezető határozmányainak 2-ik bekezdése értel­mében megállapítandó eltérésekkel. ’A lap mai számának 6-dik oldalán^ kezdődik ,az »Országgyűlési Értesítő« a a »Hivatalos Értesítő« két iv melléklettel­ csatolva van továbbá kép­viselőház 1911. évi január 31-diki 90-dik üléséről. ■ | ■ /

Next