Budapesti Közlöny, 1911. március (45. évfolyam, 50-75. szám)

1911-03-01 / 50. szám

_________________________________ nem szabályszerű végrehajtása iránt soron kívül a legsürgősebben intézkedni szíveskedjék. Budapest, 1911. évi február hó 23-án. A minister helyett: Bartóky s. k., államtitkár. A kereskedelemügyi m. kir. minister a m. kir. pénzügy­minister hozzájárulásával a Jünker Henrik cég által Görbőn létesitett műlevél és művirág készítő háziipari vállalat részére enge­délyezett és 1899. évi XLIX. t.c.-ben meg­határozott állami kedvezményeket a Jünker és Hajdú cégre ruházta át. A kereskedelemügyi m. kir. minister a m. kir. pénzügyminister hozzájárulásával az 1907. évi III. törvénycikkben meghatározott állami kedvez­ményeket Schmidt Viktor és fiai buda­pesti cukorka, csokoládé, kiskuti stb. gyári cég­nek Budapesten létesített teasütemény és cukorka gyári telepének teasüteményt, ostyát és ostya­féléket gyártó üzemága részére az 1908. évi október 1-től számítandó 10 évre engedélyezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 10.633. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a T­e­m­e­s vármegye területéhez tartozó Lippa községben a múlt évi november havára esett, de ragadós száj- és körömfájás miatt részben elmaradt országos vásár helyett kizárólag hasított körmü állatokra 1911. évi március 10. és 11-én pótállatvásár tarttassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 14.060. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a T­e­m­e­s vármegye területéhez tar­tozó Végvár községben a múlt évi november 25., 26. és 27-re esett, de elmaradt országos állat- és kirakóvásár helyett 1911. évi március 3., 4. és 5-én pótvásár tarttassék. 13.497/1911. szám. Pályázat. A bécsi cs. és kir. konzuli akadémián az 1911/12. tanévtől kezdődőleg üresedésben levő egy gróf Csáky Ferronella-féle alapítványi helyre ezennel pályázat h­irdettetik. Ezen alapítványi hely elnyerésére jogosultak elsősorban gróf Cziráky Jánosnak, másodsorban gróf Andrássy Károly fiainak, gróf Andrássy Manónak, gróf Andrássy Gyulának és gróf Andrássy Aladárnak, harmadsorban gróf Serényi János fiainak, gróf Serényi Alajosnak, gróf Serényi Lászlónak, gróf Serényi Gábornak és gróf Serényi Jánosnak, végül negyedik sorban gróf Csáky Manónak, gróf Csáky Ágostonnak, gróf Csáky Rudolfnak, gróf Csáky Tivadarnak, gróf Csáky Kálmánnak, gróf Csáky Lászlónak, gróf Csáky Bélának, gróf Csáky Zsigmondnak, gróf Csáky Jánosnak és gróf Csáky Györgynek oly fiutódai, akik a bécsi cs. és kir. konzuli akadémia szabályzatában körülirt felvételi felté­teleknek megfelelnek. A felsorolt négy család közül, az előbb emlí­tett az utóbb említettel, amenynyiben pedig egy családból több pályázó jelentkeznék, a felsorolt törzsekhez közelebbi rokon a távolabbit, végül egyenlő rokonsági fok mellett az, kinek több testvé­r van azt, kinek atyja vagy gyámja kevesebb gyermekről tartozik gondoskodni, meg­előzi. Oly esetben, midőn egy családból több, a fentebbiek figyelembevételével egyenlően minősí­tett pályázó jelentkezik, az illető család fejének áll jogában a pályázók közül kijelölni, s azt kinevezés végett ajánlani, miért is ily esetben a beérkezett kérvények az illető családfővel a pályázati határidő letelte után közöltetni fognak. A pályázati kérvényhez csatolandók: 1. A folyamodó rokonságát és rokonságának fokát igazoló okmányok, 2. születési anyakönyvi kivonat, 3. himlőoltási bizonyítvány, 14.872/XIII. 1911. szám. Pályázati hirdetés * Keszthelyen, Tordán, Orosházán és Lőcsén tartandó gyümölcsészeti tanfolyamokra. 1. Keszthelyen (a m. kir. gazdasági akadémiá­nál) 1911. évi március 27 től április 5-ig. 2. Orosházán (a m. kir. kertgazdasági tan­széknél) 1911. évi március 30-tól április 8-ig. 3. Tordán (az állami kertmunkás-iskolánál) április 20-tól 29-ig. 4. Lőcsén (az állami kertmunkás-iskolánál) május 1-től 10-ig gyümölcsészeti tanfolyam fog tartatni. Célja ezen tanfolyamoknak: a­­hogy a fiatalabb s a fatenyésztés iránt érdeklődő tanítók a faiskolakezelésben és gyü­mölcstenyésztésben úgy elméletileg, mint gya­korlatilag kiképezést nyerjenek; b) hogy a tanfolyamot végzett tanítók a fatenyésztést és gyümölcstermelést iskoláikban nagyobb sikerrel taníthassák, és­­) hogy működésük helyén a gyümölcsterme­léssel foglalkozó gazdáknak a gyümölcsfák neme­sítését, kezelését és gondozását, valamint a gyü­mölcs értékesítését illetőleg kellő útmutatást adhassanak. Minden egyes tanfolyamra csak 16 tanító fog az állam költségére felvétetni s ezek egyenként 30 korona utazási átalányt és napi 5 korona ellátási díjat kapnak. Oly tanító, aki ily tan­folyamon már részt vett, vagy aki a faiskolá­jáért földhitelintézeti pályadíjat nyert, nem pályázhatik. A felvételnél azok részesülnek előnyben, akik gazdasági ismétlő iskolát vezet­nek, továbbá azok, kik oly járásból valók, amelyből ily tanfolyamon még egy tanító sem volt. Felhivatnak azon gazdasági ismétlő iskolai tanítók és faiskolát kezelő néptanítók, akik ezen tanfolyamokon részt venni óhajtanak, hogy­­ koro­nás bélyeggel ellátott kérvényeiket, ha Keszt­helyre vagy Orosházára folyamodnak, 1911. évi március 15-ig, ha Tordára folyamodnak, 1911. évi március 81-ig, ha pedig Lőcsére folyamod­nak, 1911. évi áprlis 15-ig bezárólag közvet­lenül hozzám terjeszszék fel. Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem vétetnek figyelembe. A kérvényben a folyamodók lakóhelye, (vár­megye és község) életkora, nyelvismerete­s fa­iskolában töltött eddigi működése, valamint a kezelésére bizott faiskola terjedelme is megjelö­lendő s ez adatok valósága közvetlen iskolai ha­tóságok által is igazolandó. Az állami ellátási díj mellett felveendő taní­tókon kívül mindegyik tanfolyamra fel fog még vétetni 3—4 földbirtokos, gazdatiszt vagy kert­­tulajdonos is, akik azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kérvényeiket 1911. évi márczius 15-ig ugyancsak hozzám terjesz­szék be. A tanfolyamot állami költségen végzett hall­gatók az országos gyümölcsészeti és fatenyésztési miniszeri biztos vagy helyettese jelenlétében el­méleti és gyakorlati vizsgát tesznek és ennek eredményéről bizonyítványt nyernek. Budapest, 1911. évi február 17-én. A. m. kir. földmivelésü­gyi minister. A m. kir. földmivelésügyi minister a »Sepsi­­besenyői Gazdakö­r«-nek alapszabályait 16.474/1911. szám alatt bemutatási záradékkal látta el. A m. kir. földmivelésügyi minister a k­u­t­a­s­­ gazdák szövetségének alapszabályait 16.799/1911. szám alatt bemutatási záradékkal látta el. A m. kir. földmivelésügyi minister Peder község gazdakörének alapszabályait 16.904/1911. szám alatt bemutatási záradékkal látta el. A m. kir. földmivelésügyi minister a székely­­tamásfalvi gazdák szövetségének alapszabályait 16.931/1911. szám alatt jóváha­gyási záradékkal látta el. A vasvári iparoskor alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi 2.098. szám alatt láttamozta. A jázovai önkéntes tűzoltó testü­let alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi 5.512. szám alatt láttamozta. A temesvári nyomdafőnökök és lap­kiadók egyesületének alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi 7.021. szám alatt láttamozta. A szabadszállási iparos,­dalegylet alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi 13.991. szám alatt láttamozta. Budapesti Közlöny 1911. márczius 1. 4. egészségi bizonyítvány. Ezen bizonyitvány valamely nyilvános egészségügyi szolgálatban álló orvos által állítandó ki és pedig arról, hogy folyamodó teljesen egészséges és hogy semmiféle testi fogyatkozása nincs, 5. a gimnázium Vill. osztályáról szóló, vala­mint az érettségi bizonyitvány és 6. a francia és német nyelvben való jártassá­got igazoló bizonyitvány. A pályázati kérvények legkésőbb 1911. évi július 15-ig, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez címezve, az alálirt ministeriumhoz küldendők be. Budapest, 1911. évi február 20-án. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 3—1 v.inider. A rábakereszturi dalegylet alapsza­bályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi február 9-én 16.115. szám alatt láttamozta. A hodonhelyi önkéntes tűzoltó egyesület alapszabályait a m. kir. belügyminis­zer az 1911. évi 16.167. szám alatt láttamozta. A nagyváradi m. kir. posta- és távirdaigazgató­­ság közhírré teszi, hogy a S­za­t­m­ár vármegyei Mezőpetri községben levő postai ügynökséget 1911. évi január 26-ával bezárólag ideiglenesen megszüntette. A postai ügynökség kézbesítő kerületébe tar­tozó Boér, Degenfeld, Govnik tanyákat, Kigye, Kisdengeleg pusztákat és Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta- és távirdahivatal postai kézbesítő körébe osztotta be. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a károlyi róm kath hitközségnek, temploma felépítésére, legfelső magánpénztárából 200 korona segélyt méltóztatott leg­kegyelmesebben adományozni. Ö császári és apostoli királyi Felsége a mil­­pósi gör. kath. templom építésére legfelső magán­­pénztárából 260 korona segélyt méltóztatott leg­kegyelmesebben adományozni. Ö császári és apostoli királyi Felsége a szidor­­falvi gör. kath. hitközségnek, templomának fel­építésére, legfelső magánpénztárából 200 korona segélyt méltóztatott legkegyelmesebben adomá­nyozni. ____ Ő császári és apostoli királyi Felsége a tisza­­szirmai gör. sz. kath. uj templom építésére leg­felső magánpénztárából 200 korona segélyt méltóztatott leg­kegyelmesebben adományozni.

Next