Budapesti Közlöny, 1911. április (45. évfolyam, 76-100. szám)

1911-04-01 / 76. szám

Budapest, 1911. Szombat, április­­ 76. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY.­ITATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.............. 40 korona Félévre........................................20 » Negyedévre.............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 AIL, kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., ■ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Révy Ferenc felsőbb leányiskolái főigazgatói címmel felruházott budapesti állami felsőbb leányiskolai igaz­gatót és De Gerando Antonina kolozsvári állami felsőbb leányiskolai igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Bécsben, 1911. évi március 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Orbán Ferenc brassói és Riegler Sándor fiumei állami felső kereskedelmi iskolai igazgatókat e minő­­ségükben a VI. fizetési osztályba kine­vezem. Kelt Bécsben, 1911. évi március 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. A Személyem körüli minis­terium ideig­lenes vezetésével megbizott magyar minis­elnököm előterjesztésére Weiss Mihály londoni lakos, magyar állampolgárnak, a közjótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1911. évi március 22-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Fejér Lipót egyetemi magántanárt és adjunctust a Nevemet viselő kolozsvári tudomány­egye­temen a mathematika nyilvános rend­kí­vüli tanárává a szabályszerű illetmé­nyekkel kinevezem. Kelt Bécsben, 1911. évi március 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1911. évi március 25-én kelt legfelső elhatározásával, a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. minis­terének legalázatosabb előterjesztésére Zingar­­schitzi gróf Berchtold Lipót rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetnek az orosz császári udvarnál, állásáról saját kérelmére történt vissza­hívását és a rendelkezési állományba való átvé­telét legkegyelmesebben jóváhagyni, és neki ez alkalomból a Lipót-rend nagykeresztjéhez a gyémántokat legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége továbbá gróf Thurn- Walsassina Fuglas rendkívüli követet és meghatalmazott ministert rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetté az orosz császári udvar­hoz és herceg Schönburg-Hartenstein János rendkívüli követet és meghatalmazott ministert a román királyi udvarnál, ezen állásáról való vissza­hívása mellett, rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté a Szentszékhez legkegyelmesebben kinevezni és mindkettőjüknek a díjak elengedé­sével a titkos tanácsosi méltóságot adományozni, valamint herceg Fürstenberg Károly Emil rend­kívüli követet és meghatalmazott ministert a szász királyi udvarnál, a szász nagyhercegi és hercegi udvaroknál, az anhalti hercegi udvarnál és a reussi és schwarzburgi fejedelmi házaknál, jelenlegi állásáról való visszahívása mellett, rend­kívüli követté és meghatalmazott ministerré a román királyi udvarhoz legkegyelmesebben kine­vezni, lovag Kuczynski Jenő rendkívüli követ­nek és meghatalmazott ministernek a chinai császári udvarnál, ezen állásáról való vissza­hívását legkegyelmesebben jóváhagyni és végül dr. nemes Rosthorn Artur rendkívüli követet és meghatalmazott ministert a perzsa császári udvarnál, ezen állásáról való visszahívása mel­lett, rendkívüli követté és meghatalmazott minis­terré a chinai császári udvarhoz, Hídvégi gróf Nemes Albert rendkívüli követi és meghatalma­zott ministeri címmel és jelleggel felruházott I. osztályú követségi tanácsosi rendtí­vüli követté és meghatalmazott ministerré, Otto Ede rend­kívüli követi és meghatalmazott ministeri címmel és jelleggel felruházott I. osztályú követségi tanácsost rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré a perzsa császári udvarhoz és dr. Domi­jei Musulin Sándor rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri címmel felruházott I. osztályú követségi tanácsost rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1911. évi március 15-én kelt legfelső elhatározásával Bedjanic Márton sarajevói gimnáziumi igazgatót kormánytanácsossá és a VI. fizetési osztályba sorozott kir. középiskolai felügyelővé legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. honvédelmi minister Góbér János ministeri segédtitkárt ministeri titkárrá, dr. Papanek József ministeri fogalmazót ministeri segédtitkárrá, dr. Sárkány Oszkár ministeri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá és dr. Kerese Tibor fizetésnélküli ministeri segédfogal­mazót valóságos ministeri segédfogalmazóvá ne­vezte ki. A m. kir honvédelmi minister dr. Alsótakáchi Farkas Elemér és ifj. Puscariu Gyula díjtalan fogalmazó-gyakornokokat fizetésnélküli ministeri segédfogalmazókká nevezte ki. A belügyministerium vezetésével megbizott m. kir. miniserelnök a belügyministerium segéd­hivatali tisztviselőinek létszámában Petrik Gyula irodatisztet irodafőtisztté és Csizmazia Imre irodasegédtisztet irodatisztté nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök Paja József csendőr, címzetes őrsvezető, igazolványos altisztet a belügyminis­­teriumhoz hivatalszolgává nevezte ki A m. kir. pénzügyminister Landfrasz Oszvald komáromi adóhivatali díjnokot a komáromi, Princz Győző brassói adóhivatali díjnokot a brassói, Koller Pál csaczai adóhivatali díjnokot a csaczai, Boe­r Béla tordai pénzügyigazgatósági díjnokot a tordai, Fejér Károly nagyenyedi pénz­ügyigazgatósági díjnokot a monori, Kucsera Károly győri lakost a győri, Biró Viktor marosvásár­helyi lakost a nyárádszeredai, Szeremi Zsig­­mond nagysomkuti lakost a nagysomkuti, Pápai József fehértemplomi lakost a fehértemplomi, Brecska János nyitrai lakost a nyitrai, Fehér­vári József bajai lakost a bajai, Krizsányi Sán­dor lévai lakost a lévai, Szállási Béla zilahi lakost a kolozsvári, Lélek Imre szabadkai lakost a máramarosszigeti és Liscsák Ádám lőcsei lakost a szepesófalui m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű segélydíjas adóhivatali gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Denk Károly cs. és kir. 5-ik számú nehéz tarackosztálybeli számvivő, igazolványos altisztet a komáromi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister a lőcsei kir. törvényszék területére vizsgálóbírói állandó helyet­tessé dr. Prihradny Miklós kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Monostory Károly hosszúaszói kir. járásbirósági jegyzőt a hosszú­­aszói kir. járásbiróság mellett alkalmazott ügyész­ségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó, mint a m. kir. tengerészeti hatóság elnöke Meynner Jenő fiumei lakos, végzett jog­hallgatót a m. kir. tengerészeti hatósághoz ideig­lenes minőségű fizetésnélküli segédfogalmazóvá nevezte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke dr. Feichtinger Ernő ügyvédjelöltet a győri kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke Neuman Jenő sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1911. évi március 31-diki 132-dik üléséről.

Next