Budapesti Közlöny, 1911. május (45. évfolyam, 101-124. szám)

1911-05-03 / 101. szám

Budapest, 1911. Szerda, május 3 101. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő, cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ................ 40 korona Félévre.............................. ....20 * Negyedévre.....................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., • háromszor vagy többször beiktatva 30 fUL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1911. évi X. TÖRVÉNYCIKK az 1911. év első négy hónapjában vise­lendő közterhekről és fedezendő állami ki­adásokról szóló 1910. évi XIX. törvény­cikk hatályának az 1911. év junius hó végéig való kiterjesztéséről. (Szentesítést nyert 1911. évi április hó 30-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1911. évi május hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. törvénycikk hatálya 1911. év junius hó végéig kiterjesztetik. 2. §• Az 1887. évi XLV. törvénycikk 4. §, 2. és 3. pontja hatályon kívül helyeztetnek s azok helyébe a házadó al­l x tartozó ingatlanok törvényszerű legkisebb értéke)|||^megállapitása céljából a tör­vényhozás tovább­i intézkedéséig a következő ren­delkezések lépnek: 2. A hábéradój/§alá tartozó házaknál a meg­előző évben a lázadóról szóló törvény rendel­kezései értdindőben megállapított nyers jövede­lemnek: '■* a) Budapest székesfőváros egész területén tizen­háromszoros összege; b) olyan helyeken, melyek az 1909. évi VI. törvénycikk 9. és 10­ §-a értelmében általános hátbéradó alá esnek, tizenkétszeres összege; c) másutt kilencszeres összege. 3. A házosztályadó alá tartozó házaknál az előző évi házosztályadónak hatvanszoros összege. Az 1887 : XLV. t.-c. 4. §. utolsó bekezdése olykér módosittatik, hogy a házbéradó alá tar­tozó ingatlanokról oly adóbizonyitványok állitan­­dók ki, melyekben a házbéradó alá tartozó in­gatlanokra nézve az előző évi házbéradó alapjául szolgáló nyers jövedelem van kimutatva. Végül az 1887. évi XLV. t.-c. 5. §. második bekezdése olykér módosittatik, hogy az 1881. évi XXVI. t.-c. 25. §-ában érintett tudományos intézetek és köztanintézetek házbéradó alá tar­tozó ingatlanainak értékelésénél a házbéradó alapjául szolgáló jövedelemnek: a) Budapest székesfővárosban tizenháromszoros összege helyett annak tizenkétszeresével, b) olyan helyeken, melyek az 1909. évi Vi­tacikk 9. és 10. §-a értelmében általános hát­béradó alá esnek, tizenkétszeres összege helyett annak tizenegyszeresével, c) másutt kilencszeres összege helyett annak nyolcszoros összegével számítandó. A jelen szakaszban foglalt határozatok mind­azon illetékek megállapításánál megfelelően alkal­mazandók, melyek e törvény hatálya alatt kerül­nek elsőfokú kiszabás alá. 3. §• Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe. Az 1. §. határozatai az 1911. évi állami költ­ségvetésről szóló törvény kihirdetése napján érvé­nyüket vesztik. Végrehajtásával a pénzügyminiszer bizatik meg, a­ki a 2-ik §. tekintetében Horvát-Szlavonorszá­­gokra nézve Horvát-Szlavon-Dalmátországok bán­jával egyetértőleg jár el. Mi e törvénycikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megérintjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizenegyedik évi április hó harmincadik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztésére Szvoboda Ignác gödöllői római katholikus kántorfőtanító­­nak, nyugalomba vonulása alkalmából, sok évi buzgó és eredményes működése elis­meréséül, az arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1911. évi március 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministérium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztésére Witzl József főherczeglaki római katholikus kántor­­tanítónak és népiskolai vezető tanítónak, sok évi buzgó és eredményes működése elismeréséül, az arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1911. évi március 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben kinevezni. (Folytatás) a lovasságnál, századosokká. (1911. május 1-étől számítandó ranggal); a következő főhadnagyokat: Audenhower Norman Sándort a 8. sz. drag. e.-ben ; Schöffel Ernőt a 13. sz. dzs.­e.-ben ; Baslai Ferencet a 9. és gróf Erbach-Fürstenau Józsefet a 13. sz. drag.­­e.-ben ; ns. Körmendy Ágostot a 13. sz. h.­e.-ben ; Birkenstammi Swoboda Kornélt a 3. sz. drag.­­e.-ben ; Simig Ernőt a 14. sz. h.-e.-ben; ns. Walth Kelement, számfeletti az 5. sz. h.-e.­­ben, vezényelve a vezérkarnál; Mayer Lászlót a 2. sz. h.-e.-ben ; Mayer Gusztávot a 12. sz. drag.-e.-ben; báró Walther-Burg Ádámot a 6. sz. h.-e.-ben; ns. Rubin Jánost, számfeletti a 6. sz. dzs.-e.-nél; lovag Kummer lovassági tábornok személyi segéd­tisztje­­ , Radolck­i Hanavanya Teofolt az 5. és ns. Kubin Frigyest az 1. sz. dzs.-e.-ben; lovag Eisenstein Bélát a 3. sz. drag.-e.-ben ; Várbogyai és Nagymádi Bogyay Artúrt az 5. sz. h.-e.-ben; Ozoriai lovag Bukowski Vladimírt, számfeletti az 1. sz. dzs.-e.-ben; Schoedler gyalogsági tábornok személyi segédtisztje ; Allfesti Allesch Rezsőt a 11. sz. dzs.-e.-ben ; ns. Stojanovits Győzőt a 13. sz. h.-e.-ben; Ullrich Miksát a 3. sz. h.-e.-ben; Wiese Henrikt az 1. sz. drag.-e.-ben; Lavaronei Birti Ferencet a 8. sz. dzs.-e.-ben; Szent-Királyi Nagy Aurélt a 6. sz. h.-e.-tól a 4. sz. h.-e.-hez ; Szelefarmosi Bodó Emilt az 1. sz. h.-e.-ben ; Rajeczi Burián Mihályt a 3. sz. h.-e.-től a 10. sz. h.-e.-hez ; Nádasi Nádosy Kálmánt a 11. sz. h.-e.-ben; Grosz-Rozwadówi lovag Jordan-Rozwadowski Ádá­mot a 13. sz. dzs.-e.-ben ; ns. Mindl. Rezsőt a 12. sz. drag.-e.-ben ; Pomiani lovag Ciehski-Gienia Istvánt a 4. sz. dzs.-e.-ben ; Bannerfeldi Obauer Hugót a 13. sz. drag.­­e.-ben ; főhadnagyokká, (1911. május 1-étől számítandó ranggal) a következő hadnagyokat: báró Ingenhaeff Bódogot, számfeletti a 13. sz. drag.-e.-nél, beosztva a radautzi cs. kir. méntelep katonai osztályánál; Xanthofulo Leót a 3. sz. drag.-e.-ben; Kenese Valdemárt a 12. sz. h.-e.-ben; báró Schmidburg Giselbertet a 7. sz. drag.-e.-ben ; Kis-Demeteri Gaudernak Józsefet az 1. sz. h.-e.-ben; ns. Erney Rezsőt, számfeletti a 2. sz. drag.-e.-nél, beosztva a radautzi cs. kir. méntelep katonai osztályához ; Péchujfalui Péchy Gábort a 7. sz. h.-e.-ben; Langecker Rezsőt a 6. és A lap mai számának 22-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három és egynegyed év melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1911. évi május 2-diki 145-dik üléséről.

Next