Budapesti Közlöny, 1911. július (45. évfolyam, 148-173. szám)

1911-07-01 / 148. szám

Budapest, 1911 148. szám. Szombat, július 1. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám., Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre-----........... 40 korona Félévre......................................20 » Negyedévre ............................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill.f kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., f háromszor vagy többször beiktatva 30 ÁIL, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Hatodik orvosi jelentés. Mária Valéria főhercegasszony ö cs. és Jár. fenségének egészségi állapota rendes. Étvágya jó. Hő­mérséklete: 37 ° 1, érvelése: 80. Bad­lseidben, 1911. junius 28-án este. Dr. Piskacek s. k., tanár. Hetedik orvosi jelentés. Mária Valéria főhercegasszony , cs. és Jár. fenségének egészségi állapota tartósan jó. Hő­­­­mérséklete: 37­4. Érverése: 76. Bad­lseidben, 1911. június 29-én délelőtt. Dr. Piskacek s. k., tanár. Nyolcadik orvosi jelentés. Mária Valéria’ fölh­rcegasszony , cs. és Jár. fenségének, gyermekágyi állapota állandóan jó. Étvágya rendes. Hőmérséklete: 36’8. Érvelése: 76. Bad Ischlben, 1911. junius 30. reggel. Dr. Pis­cacekc s. k., tanár. A Személyem körüli ministérium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztésére dr. Pilismarón Bozóky Alajos nagyváradi jogakadémiai igazgatónak, a főiskolai oktatás terén sok évi buzgó működésével szerzett érdemei elismeréseid, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Lainzban, 1911. évi junius 16-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s k. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztésére Brachó József­nek, a zágrábi »Kolo« dalegylet szolgá­jának, sok évű hű szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Lainzban, 1911. évi junius 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A m. kir. belügyminister a budapesti VI-ik kerületi anyakönyvvezetőséghez Éles Gusztáv székesfővárosi tanácsi fogalmazót anyakönyv­­vezető-helyettessé nevezte ki, és nevezettet a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. pénzügy­minister Fanda Antal buda­pesti lakost ideiglenes minőségű díjtalan pénz­ügyi számgyakornokká a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A budapesti kir. főügyész Disznód István székesfehérvári címzetes fogházőrmestert ugyan­oda fogházőrmesterré nevezte ki. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke dr. Eisele Ferenc njaradi lakos, ügyvédjelöltet a temesvári kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A székesfehérvári kir. orsz. javítóintézet igaz­gatósága Horváth Ferenc intézeti éjjeli­őrt egyelőre ideiglenes minőségű zárkaőrré nevezte ki. Fuchs Árpim­ 32. sz. gyalogezredbeli szakasz­vezető, budapesti lakos családi nevének »Róka« névre kért átváltoztatása az 1910. évi 40.351. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kisingerits János horvátzsidányi születésű kőszegi lakos, gimnáziumi tanuló családi nevének »Erdős«-re kért átváltoztatása az 1911. évi 57.102. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett, Leopold József nagykikindai születésű sze­gedi lakos családi nevének »Szabó« ra kért átvál­toztatása az 1911. évi 69.139. számú belügy­ministeri rendelettel meg­engedtetett. Murin István m. kir. főmérnök, nagyszebeni lakos saját, valamint Piroska és Győző nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Murányi«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 69.706. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú O c­s­e­n­á­s Margit váczi illetőségű egri lakos családi nevének » Orsovai«-ra kért át­változtatása az 1911. évi 84.7­77. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett, Lébi Jakab szilágysomlyói illetőségű kolozs­vári lakos családi nevének »Lukács«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 85.164. számú bel­­ügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Rosenberg Sándor főgimnáziumi tanuló, budapesti lakos családi nevének »Rajna« névre kért átváltoztatása az 1911. évi 86.619. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Pecsenye István abaujszántói illetőségű budapesti lakos családi nevének »Pál«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 88.563. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Bajduk József berettyócsóhaji illetőségű budapesti lakos családi nevének » Békes«-re kért átváltoztatása az 1911. évi 88.893. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Hoff­er Lajos derecskei illetőségű nagyenyedi lakos családi nevének »Kovács«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 91.470. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Máj­er József pápai születésű budapesti lakos családi nevének »Majtényi«-re kért átváltozta­tása az 1911. évi 92.023. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. L­ö­v­i­n­g­e­r Lajos székesfehérvári illetőségű budapesti lakos családi nevének »Lendvai«-ra, kért átváltoztatása az 1911. évi 92.068. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Schlesinger József komáromi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Sólymos«-m kért átváltoztatása az 1911. évi 93.083. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Blumfeld, másképen Blumenfeld Márkusz budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Bánó«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 94.173. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Knyazoviczky Gusztáv péteri illetőségű budapesti lakos saját, valamint Irén nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Korányi«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 94.509. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett, Vitkó Aranka budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének » Vermes«-re kért át­változtatása az 1911. évi 94.734. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. A Csongrád vármegye csongrádi járásába tartozó Csongrád község szőlőiben a phylloxera megállapittatván, nevezett községet és határát a fö­dmivelésügyi minister ad 95.763/1910. számú rendeletével zár alá helyezte. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alsódabasi járásához tartozó Kakucs község szőlőiben a phylloxera megállapittatván, nevezett A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőhöz 1911. évi junius 30-diti 189-dik és a főrendiház 1911. évi junius 30-diki 13-dik üléséről.

Next