Budapesti Közlöny, 1911. július (45. évfolyam, 148-173. szám)

1911-07-01 / 148. szám

2 községet és határát a földmivelésügyi minister 95.763/1910 számú rendeletével zár alá he­lyezte. 68.766/1911. szám. Hirdetmény az 1881. évi XXXII. t.-c. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradékkölcsön kötvények uj szelvényiveinek kiadása tárgyában. Az 1881. évi XXXII. t.-cikk alapján ki­bocsátott 4% os magyar aranyjáradék kölcsön - kötvényekhez, úgy mint: az A) betűs 1—150.000 folyószámu, egyenként 100 ar. frt névértékű B) betűs 1—80.000 folyószámu, egyenként 500 ar. frt névértékű C) betűs 1—440.000 folyószámu, egyenként 1000 ar. frt névértékű végre valamennyi D) betűs 100, 500, ille­tőleg 10.000 az. frt névértékű 4%-os magyar aranyjáradékkölcsön kötvényekhez kiadott III. sorozatú szelvényivek utolsó szelvénye 1911. évi julius 1-én lejárván, a IV. sorozatú szelvényivek a jelzett naptól kezdve Budapesten a m. kir. központi állampénztárnál az ott jelentkező feleknek a vonatkozó szelvényutalványok be­nyújtása ellenében díjmentesen adatnak ki. Ugyancsak díjmentesen közvetitik az uj szel­vényivek kiszolgáltatását 1911. évi julius 1-től kezdve bezárólag 1911. évi december 31-ig a m. kir. állampénztárak Budapesten (IV., és IX. kerület), a kir. állampénztár Zágrábban és a magyar korona országainak területén levő összes kir. adóhivatalok. A szelvény utalványok ezenkivül 1911. évi julius 1-től 1911. évi december 31-ig Buda­pesten, Bécsben, Berlinben, M­ m. Frankfurtban, Párisban és Londonban az alább felsorolt köz­vetítő helyeknél az ott szokásos üzleti órák alatt is benyújthatók, mely közvetítő helyek az új szelvényivek beszerzését következő díjak meg­térítése mellett eszközük, és­pedig: Budapesten , a Magyar, általános hitelbank, Bécsben: a K. k. priv. Osterr. Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, a K. k. priv. alig. Osterr. Boden-Credit-Anstalt és a S. M. von Rothschild bankház 25 darabig terjedő tételek­nél szel­vény ivenkint 12 fillér, 25 darabnál nagyobb tételeknél szel­vény ivenkint 6 fillér meg­térítése mellett; utóbbi esetben a legkisebb díj­összeg 3 korona, Berlinben: a Direction der Disconto-Gesell­schaft és az S. Bleicbröder bankház, Mlm. Frankfurtban: a Direction der Disconto- Gesellschaft 25 darabig terjedő tételeknél szel­­vényivenkint 10 pfennig, 25 darabnál nagyobb tételeknél szelvényivenkint 5 pfennig megtérítése mellett; utóbbi esetben a legkisebb díjösszeg 2,50 márka. Párisban: a de Rothschild Fréres bankház 25 darabig terjedő tételeknél szelvényivenkint 12 centimes, 25 darabnál nagyobb tételeknél szel­­vényivenkint 6 centimes megtérítése mellett; utóbbi esetben a legkisebb díjösszeg 3 frank. Londonban: az X. M. Rotschild Sons bank­ház az általa közzéteendő módon 25 darabig terjedő tételeknél szelvényivenkint 1 penny, 25 darabnál nagyobb tételeknél szelvényivenkint 112 penny megtérítése mellett; utóbbi esetben a legkisebb díjösszeg 25 pence. A szelvényutalványok a rendes hivatalos, ille­tőleg üzleti órák alatt és pedig a m. kir. köz­ponti állampénztárnál egy példányban, a köz­vetítő helyeknél (a budapesti és zágrábi kir. állampénztárak, kh­. adóhivatalok, bankok és bankházak) pedig két példányban kiállítandó, a szelvényutalványok számait, értékfokozatonként elkülönítve, számtani sorrendben tartalmazó jegy­zékek kíséretében nyújtandók be. Több jegyzék­ről ezenkívül még egy összesítő vagyis a szel­vényutalványok értékfokozatonkénti darabszámát tartalmazó főjegyzék is szolgáltatandó be. A be­nyújtott szelvényutalványokról a benyújtó fél elismervényt kap, mely elismervény visszaadása mellett fognak az új szelvényivek legkésőbb az utalványok benyújtása napjától számított 6 hét múlva a benyújtás helyén kiszolgáltattatni. Az új szelvényiveknek a német közvetítő helyeknél való felvétele alkalmával a német birodalmi szelvényivbélyeg költségeit az egyes felvevő felek tartoznak viselni. A benyújtásnál használandó nyomtatványok a fentebb megnevezett helyeken díjmentesen álla­nak rendelkezésre. 1912. évi január 1-től kezdve az uj szelvény­­ivek kizárólag a m. kir. központi állampénztár­nál Budapesten fognak kiadatni. Budapest, 1911. évi junius 18-án. 2—2 A m. kir. pénzügyministerium. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 46.377. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a B­e­r­e­g vármegye területéhez tartozó Beregkisalmás községben az 1911. évi augusztus 1-re és november 28-ra eső országos vásárok ez évben kivételesen augusztus 10-én és november 30-án tarttassanak meg. Budapesti Közlöny 1911. julius 1. 71.484/1911. szám. Pályázati hirdetmény. A budapesti m. kir. tudomány egyetem hit­­tudományi karánál rendszeresített és egyetemi hitszónoksággal kapcsolatos hitszónoklattani tan­szék megüresedvén, ezen tanszék nyilvános rend­kívüli tanárral való betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. E tanszékkel 4000 korona évi törzsfizetés, 800 koronától két ízben öt évenként 600 koro­nával emelkedő személyi pótlék, továbbá az ezen minőségben eltöltött minden ötödik, a törvény­szerű szolgálati év után egyenként 400 koronás, de legfeljebb 2000 korona kárpótlék és évi 1600 korona lakbér van egybekötve. A pályázó kath. egyházi rendbeli férfiak ko­rát, végzett tanulmányait, irodalmi munkálkodá­sát és eddigi működését igazoló okiratokkal s püspöki elbocsátó levéllel felszerelt folyamodvá­nyok a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minis­­terhez címezve, 1911. évi augusztus 31-ig a budapesti tudomány­egyetem hittudományi karának dékáni hivatalánál nyújtandók be. Budapest, 1911. évi junius 19-én. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister. Pályázati hirdetés a kecskeméti em. kir. vincellériskolába az 1912. évi tanévre való felvétel tárgyában. A kecskeméti m. kir. vincellériskola jövő évi január 7-től december 1-ig tartó gyakorlati mun­kásképző tanfolyamára pályázni szándékozók a m. kir. vincellériskolához címzett, és egykoro­nás bélyeggel ellátott kérvényeiket a nevezett m. kir. vincellériskola igazgatóságához folyó évi október 1-ig nyújtsák be. Minden egyes kérvény­hez a következő mellékletek csatolandók: 1. A szőlőmunkáknak megfelelő, ép, egészséges testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány. 2. Katonakötelezettségen, illetve a sorozási éve­ken túllévő életkor igazolásául születési anya­könyvi kivonat. 3. Községi erkölcsi bizonyítvány. 4. Iskolai bizonyítvány arról, hogy a folyamodó magyarul írni és olvasni tud. 5. Nagykorúak részéről sajátkezűleg, kiskorúak részéről szüleik vagy gyámjuk által aláírt és az illetékes községi elöljáróság által hitelesített köte­lező nyilatkozat arról, hogy a folyamodó, ha az iskolába felvétetik, azt a tanév végleges befejezése előtt el nem hagyja, ha pedig önhibájából el­hagyná, vagy fegyelmi úton eltávolíttatnék, az addig reá fordított összes költségeket a nyilatkozat aláírója az államkincstárnak megtéríti. 6. Végül azok részéről, kik katonai kötelezett­ségüknek eleget tettek, vagy szőlőmiveléssel fog­lalkoztak, avagy másféle szolgálatban voltak, az ezekre vonatkozó összes okmányaik. A tanuló munkások a tanfolyam egész ideje alatt teljes ellátást, lakást, ágyat, szalmazsákot, szalmapárnát, lepedőt és pokróco­t kapnak, egyéb ágyneműről és egyszerű tiszta ruházatról maguk tartoznak gondoskodni. Az ellátáson kívül havonként 10 korona díja­zásban is részesülnek, melynek fele, azaz 5 korona havonkint utólag fizettetik ki, 5 korona pedig havonkint biztosíték képen visszatartatik. Ezen biztosíték a munkásoknak a tanfolyam szabályszerű bevégzése után egyszerre fog kifizet­tetni. Ellenben azok, kik a tanfolyamot időközben önhibájukból elhagyják, vagy arról fegyelmi úton eltávolíttatnak, ezen biztosítékot nem kapják meg, illetőleg ahhoz való igényüket elvesztik. A tanfolyamra felvett tanulók 1912. évi január 7-én az állami Miklós-szőlőtelepen Kecskeméten az alulírott igazgatóságnál jelentkezni kötelesek. Kecskemét, 1911. junius 19-én.­­ A m. kir. vincellér-isk­ola igazgatósága. A kereskedelemügyi m. kir. minister a f­e­g­y­­verneki ipartestület békéltető bi­zottságának alapszabályait az 1911. évi 43.552. szám alatt kelt rendeletével, az 1884. évi XVII. t.-c. 141. §-a alapján, jóváhagyta. A nagyváradi katholikus kör módo­sít­o­tt alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1911. évi 73.518. szám alatt láttamozta. A balassagyarmati ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Susitzky Dániel ügyvédet, Ipoly­ság lakhelylyel, ügyvédi lajstromába folytatólag felvette, ellenben dr. Gergely Ödön losonczi ügyvédet, lakhelyének Budapestre történt áttétele folytán, ugyanabból törölte. A marosvásárhelyi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Hatala Péter marosvásárhelyi ügyvéd, Marosvásárhely székhelylyel, az ügyvédek névjegyzékébe mint új ügyvéd felvétetett.­ A nagyszebeni ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Bock Károlyt, Nagyszeben székhelylyel, az ügyvédek lajstromába felvette. A nagyszebeni ügyvédi kamara közhirré teszi, hogy dr. Gross Albertet, Erzsébetváros szék­helylyel, az ügyvédek lajstromába felvette. A szatmárnémeti ügyvédi kamara közhirré teszi, hogy dr. Barta Ignác ügyvédet, Mátészalka székhelylyel, az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte. A szatmárnémeti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Kovács Lajos ügyvédet, Nagy­károly székhelylyel, az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte. Hirdetés: Folyó évi július 1-én megjelent az 191­0-ik évi Országos Törvénytár (Corpus Juris) 6. száma a következő tartalommal: XII. t.-cikk. A munkásbalesetbiztositási viszo­nosság iránt Olaszországgal 1909. évi szeptember hó 19-én Rómában kötött egyezmény becikkelyezé­séről. XIII. t.-cikk. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fede­zendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. törvénycikk hatá­lyának az 1911. évi julius hó végéig való kiterjesztéséről. Ára 24 fillér. Az » Országos Törvénytár« szerkesztősége. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a kapuczinus-rendnek, a máriabesnyői kapuczinus templom főoltárának helyreállítására, legfelső magánpénztárából 3000 korona segélyt méltózta­­tott legkegyelmesebben adományozni.

Next