Budapesti Közlöny, 1911. augusztus (45. évfolyam, 174-199. szám)

1911-08-01 / 174. szám

Budapest, 1911. 174. szám. Kedd, augusztus 1. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ................ 40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre .............................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. számo Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­gy­s­zeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fiLl kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., ■ háromszor vagy többször beiktatva 30 fül« számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1911. évi XIV. TÖRVÉNYCIKK az 19­11. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1911. évi julius hó 27-én. ) Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1911. évi julius hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• Az 1911. évre a magyar szent korona országainak rendes kiadásai: Egyezernégyszázkilencvenkilenc millió kilencszáztizenhétezer kilencszázötvenöt koronában; átmeneti kiadásai: Hatvanhét millió nyolcszázkilencvenkilencezer hatvanhárom koronában; beruházási kiadásai: Egyszázharmincnyolc millió­hétszázhuszonhétezer kilencszáznyolcvanegy koronában állapíttatnak és ajánltatnak meg.2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: Rovatonként Címenként Fejezetenként­i V. Fejezet. Rovatonként Címenként Fejezetenként A) Rendes kiadások. I. Fejezet. k o r o na k o r o na Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány köze­geinek nyugdíjai 7.411 A királyi udvartartás költségei 11.300.000 VI. Fejezet. II. Fejezet. Nyugdijak: Ő császári és apostoli királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdíjai III. Fejezet. Országgyűlés: 1. c. A főrendiház kiadásai 2. e. A képviselőház kiadásai 189.637 1. c. Országgyűlés: Főrendiház Képviselőház 18.432 47.924 66.356 . 189.358 4.066.175 2. c. Állami számvevőszék 3. c. Közigazgatási bíróság 4. c. Ministerelnökség 5. c. Ó császári és apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium 6. c. Horvát-szlavon-dalmát minis­terium 7. c. Belügyministerium 8. c. Pénzügy­ministerium 9. c. Kereskedelemügyi ministerium 10. c. Föld­nevelésügyi ministerium 11. c. Vallás- és közoktatásügyi mi­­nisterium 12. c. Igazságügyi ministerium 13. c. Honvédelmi ministerium Együtt (VI. fejezet, 1—13. cím) 115.718 96.912 168.116 80.184 48.360 3.590.000 8.209.000 3.920.000 2.249.226 2,393.200 6.830.000 4.239.000 Együtt (III. fejezet, 1 — 2. cím) 4,255.533 -IV. Fejezet. Az 1911. évre megállapított közösügyi­­eladásokból a magyar szent korona országait illető összeg 97,304.668 32,006.072 A lap mai számához csatolva van az »Országgyűlési Értesítő«a képviselőház 1911. évi julius Bl-diki 211-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék