Budapesti Közlöny, 1911. október (45. évfolyam, 225-250. szám)

1911-10-01 / 225. szám

Budapest, 1911 Vasárnap, október­­ 225. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS A­P«. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre » 40 korona Félévre...................................20 * Negyedévre ................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség :­­ VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat tolsít az EGGENBERGER-féle könyv­ikereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­g­y­s­zeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az­ esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések s Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill.s kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fllllt számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára­­ engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére Telegdi Róth Lajos főbánya­­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott földtani intézeti főgeológust, a főbánya­­tanácsosi cím és jellegnek meghagyásával, a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Bécsben, 1911. évi szeptember 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Serényi Béla s. k. A Személyem körüli minis­terium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Kolecsányi Endré­nek, a pestmegyei sárközi ármentesitő tár­sulat igazgató főmérnökének, a vizügyi műszaki szolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1911. évi szeptember 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister S. Tóth Eszter mezőtúri állami elemi iskolai tanítónőt a turkevei önálló gazdasági népiskolá­hoz rendes gazdasági szaktanítónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a vezetése alatt álló ministérium számvevőségé­hez ifj. Aba Lehel számgyakornokot számtisztté, Radó Aurél díjtalan számgyakornokot segély­díjas számgyakornokká, Bub­nicz István, Pu­­hhász Károly, Somogyi Benjámin és Császár Zoltán gyakornokjelölteket pedig díjtalan szám­gyakornokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Fogarasy Lajos kézdivásárhelyi kir. törvényszéki joggyakornokot az oklándi kir. járásbírósághoz jegyzővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Bencsik Kálmán kiskőrösi és Ujlaky Péter szekszárdi kir. járás­­birósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer Tóth Kálmán kisvárdai kir. járásbirósági jegyzőt a kisvárdai és dr. Görecz Kálmán munkácsi kir. járásbiró­sági joggyakornokot a munkácsi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A belügy­minis­térium vezetésével megbizott m. kir. miniszerelnök Majos László Budapest székes­­fővárosi ideiglenes hivatalnokot a budapest-lipót­­mezei állami elmegyógyintézethez a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségben számtisztté ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Nemes Nagy Lajos abrudbányai adóhivatali gyakornokot a XI. fize­tési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté a csáki m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kerekes Ferenc beregszászi pénzügyi kezelési gyakornokot a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi irodatisztté az ungvári m. kir. pénzügyi­gazgató­­sághoz kinevezte. _______ A m. kir. pénzügyminister Fodor Béla tordai díjtalan pénzügyi számgyakornokot jelen állomás­helyén ideiglenes minőségű segélydíjas, Král János tordai lakost pedig ideiglenes minőségű díjtalan pénzügyi számgyakornokká a tordai m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­séghez kinevezte. _______ A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Kuzma Albert pozsonyi lakos, jogszigorlót a pozsonyi kir. ítélőtábla területére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke Stefkovics Kálmán nagytapolcsányi lakos, ügyvédjelöltet a pozsonyi kir. ítélőtábla területére díjtalan jog­gyakornokká nevezte ki. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Kogler Ernő végleges minőségű pénzügyi iroda­tisztet a székelyudvarhelyi pénzügyigazgatóságnál a XI. fizetési osztályba irodasegédtisztté a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatósághoz ki­nevezte. Kiskorú K­o­h­n Arnold budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének .Budait-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 136.817. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Reiz Imre zsámolyi születésű budapesti lakos családi nevének a Rédei I-re kért átváltoz­tatása az 1911. évi 137.204. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Hartman Sándor és Oszkár tanulók, budapesti lakosok családi nevének a Hajdut-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 137.244. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Guttenberger Leó felsőkeres­­kedelmi iskolai tanuló, budapesti lakos családi nevének »Gellért«-re kért átváltoztatása az 1911. évi 137.268. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. P­­­e­­­r­­­á­k Zsigmond aradi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Katalin, János, Lőrinc, Matild és Magdolna nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Perényi*-re kért átváltoztatása az 1911. évi 137.400. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú L­u­p­­­n­e­k László soltvadkerti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Lend­­vay-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 137.561. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú W­i­k­o­u­k­a­­ Tivadar kassai illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének » Ve­csei«- re kért átváltoztatása az 1911. évi 137.979. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. P­e­t­k­e­s Sándor tiszakóródi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Sándor Gyula nevű nagy­­kor­ú, továbbá Ilona, Hermina, Ida, László és Emilia nevű kiskorú gyermekei családi nevének .Petőf-re kért átváltoztatása az 1911. évi 138.214. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Ungár Lajos kiskunfélegyházi születésű budapesti lakos családi nevének »Magyari”-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 138.292. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Reiner Lajos baracsi születésű budapesti lakos családi nevének »Baracs«-ra kért átváltoztatása az 1911. évi 143.387. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Hecht Lajos kalocsai illetőségű budapesti lakos családi nevének »Hegedűs«-re kért átvál­toztatása az 1911. évi 143.412. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú B­u­m­b­á­k László tokaji születésű budapesti lakos családi nevének »Kelement-re kért átváltoztatása az 1911. évi 143.394. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi ministerium ideiglenes vezetésével megbizott m. kir. pénzügyminister az 1907. évi III. törvénycikkben meghatározott állami kedvezményeket az Olajipar társaság budapesti cégnek repce, len, pálmamag, kókusz­dió és egyéb étkezési olajok előállítására Rákos­palotán létesítendő új ipartelepe részére az üzembehelyezés napjától számítandó 15 évre elő­zetesen biztosította. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 68.357. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Somogy vármegye területéhez tartozó Belezna községben minden évben junius 28-ára és szeptember 30-ára eső országos kirakó- és állatvásárok ezentúl állandóan minden évben április 24. (Szentgyörgy-nap) előtti hétfőn, illető­­ ve lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két év melléklettel; csatolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőház 1911. évi szeptember 30-diki 258-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék