Budapesti Közlöny, 1912. január (46. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-03 / 1. szám

Budapest, 1912. 1. szám. Szerda, január 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS II A IP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva­ Egész évre ...............................40 korona Félévre.................................... 20 ̇ Negyedévre............................. 10 . Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábbi nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar miniszertanácsom előterjeszté­sére Talli­án Béla belső titkos tanácsosom, országgyűlési képviselőnek és törvényes utódainak, az 1885. évi VII. törvénycikk 2. §-ának c) pontja értelmében, díjmentesen a magyar bárói méltóságot és úgy neki, mint törvényes fiutódainak egyszersmind az örökös főrendiházi tagság jogát adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1911. évi december 18-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A főrendiház szervezetének módosításá­ról szóló 1885. évi VII. t.-c. 5. §-a alap­ján, magyar ministertanácsom előterjesz­tésére, gróf Teleki Sándor földbirtokost, volt országgyűlési képviselőt élethosszig­lan a magyar főrendiház tagjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1911. évi december 28-án. Ferencz József b. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­­elnököm előterjesztésére König Károly honvédelmi ministeriumi segédhivatali fő­igazgatónak, buzgó szolgálata elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1911. évi december 23-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Csató László brassói törvény­széki jegyzőt a fogarasi, dr. Füves Károly győri törvényszéki jegyzőt az ógyallai, Dolinay Mihály szilágycsehi és Gavallér Dezső máramarosszigeti járásbírósági jegy­zőket az ökörmezői járásbírósághoz al­­birákká, dr. Ferenczy Tibor aradi tör­vényszék jegyzőt az aradi ügyészséghez alügyészszé, végül dr. Krecsm­ás Rudolf betétszerkesztő - telekkönyvvezetőt betét­­szerkesztő-albiróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1911. évi december 30-án. Ferencz József s. k. Dr. Székely Ferenc s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége 1911. évi december 30-án kelt legfelső elhatározásával Székely Károly dévai kir. törvényszéki bírónak járásbirói minőségben a betleni, Dutkó János korponai kir. járásbirónak a selmeczbányai kir. járásbírósághoz, dr. Noszkó Imre fehér templomi kir. törvényszéki bírónak a temesvári, Szabó István nagyilondai kir. járásbirónak törvényszéki bírói minőségben a dési, Kolb Géza nagyvárad­városi kir. járásbirónak törvényszéki bírói minő­ségben a nagyváradi, dr. Havasy Béla szombat­­helyi kir. járásbirónak törvényszéki birói minő­ségben a szombathelyi kir. törvényszékhez, dr. Radu Romidus szentgotthárdi kir. járásbirósági albirónak a szombathelyi kir. járásbírósághoz saját kérelmükre leendő áthelyezését, úgyszintén Szigetiiy Antal pécsi kir. járásbirónak és dr. Trinn Miklós kaposvári kir. törvényszéki albiró­nak saját kérelmükre leendő kölcsönös áthelye­zését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben (1912. január 1-vel), kinevezni: (Folytatás.) hadnagyokká a tartalékban: a gyalogságnál, a vadász- és utászcsapat­nál, továbbá a vasúti és táviró ezredben­ (1912. január 1-től számítandó ranggal); a következő tartalékos zászlósokat (had­­apródokat): Kotter Lajost és Somló Bélát a 82. sz. gy.-e.-től a 38. sz. gy.-e.­­hez ; Steinberger Ignácot a 82. sz. gy.-e.-től a 101. sz. gy.-e.-hez; Révész Mártont a 23. sz. gy.-e.-ben; Messinger Mórt a 12. sz. gy.-e.-től a 60. sz. gy.-e.­­hez ; Stein Sándort a 62. és Schönfeld Ignácot a 19. sz. gy.-e.-ben; Frommer Pált a 82. sz. gy.-e.-től a 69. sz. gy.-e.­­hez ; Gellén Lászlót a 19., Schwarz Manót és Bittner Lajost a 26., Békési Gyulát és Deutsch Józsefet a 46., Randloser Miklóst a 61., Kincses Imrét a 46., Majoros Józsefet a 61., Kysela Miroszlávot a 70., Róna Rezsőt a 43., Foss Sándort az 51., Matéják Edét a 77., Lassmann Arnoldot a 71. és Konfil Józsefet az 58. sz. gy.-e.-ben, Czegka Edét és Heinisch Rezsőt az 54. sz. gy.-e.-től a 49. sz. gy.-e.­­hez ; Buchauer Rikárdot a 35. sz. gy.-e.-ben ; Singer Rezsőt az 54. sz. gy.-e.-től a 94. sz. gy.-e.­­hez ; Neves Dagobertet az 54. sz. gy.-e.-től a 100. sz. gy.-e.-hez; Geisther Istvánt a 48. sz. gy.-e.-től a 44. sz. gy.-e.­­hez ; Navráty Győzőt a boszn.-herc. 3. sz. gy.-e.-től a 25. sz. gy.-e.-hez; Dantoné Bódogot a vasúti e.-ben; Egge Ferencet a boszn.-herc. 2. sz. gy.-e.-től a 81. sz. gy.-e.-hez; Wagner Lőrincet a 23. sz. gy.-e.-ben; Francescotti Józsefet a 9. sz. táb. vad.-zászló­alj­ban­; Schönbichler Engelbertet és lovag Mersi Alajost az 1. tiroli csász. vad.-e.-ben ; Bartl Leót a 28. és Wagner Józsefet a 101. sz. gy.-e.-ben; Pernstich Ferencet a 3. tiroli csász. vad.-e.-ben; Vadász Andort a 85. sz. gy.-e.-ben ; Burtscher Jánost az 1. sz. táb. vad.-zászlóaljban ; Butter Artúrt a 10. sz. gy.-e.-ben; Pick Józsefet a boszn.-herc. táb. vad.-zászló­aljban ; Lomoz Miksát a 15. sz. gy.-e.-től az 58. sz. gy.-e.­­hez ; Basch Frigyest a 11. sz. gy.-e.-ben; Kraus Henriket a 15. sz. gy.-e.-től az 58. sz. gy.-e.-hez ; Suchánek Edét a 11. sz. gy.-e.-ben; Minks Alajost a 74. sz. gy.-e.-től a 18. sz. gy.-e.­­hez ; Dziurzycki Ádámot a 13. sz. gy.-e.­-től az 58. sz. gy.-e.-hez ; Schindler Pétert a 89., Fazekas Dezsőt a 65., Morvay Lászlót, Marionfelsi Eysank Rezsőt és Mahler Józsefet az 5. sz. gy.-e.-ben; Warywoda Vladimírt a 77. sz. gy.-e.-től a 9. sz. gy.-e.-hez ; Piatkowski Czesdovot az 56. sz. gy.-e.-ben; Gibbe Frigyest a 2. sz. gy.-e.-től a 61. sz. gy.-e.­­hez ; Jenko Józsefet a boszn.-hercz. 2. sz. gy.-e.-ben; Korent Ferencet a boszn.-herc. 2. sz. gy.-e.-től a 17. sz. gy.-e.-hez ; Moschini Hugót a 96. sz. gy.-e.-ben; Kretschmer Vilmost a 20. sz. gy.-e.-től az 57. sz. gy.-e.-hez ; Palme Ernőt a 74. sz. gy.-e.-ben; Tárnoky Bélát az 52. sz. gy.-e.-től a 46. sz. gy.-e.­­hez ; Fejérvári Fejér Gyulát a 6. sz. gy.-e.-ben; Czigler Mórt a boszn.-herc. 3. sz. gy.-e.-től a 70. sz. gy.-e.-hez ; Hecht Károlyt a 86., Stazic Mátét a 96., Beer Antalt a 83., Baumann Györgyöt a 51., Monaldi- Aufkircheni Troyer Józsefet az 53., Antony Gyulát a 60., Machácek Antalt a 85., Back Imrét a 101., Eberling Antalt a 63., Hecht Antalt és Zatloukal Vladimírt a 35. sz. gy.-e.-ben ; Kovács Ágostont a 37. sz. gy.-e.-től a 29.­ sz. gy.-e.-hez;­­ Juhász Józsefet a 46. és 9. A lap mai számának 11-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá a közös ügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizottságnak Bécsben, 1911. évi december 30-án tartott 3-dik üléséről szóló értesítő.

Next