Budapesti Közlöny, 1912. február (46. évfolyam, 25-48. szám)

1912-02-01 / 25. szám

Budapest, 1912. 25. szám. Csütörtök, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................................40 korona Félévre...........................................20 » Negyedévre................................ 10 » Ecly teljes lap ára C0 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100- 200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 iil­., kétszer beiktatva egyenkint 36 flll., s háromszor vagy többször beiktatva 30 flll. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény, hivatalos rész. A Személyem körüli ministérium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­eelnököm előterjesztésére Govrik Gergely címzetes felszentelt érseknek, a bécsi mechitarista-rend főapátjának II. osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1912. évi január 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Dóczy József vár­aljai református lelkésznek, félszázadot meghaladó, érdemekben gazdag lelkészi működésének elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1912. évi január 2-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minisber­­©lnököm előterjesztésére Hess Antal szenje­­veci postamesternek és községi képviselő­­testületi tagnak, a közügyek terén sok éven át kifejtett sikeres tevékenysége el­ismeréséül, az arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1911. évi december 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. O császári és apostoli királyi Felsége — herceg Auersperg Nándor, O Felsége testőr­­lovasszázada testőrhadnagyának, báró Francken­­stein Ferenc 2. sz. Landwehr dzs.-e.-beli nem tényleges állománybeli főhadnagynak és a Win­­disch-Garsten melletti sonnwendi földbirtokos­nak, gróf Chorinsk­y Károly, Ledsk­e bárója, 4. sz. Landwehr dzs.-e.-beli szolgálaton kivüli viszony­­beli hadnagynak, gróf Attems Nándor, Heiligen­kreuz bárója,7. sz. dzs. e.-beli tartalékos hadnagy­nak, és Hanseinh­eimi és Hohen-Eppani báró Fach Eberhard 5. sz. táb. tarack­ e.-beli nyugállomány­beli hadnagynak és az Eggenburg melletti harmansdorfi földbirtokosnak a kamarai méltósá­got díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi január 15-én kelt legfelső elhatározásával Schiffer Sándor sarajevói kereskedelmi iskolai felügyelőnek a kormánytanácsosi címet és jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. A Bosznia és Hercegovina ügyeinek vezetésével megbizott cs. és kir. közös pénzügyminister Pfann Károly sarajevói főreáliskolai tanárt a VII. fizetési osztályba nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Horváth Tibor és dr. Barsy Aladár fizetésnélküli minis­­teri segédfogalmazókat valóságos ministeri segéd­fogalmazókká nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbizott m. kir. ministerelnök a m. kir. határrendőrség­hez Liptay Árpád határrendőrségi biztost és Walter Vilmos fizetésnélküli határrendőrségi segédtisztet fizetésnélküli felügyelőkké nevezte ki. A belügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök dr. Kaveczky Béla gyakorló orvos és dr. Leviczky Karoly Sándor klinikai orvos, budapesti lakosok, a budapesti m. kir. államrendőrséghez fizetésnélküli rendőrorvosokká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Pajdics Géza leibiczi és Nagy József szekszárdi önálló gazdasági népiskolai szaktanítókat kölcsö­nösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Balázs Miksa csepregi kir. járásbirósági írnokot a nagyvárad­városi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Eiszeit Emil, az eperjesi kir. ügyészséghez beosztott bírósági jegyzőt az eperjesi és Kuncz Lajos, a kolozsvári kir. ügyészséghez beosztott bírósági joggyakor­nokot a kolozsvári ügyészség kerületébe ügyész­ségi megbízottakká, Jánosy Dezső nagyajtai kir. járásbirósági jegyzőt pedig a nagyajtai és dr. Sziklay Dezső vajdahunyadi kir. járásbirósági jegyzőt a vajdahunyadi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Vásárhelyi Géza kassai kir. javítóintézeti díjnokot az aszódi kir. javítóintézethez, — egyelőre ideiglenes minőség­ben, — tiszti írnokká nevezte ki. A m. kir. miniszerelnök Velics László vég­zett joghallgatót a fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzósághoz fizetésiben fogalmazó­ gyakornokká nevezte ki. Weinczed­ Bálint m. á. v. raktári munkás, kaposvári lakos, valamint Weinczed István és Julianna nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Várádi«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 5­581. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. H­u­g­y­i­k János esztergomi illetőségű buda­pesti lakos családi nevének »Honti«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 5.857 számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Istvánfi Ferenc tanitó, bányafalvi lakos, valamint Antal és Ágoston nevű kiskorú gyer­mekei családi nevének »Bácskai«-ra kért átvál­toztatása az 1912. évi 9.990. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Deutsch Artur nagyszentmiklósi illetőségű ugy­an ottani lakos családi nevének »Dán«-T« kért átváltoztatása az 1912. évi 11.595. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Mures­an János toldalagi születésű buda­pesti lakos családi nevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 12.606 számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Klingenberg József Örkényi illetőségű budapesti lakos családi nevének »Császár«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 13 965. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Károly budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Ármin és Margit nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Katona« névre kért átváltoztatása az 1912. évi 14.661. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. ministernek 1912. évi január 27-én kelt 2.725. számú rendelete postai azonossági könyvecskék rendszeresítése tárgyában. Általános határozatok. 1. A végből, hogy bárki a címére érkező könyvelt postai küldemények s amennyiben szük­séges, a táviratok átvételénél, a feladásnál vagy más alkalommal személyazonosságát a posta­­hivatalok előtt könnyen igazolhassa, a m. kir. posta arcképes igazolványokat, u. n. »Azonossági könyvecskéket hoz forgalomba. Ezeknek használata nem kötelező. Mindenki­nek ezentúl is szabadságában áll személyazonos­ságát az eddig előirt módon igazolni. 2. A magyar szent korona területén levő posta­­hivatalok által kiállított azonossági könyvecské­ket a személyazonosság igazolására elfogadják nemcsak a belföldi postahivatalok és postaügy­nökségek, hanem Ausztria, Németország (Bajor­országgal és Württemberggel), Belgium, Dánia, Luxemburg, Montenegro, Norvégia, Olaszország, Portugália, Slom­ánia, Spanyolország, Svájc­, Svédország és Szerbia összes postahivatalai is. Viszont a most felsorolt országok postahivatalai által (Dániát, Montenegrót, Norvégiát és Spanyol­­országot kivéve) kiállított azonossági könyvecské­ket (Livret d’identité) vagy igazolójegyeket (Carte d’i­d­e­n­t­i­t­é) a személyazonosság iga­zolására elfogadják a magyar szent korona terü­letén levő postahivatalok és ügynökségek is. 3. Az azonossági könyvecske (736. számú nyomt ) zöldszinű kemény papírborítékkal ellátott 15 cm. hosszú és II cm. széles, magyar és A. lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két ív melléklettel; csatolva van, továbbá ■az »Országgyűlési Értesítő« & képviselőház 1912. évi január 31-diki 339-dik üléséről.

Next