Budapesti Közlöny, 1912. március (46. évfolyam, 49-74. szám)

1912-03-01 / 49. szám

Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.................................40 korona Félévre.........................................20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.­ ­ Budapest, 1912. 49. szám. Péntek, március 1. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100-200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minis­ter­­elnököm előterjesztésére dr. báró Madarassy Beck Gyula országgyűlési képviselőnek, a Magyar Jelzálog Hitelbank vezérigaz­gatójának, a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-ren­­dem középkeresztjét a csillaggá adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1912. évi február 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khun-Héderváry Károly s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Papp György, Lejtényi Sándor és Kara Győző aradi kir. főgimnáziumi rendes tanárt a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, dr. Bereczky Imre, Kő­falusi István, Parecz István és Romám József ugyanottani rendes tanárt pedig a Vik­­­fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügy­i minister Osztrovszk­y József kevevári állami polgári iskolai igazgató-tanítót igazgatói minőségében megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Naeff Vilmos napidíjast a vezetése alatti minis­­teriumihoz az országos tanítói nyugdíj- és gyám­­alap terhére rendszeresített állásra a XI. fizetési osztályba törzskönyvelővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szepesházy Bertalan budapesti lakost ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi számgyakornokká a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatal mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir minister Hadiiger Nándor napibéres szolgát a m. kir. kereskedelmi múzeum létszámába hivatalszolgává nevezte ki. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó, mint a m. kir. tengerészeti hatóság elnöke Mitkovich Román és Corak Fülöp m. kir. révszolgákat, továbbá Eke György, Vida Sándor, Cmdric János és Krbavac Lőrinc ideig­lenes minőségű m. kir. révszolgákat m. kir. rév­altisztekké nevezte ki. A kincstári jogügyi igazgató dr. Avedik Felix ügyvédjelölt, budapesti lakost díjtalan kir. jog­ügyi fogalmazó-gyakornokká nevezte ki a buda­pesti kincstári jogügyi igazgatósághoz. A kassai kir. javító nevelőintézet igazgatója a vezetése alatt álló intézethez Béres La­jos cipész és Bubenkó András kőmives-iparosokat egyelőre ideiglenes minőségű családi felügyelőkké ne­vezte ki. A székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazgató­ság a székely­udvar­helyi m. kir. adóhivatalhoz Kis Ferenc székelyudvarhelyi lakost hivatal­szolgává nevezte ki. Kiskorú Schwarcz Henrik szeredi illető­ségű budapesti lakos családi nevének »Somló«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 18.696. számú bel­ügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Stehberger József csornai illetőségű újpesti lakos családi nevének »Révai«-ra kért átvál­toztatása az 1912. évi 18 766. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Winternitz Zsigmond soltvadkerti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Vad­kerti «-re kért átváltoztatása az 1912. évi 18.767. számú bel­ügy­minister­i rendelettel megengedtetett. Abraham­ovics Adolf méhesfalvi illetőségű miskolczi lakos családi nejének * Horváth-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 18.796. számú bel­­ügyminiszeri rendelettel megengedtetett. D a v­a 11 a Mária tőketerebesi illetőségű kassai lakos, valamint Anna nevű nagykorú és Mária nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Csizi«-re kért átváltoztatása az 1912. évi 19­­44. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Steiner Hermán nyitrapereszlényi illetőségű vágdebrendi lakos, valamint Aranka nevű kis­korú gyermeke családi nevének »Sós«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 19.727. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Grosz Móric tállyai születésű dom­b­­rádi lakos családi nevének »Nagy«-ra kért át­változtatása az 1912. évi 20.084. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Kohn József és Hugó budapesti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Korányi«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 20.460. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. D­r­e­g­a­n Sándor verespataki születésű buda­pesti lakos családi nevének »Dárdai«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 20.464. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Grosz József nemesdédi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Gábor«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 20.736 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Á­b­r­a­h­á­m Manó palánkai illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Ábrahám, Irén és Amália nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Ábrányi«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 20.906. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Goldmann Mihály tiszabői illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Galla« névre kért átváltoztatása az 1912. évi 20.983. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Brucker Adolf óbecsei születésű újpesti lakos családi nevének »Bányai«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 21.142. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. I­z­r­á e­l Efrájin nagynyiresi illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Biró«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 21.286. számú bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Lévi Jakab bibarrosai illetőségű turkevei lakos családi nevének »Lévaikert átváltoz­tatása az 1912. évi 21.422. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Pressburger Margit tóvárosi illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Pozsonyi«-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 21.600. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Lumbenza Károly budapesti illetőségű ugyanottani lakos családi nevének »Sümeg«-re kért átváltoztatása az 1912. évi 21.780. számú belügyministeri rendelettel meg­­engedtetett. Dó­cze Miklós kolozsvári illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Dócze Katalin, Endre és Irén, továbbá Dócze Gizella, Miklós és Erzsébet nevű kiskorú gyermekei családi nevének .Dóczy-ra kért átváltoztatása az 1912. évi 22.401. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú M­á­n­d­­­i István magyarszakácsi illető­ségű kaposvári lakos családi nevének »Szakácsi«-ra kért átváltoztatása az, 1912. évi 22.703. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister által 92.345/911. I. B. szám alatt kiadott engedélyokirat. A közutak és vámokról szóló 1890. évi I. törvény­cikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen enge­délyokirat szerint Weisz Sándor vízvári lakos részére a Vízvár község főutcájának folytatásában a Dráva folyón átvezető repülő hidra a vám­­szedési jogot engedélyezem és azt, valamint annak gyakorolhatását a következő feltételekhez kötöm. lap mai számának 5-dik old­alán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1912. évi február 29-diki 353-dik üléséről.

Next