Budapesti Közlöny, 1912. április (46. évfolyam, 75-98. szám)

1912-04-02 / 75. szám

Kedd, április 2. Budapest, 1912. 75. szám. BUDAPESTI U­v• KÖZLÖNY. H­IV­A­T­Á I (1­8 . 1, A II. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Girardi József budapesti női divatáru kereskedő és udvari szállító részére, az ipar és kereskedelem terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1912. évi március hó 26-án. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minizter­­elnököm előterjesztésére Kleinberger Ferenc párisi műkereskedő, magyar állampolgár­nak, kulturális téren tanúsított áldozat­­készsége elismeréséül, Ferencz József-ren­­dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1912. évi február 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi március 22-én Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával Vinnay Géza és Gerő Ferenc ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott műszaki tanácsosokat ministeri osztálytanácso­sokká legkegyelmesebben kinevezni, Zlinszky Elek, Wirthl József, Dános Miklós, Sas Ede és Erdős Ferenc műszaki tanácsosok részére a ministeri osztálytanácsosi címet és jelleget díj­mentesen, Trümmer János segédhivatali igazgató részére pedig a segédhivatali főigazgatói címet és jelleget legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Gál László kapuvári kir. járásbirót törvényszéki bírói minő­ségben saját kérelmére a komáromi kir. törvény­székhez helyezte át. A m­. kir. igazságügyminiszer dr. Farkas László letenyei kir. járásbirósági albirót saját kérelmére a kapuvári kir. járásbírósághoz he­lyezte át. A m. kir. igazságügyminister a m. kir. igazság­­ügyministérium számvevőségéhez Zámori Mihály számtanácsost főszámtanácsossá és Biró Géza számvizsgálót számtanácsossá nevezte ki. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cíími mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................40 korona Félévre........................................20 » Negyedévre............................. 10 » Eg­y teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség­i VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 200 szóig 4 K, 200­ 300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz­ annak térfogata) egyszer beiktatva 40 áll., kétszer beiktatva egyenkint 36 illl., s háromszor vagy többször beiktatva 30 ill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50%. engedmény. A m. kir. igazságügyminister Selmánké Jakab tatai kir. járásbirósági irodatisztet az esztergomi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Lieb Jenő esztergomi kir. járásbirósági írnokot a tatai kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Vörös Pál csepregi kir. járásbirósági és Kovács Lajos veszprémi kir. törvényszéki írnokokat kölcsö­nösen áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Hausbrunner Vilmost, az országos rabbiképző­­intézet rendes tanárát a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Göntér Gábor, Szendrői János és Kruzsinczky Gyuláné Schmarcz Irma kassai, Bárdos József jánoki, Bódyné Markó Mária nagyidai, Heffler Emma kassai, Gábor Dezső alsófehérvár megyei tan­­felügyelőséghez berendelt, Molnár Béla alvinczi, Székely István magyarbagói, Vájna Janka nagy­­enyedi, Jakab Ferenc marosujvári, Kölln József magyarpécskai, Markos Vilma kisjenői, Fabik János újpanádi, Zostyák András medzibrogyi, Ilyó Gabriella pokrivácsi, Deutsch Kálmán komló­­bányatelepi, Kozák Endre nemeskosztolányi, Wolf István újbányái, Bese János garamkovácsi, Gondos Gyula bács-bodrogvármegyei kir. tanfel­­ügyelőséghez berendelt, Fekete Ernő oroszvégi, Czapári Endre nagylucskai, Patakig György mun­kácsi, Veszperémi Vince várkulcsai, Tulcsik Ferenc munkácsi, Vadnai Imre badalói, Janiczky Etelka munkácsi, Havasi Péter iványi, Gacsályi László beregardói, Sándor Pál beregvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt, Janka Anna borgóprundi, Vesztergom Móric radnaborbereki, Szalay Kálmán és Mitterh­oltzer Kálmán oros­házi, Kristóf Gyula biharvárm­egyei kir. tan­felügyelőséghez berendelt, Karácsonyné Medzi­­hradszky Piroska nagyváradi, Barna Gábor borszegi, Tamás Kraján drágcsékei, Kovács Sámuel és Nagy Gyula miskolczi, Tóth Pál János predeáli, Gaudi András hosszufalualszegi Branyiczky Endre végegyházi, Krébesz Gyula kunágotai, Mar­y­cz Endre makói, Somogyi Amália battonyai, Márton Károly Csíkszeredai, Balási Sándor kászonjakabfalvi, Holló Endre zsögödi, Zsák József és Ábrahám József szeged­tanyai, László Lajos szegvári, Salamon Lajos kisteleki, Petreczky Viktor hódmezővásárhelyi, Dobossy Lajos sárisápi, Schinczl Irma és Tiszuczky Károly dunapentelei, özv. Mari­­kovszky Istvánné rimaszombati, Schmögner János rozsnyói, Brand Ferenc ajantalvölgyi, Feldingerné Stipka Irma győri, Sándor Áron papolezi, Huberné Benke Irma bodolai, Gál Károly illyefalvi, Papp János bereczki, Balázsi Gyula sepsiszentgyörgyi, Borbáth János bereczki, Gáspár Albert bodosi, Erdős Gábor málnási, özv. Nagyné Szabó Emma zágoni, Majzik Mária zabolai, Bartalis János kovásznai, Szabó Lajo­skafalvi, Molnár Gábor tapolczi, Mihályfalv István fotosmartonosi, Jakab Álmos sepsiszent­györgyi, Nagy Vilma illyefalvi, Szirmai Árpád kezdi vásár­helyi, Bart­a Károly pávai, Szabó József kézdivásárhelyi, Bydeskuthy Róbert kovásznai, Grófcsik János gyöngyösi, Pákhné Lehmann Irma hatvani, dr. Kalovicsné Farkas Mária egri, Várady József gyöngyösi, Ujj György hontmegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt, Szmetana Szaniszló korponai, Telkes István hunyadvármegyei kir. tanfelügyelőséghez beren­delt, Henczné Szabó Emma lupényi, Sehréder Izabella és Kottái Miklós szolnoki, Veress János kunszentmártoni, Pálmai Károly jászberényi, Vékony István kunszentmártoni, Hám László rákóczifalvi, Kiss Dezső tiszaföldvári, Gosztonyi Sándor szolnoki, Szoroknay Antal tiszaföldvári, Muhiné Kovács Mária, Kancz Ida és Égner Ilona szolnoki, Zsögön Árpád erzsébetvárosi, Makkai János vámosgálfalvi, Pappné Murádin Katalin hosszúaszói, Adi József, Jakab József,Tokaji Erzsé­bet, Kolumbán György, dr. Krizsán Gábor kolozs­vári, Juhász József kolozsmegyei kir. tanfel­ügyelőséghez berendelt, Meskó Erzsébet egeresi, Pfaff Karola igazfalvi, Schlosser József lugosi, Molnár Lajos aninai, Horváthné Kleiner Karola stájerlaki, Reicznerné Váradi Henrietta aninai, Vadász Júlia resiczabányai, Wlasics Mátyás krassóvári, Sztehlik Tivadar felsőszlécsi, Matus­ka János liptóújvári, Oláh Miklósné Báthory Anna, mezőbán­di, Fülöp Sámuel, Márkus János és özv. Pál Györgyné marosvásárhelyi, Tályai Györgyné marosvécsi, Lazárné Szűkei Kornélia, Ladányi László és Szijjártó Irén máramarosszigeti, Rajkovicsné Kuszik Anna felsővisói, Gyimesné Steiger Erzsébet kőrösmezői, özv. Wolf­né Takács Lujza huszti, Tarant Kálmán köpcsényi, Wajda István mosoni, Szondy Emil mosonbánfalvi, Zolnayné Tábori Mária ecsegi, Höppner Erzsébet losonczi, Hammel Árpád nyitravármegyei kir. tan­felügyelőséghez berendelt, Zsilinczky István nagybábi, Frimmel Jakab nyitraborosznyói, Hanusz Zsigmond nagytapolcsányi, Szpevár János lestyéni, Ruttkai Gézáné Kraicz Etel szakolczai, Kardos Flóris szakolczai, Koncz Dániel miavai, Ferenczi Alajos bolyai, Szighardt­ Elek segesvári, Tihanyi Gusztáv budafoki, özv. Kanovics Zoltánná, Prónay Gyuláné, Kiss József, Kiszling István, Csintalan Lujza és Érczy Jolán kispesti, Szuhovszky Béla galgagyörki, Funovich József vecsési, Radomszky Mihály rákosszentmih­ályi, Molnár Ferenc kecskeméti kir. tanfelü­gyelőség­­hez berendelt, Peth­ő József­né Ferenczi Jolán és Szabó Sándor kiskunhalasi, Hornyik Ferenc fülöpszállási, dr. Peth­ő Ernőné Bauer Irma tassi, Tilbrich Eugénia budapesti műv. főműhely telepi, Szlány Emil pozsonyi, Kaizler Lajos bazvini, Wick Gyula sárosvármegyei kir. tan­felügyelőséghez berendelt, Kotosz Rózsi berze­­viczei, Csukly Gyula kaposvári, Farkas Gyula szigetvári, Herzsenyák Ferenc inkei, Posztl Mihály nagymartoni, Németh János gyalókai, Vargha János kisvárdai, özv. Olajkárné Lenkei Gizella kisvárdai, Vladár Ferenc, Lipcsei Károly szatmárnémeti, Loveczky Ernő szatmárvármegyei A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Országgyűlési Értesítő« »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá a képviselőház 1912. évi április 1-ei 861-dik üléséről. az

Next