Budapesti Közlöny, 1912. május (46. évfolyam, 99-121. szám)

1912-05-01 / 99. szám

Budapest, 1912. 99. szám. Szerda, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­ikereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..................................40 korona Félévre..........................................20 » Negyedévre..................................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő­-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok­­ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% HIVATALOS KÉSZ. A Személyem körüli ministérium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­­elnököm előterjesztésére dr. Harmat­zy Dezső ministeri osztálytanácsosnak és Harmatzy Lóránt ministeri segédtitkár­­nak, valamint törvényes utódaiknak a magyar nemességet díjmentesen adomá­nyozom, és egyúttal megengedem, hogy a » Harmatzy­­ Simon« kettős családnevet viselhessék. Kelt Bécsben, 1912. évi április 21-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Magyar pénzügy­miniszerem előterjesz­tésére Termatsits Kálmán és Zolnay Vilmos királyi tanácsos, dohánygyári igazgatókat a VI. fizetési osztályba kinevezem és Partner Fülöp dohánybeváltó hivatali kezelőnek a pénzügyi tanácsosi címet díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1912. évi április 20-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi április 29-én Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával 1912. évi május hó 1-ével legkegyelme­sebben kinevezni méltóztatott: I. a tábornoki karban: altábornagygyá; Wieber Adorján vezérőrnagyot, a székesfehérvári T. honvéd kerület parancsnokát ; vezérőrnagyokká; a következő ezredeseket: Ötvös Imrét, létszám felett a marosvásárhelyi 9. honvéd, huszárezrednél, a 4., Vizeld Talián Andrást, létszám felett a pápai 7. hon­véd huszárezrednél, az 1. honvéd lovas és Reismer Hugót, létszám felett a verseczi 7. honvéd gyalogezrednél, a 76. honvéd gyalogdandár parancs­­nokát, Weeber Alfrédet, létszám felett a besztercze­­bányai 16. honvéd gyalogezrednél, beosztva a kassai III. és Czeisberger Jánost, létszám felett a soproni 18. honvéd gyalogezrednél, beosztva a székesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnokságnál, végül Cod­eb­ Ferencet, létszám felett a pozsonyi 13. honvéd gyalogezrednél, a 74. honvéd gyalogdandár parancsnokát; II. a vezérkari testületben: alezredes­sé: D­iósy Ibuitátor őrnagyot, a honvéd tájékoztató tanfolyam tanárát ; őrnagyokká: a következő századosokat: Békési Bélát, a kolozsvári VI. honvéd kerület vezérkari főnökét; Thott Gábort, a honvéd Ludovika Akadémia tanárát és Kovács Aladárt, a szegedi II. honvéd kerület vezérkari főnökét; III. a magyar királyi honvédség tényleges állo­mányában : A) a gyalogságnál: . ezredesekké: a következő alezredeseket: László Istvánt a marosvásárhelyi 22. és Petrovic Szávát, a pozsonyi 13. honvéd gyalog­ezred parancsnokát, továbbá Rákos Ernőt a debreceni 3. honvéd gyalog­ezrednél, Korompai Brunswik Lajost a soproni 18. és Matarió Antalt a zágrábi 25. honvéd gyalog­ezred parancsnokát, végül Janauschek Gyulát, létszám felett a szegedi 5. hon­véd gyalogezrednél, a honvédelmi ministerium 4. osztályának vezetőjét, alezredesekké, 1912 május 1-ei ranggal , a következő őrnagyokat: Pintár Boldizsárt, a zágrábi 25., Szávits Kornélt, a soproni 18., Braun Antalt, a pécsi 19. és Ognjenovic Márkot, a károlyvárosi 26. honvéd gyalogezrednél, őrnagyokká, 1912. május 1-ei ranggal, a következő századosokat: Fejes Kálmánt a miskolczi 10., Nagy Pált a munkácsi 11., Edvy Gyulát a szegedi 5., Melétei Barna Bélát a kolozsvári 21., Gaál Sándort a verseczi 7., Nagyváradi Istvánffy Miklóst a soproni 18., Nemesbocsári Svastics Elemért a nagykanizsai 20., Felsőmérai Ostorharics-Horváth Gerőt a kassai 9., Várközi Benczúr Lászlót és Zöld Mórt a gyulai 2., Maderspach Károlyt a marosvásárhelyi 22., Hunyady Imrét a szatmári 12., Njegovan Vladimírt, a károlyvárosi 26., Borbély Rezsőt a kolozsvári 21. és Dingeberki Bozó Pált a soproni 18. honvéd gyalog­ezrednél, Riedl Antalt, létszám felett a budapesti 1. honvéd gyalogezrednél, a Ludovika Akadémia tanárát, Peterdy Lászlót a székesfehérvári 17., Fekésházi Tabódy Zsoltot a szegedi 5., Nagymegyeri Raics Károlyt a nyitrai 14. honvéd gyalogezrednél, Madari Kreybig Rezsőt, létszám felett a buda­pesti 1. honvéd gyalogezrednél, a honvéd központi lovasiskola tanárát, egyelőre jelenlegi szolgálati alkalmazásban való meghagyás mellett és Tomcsányi Tomcsányi Árpádot a debreczeni 3. honvéd gyalogezrednél: B) a lovasságnál: ezredesekké: a következő alezredeseket:­­ Jamniki Jóny Lászlót a szegedi 3. és Fás Sándort, a varasdi 10. honvéd huszárezred parancsnokát; alezredessé: 1912 május 1-ei ranggal: Flohr János debreceni 2. honvéd huszárezredbeli őrnagyot, őrnagyokká, 1912 május 1-ei ranggal, a következő századosokat: Reich Árpádot a pápai 7., Kammerer Istvánt a szabadkai 4., Leh Józsefet­ a varasdi 10., Zimmer Alajost a szegedi 3., Waldbauer Henriket a pécsi 8. és Abonyi Andort a szabadkai 4. honvéd huszár­ezrednél ; C) a fegyvertári műszaki tisztek állományában : őrnagggyá: 1912. május 1-ei ranggal: Felsőlieszkei Lieszkovszky Hugó századost a hon­védelmi ministerium állományában ; D) a ruhatári műszaki tisztek állományában: őrnagyokká: 1912. május 1-ei ranggal: a következő századosokat: Krompaszky Edét és Fenyves Jakot a honvéd központi ruhatárnál; E) a helyi alkalmazású tisztek állományában : az 1. csoportban : őrnagyokká. 1912. május 1-ei ranggal : a következő századosokat: Földváry Pétert a kassai III. és Krämer Pált a zágrábi horvát-szlavón VII. honvéd kerületi parancsnokságnál, Magyarizsépi Isépy Lászlót és Döbrentei Károlyt a honvéd Ludovika Akadémia, valamint Perényi Kelement a nagyváradi honvéd had­apródiskola tanárát és Lukács Györgyöt a honvédelmi ministeriumban, a 2. csoportban: őrnagyokká. 1912. május 1-ei ranggal­ a következő századosokat: Pajtás Gyulát a kassai III. honvéd kerületi pa­rancsnokságnál, Farkas Istvánt, a honvéd tájékoztató tanfolyam segédtisztjét, Szlányi Istvánt a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokságnál, Toronyi Bélát a honvédelmi ministériumban, Tamás Sándort és Popovics Miklóst a kolozsvári VI. honvéd kerü­leti parancsnokságnál; a 3. csoportban: különös kegyelemből: őrnagggyá, 1912. május 1-ei ranggal : Vezsó Ottokár századost a honvédelmi minis­teriumban. F) a népfölkelésü­gyi honvédtisztek állományá­ban: különös kegyelemből: őrnagyokká. 1912. május 1-ei ranggal, a következő századosokat : Rumpf Jánost a szegedi 5.,­ ­ A lap mai számának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél év melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék