Budapesti Közlöny, 1912. június (46. évfolyam, 122-145. szám)

1912-06-01 / 122. szám

Budapest, 1912. 122. szám. Szombat, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖM H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre................................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő­-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­g­y­s­zeri hirdetésért 2 K, 100 200 szóig 4 K, 200­ 300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill.., kétszer beiktatva egyenkint 36 flll., s háromszor vagy többször beiktatva 30 flll. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar ministerelnököm előterjesztésére Szilágyi Lajosnak, a fővárosi közmunkák tanácsánál alkalmazott ministeri osztály­tanácsosnak a ministeri tanácsosi címet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1912. évi május 21-én. Ferencz­­József s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére megengedem, hogy a budapesti tudomány­egyetem Lévay József költőt és Bayer József budapesti állami főgimnáziumi rendes tanárt a bölcsészet­tudományok tiszteletbeli doktorává avat­hassa. Kelt Bécsben, 1912. évi május 8-án. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Wolkenberg Alajos szatmáregyházmegyei áldozópapot és theo­­lógiai tanárt a budapesti tudomány­egye­tem hittudományi karánál rendszeresített és az egyetemi hitszónoksággal kapcso­latos hitszónoklati tanszék nyilvános rend­kí­vüli­ tanárává a VII-ik fizetési osztályba, a szabályszerű illetményekkel, kinevezem. Kelt Bécsben, 1912. évi május 9-én. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. közös pénzügyminister legalázatosabb elő­terjesztésére Stahl János kormánytanácsosi címmel és jelleggel felruházott zenicai központi fegy­­intézeti igazgatónak, a sarajevói kerületi törvény­székhez törvényszéki bíróvá történt kinevezése alkalmából, a főtörvényszéki birói címet és jel­leget díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. közös pénzügyminister legalázatosabb elő­terjesztésére dr. Katzer Frigyes bányatanácsosi címmel és jelleggel felruházott országos geológus­nak a kormánytanácsosi címet és jelleget díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. Lukács László s. k. Ferencz József s. k. Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k. Gróf Zichy János s. k. náziumi rendes tanárt a budapesti VIII. ker. állami főgimnáziumhoz és Zsámboki Gyula buda­pesti II. ker. kir. kath. főgimnáziumi rendes tanárt a budapesti I. ker. állami főgimnázium­hoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Illyés Anna beszterczei községi óvónőt a kalota­­szentkirályi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki­ A cs. és kir. közös pénzügyminister Sikli Antal travniki kerületi törvényszéki bírósági segédet bírósági titkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Dombrován János adóhivatali főtisztet a facsádi m. kir. adóhivatal­nál, a IX. fizetési osztályban való meghagyása mellett, adóhivatali ellenőrré a szászrégeni m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m.­ kir. pénzügyminister Pénzes Sándor adóhivatali ellenőrt a szászrégeni m. kir. adó­hivatalnál, a X. fizetési osztályban való meg­hagyása mellett, adóhivatali tisztté a rózsahegyi m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Kun Gyula iglói adóhivatali gyakornokot a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté a szász­régeni m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Murgách Sándor pénzügyi fogalmazót és kataszteri helyszinelési becslőbiztost a kolozsvári m. kir. kataszteri igaz­gatóságnál, a X. fizetési osztályban való meg­hagyása mellett, kataszteri irattárt kezelő iroda­tisztté a gyulai m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Bernhardt Károly segélydíjas pénzügyi számgyakornokot a zombori m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a dévai m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Fischer Alfréd segélydíjas pénzügyi számgyakornokot a balassa­gyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság mellé ren­delt számvevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a zala­egerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé ren­delt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Précsényi László nagykőrösi adóhivatali gyakornokot a XI. fize­tési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté az ipolysági m. kir. adóhivatalhoz ki­nevezte. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Csillag Benő A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer , Huszák József budapesti I. ker. állami főgim-­ budapesti kir. törvényszéki dr. Vaisz-féle alapit­ványi joggyakornokot, dr. Egyed István buda­pesti kir. büntető járásbirósági, dr. Sárói Szabó László budapesti IV. ker. kir. járásbirósági és dr. Vámossy László budapesti kir. büntető törvény­­széki joggyakornokokat a budapesti kir. törvény­székhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Kecskés Imre nagyigmándi kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt a móri kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Nikléczy Gyula nagymartoni kir. járásbirósági írnokot a nagy­­igmándi kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Vincze György kékesi és Dragomán Gusztáv ternesti kir. járás­birósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Bándy György, a dési kir. ügyészséghez beosztott bírósági jog­gyakornokot a dési kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá rendelte ki. A m. kir. földmivelésügyi miniszer a vízügyi műszaki szolgálat segédhivatali tiszti személyze­tének létszámában Ferner Károly és Fejérdi Gyula irodasegédtiszteket irodatisztekké és Mé­száros Béla irodakezelési gyakornokot iroda­segédtisztté nevezte ki. A kassai kir. ítélőtábla elnöke dr. Nádaskay Sándor végzett joghallgató, eperjesi lakost a kassai kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakor­nokká nevezte ki. Az erzsébetvárosi kir. törvényszék elnöke Tompa Lajos erzsébetvárosi kir. járásbirósági kisegítő szolgát ugyanoda III-ad osztályú hivatal­­szolgává nevezte ki. A fehértemplomi kir. törvényszék elnöke Kugler Antal fehértemplomi kir. törvényszéki napidíjas szolgát a verseczi kir. járásbírósághoz III. oszt. hivatalszolgává nevezte ki.­ Kereskedelemügyi m. kir. minister. 17.455/1. B. 1912. szám. Engedélyokirat. Az 1890. évi I. t.-c. 81 és 86. §-ai alapján ki­állított ezen engedélyokirat szerint Csongrád község részére az alföldi transverzális állami közút 146118 —146'814 km. pontok közötti 696 m. hosszú sza­kaszának, a transverzális állami közút 146'814 km. pontjától a római kath. templom tengely­­vonaláig terjedő 349 m. hosszú, a Vasut-utcában 719 m. hosszú és a Zsinór­ utcában 763­3 m. hosszú, összesen tehát 2527,3 m. hosszú kockakővel bur­kolt útszakaszok és az ezeken levő hat tégla al­­épitményü és tölgyfa szerkezetű áteresztő, úgy­szintén a sorompók építési költségeinek törlesz- A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1912. évi május 31-diki 384-dik üléséről

Next