Budapesti Közlöny, 1912. július (46. évfolyam, 146-171. szám)

1912-07-02 / 146. szám

Budapest, 1912. 146. szám. Kedd, julius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HITAT­ALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................40 korona Félévre.................................... 20 » Negyedévre............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még­pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. ..­ Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. •Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille sor .utas. annak térfogata) egyszer beiktatva io­ül­.c. kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., s háromszor vagy többször beiktatva 30 Áll, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 B. engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministérium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Friedl János zólyomi lakos, gépkezelőnek, sok évi hűséges szolgálatai elismeréséül, az ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1912. évi junius 16-án. Fribrincr József s. k. Lukács László s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi junius 21-én kelt legfelső elhatározásával ár. Vizeki és Bélaházi báró Tallián Dénes udvari és ministeri tanácsosnak a császári és királyi Ház és a külügyek császári és királyi ministeriumában, saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából, a Szt. István­­rend kiskeresztjét díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912.­­évi junius 21-én kelt legfelső elhatározásával Wolfsthali gróf Walterskirchen József I. oszt. követségi titkárnak a vaskorona-rend III. osz­tályát díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministerének legalázatosabb előterjesztésére, 1912. évi junius 21-én kelt legfelső elhatározásával a császári és királyi Ház és a külügyek cs. és kir. minis­­teriumának állományában dr. Panyovai Demetic ■György udvari és ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott osztálytanácsost udvari és ministeri tanácsossá, dr. Dedinai Gömöry-Saiml László udvari és ministeri titkárt osztálytaná­csossá, dr. Matyasovcei Bethlen-Mattyasovszky Dezső udvari és ministeri titkári címmel és jelleggel felruházott igazgatósági segédet, vala­mint báró Riegeleben Ottó udvari és ministeri segédtitkárt udvari és ministeri titkárokká leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott-Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi június 17-én kelt legfelső elhatározásával dr. Szurány Rezsőnek, a természet történelmi udvari múzeum II. eszt. őrének és Bebel János jog és bölcsészettudományi tudornak, és a föld­­mivelési főiskola rendkivüli tanárának a Ferencz J­ózsef- rend lovagkeresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi június 13-án kelt legfelső elhatározásával Kelnhofer Károly bosznia-hercegovinai nyilván­tartási főfelügyelőnek, saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából, a Ferenc József-rend lovagkeresztjét legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Bognár Jó­zsef buziásfürdői kir. közjegyzőhelyettest Buziás­­fürdőre és dr. Perger Elemér orosházi gyakorló ügyvédet Petrozsényba kir. közjegyzőkké ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Seres Barna dévai kir. törvényszéki bírót saját kérelmére a nagyváradi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügym­inister dr. Felcser Béla losonci kir. járásbirósági és dr. Kiss Jenő brassói kir. törvényszéki joggyakornokokat a fogarasi kir. járásbírósághoz jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Jakab Mihály nagyváradi kir. törvényszéki bírót elnöki titkári teendőkre a nagyváradi kir. ítélőtáblához ren­delte be. A m. kir. igazságügyminister dr. Berger Albert dési kir. járásbirósági és dr. Almási Dezső dési kir. törvényszéki jegyzőket önálló működési körrel ruházta fel. A m. kir. igazságügyminiszer Wolf Jolán nagyváradi kir. törvényszéki napidíjas gépirónőt a nagyváradi kir. törvényszékhez fizetésnélküli irógépkezelőnővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Maksics Gyula adó­hivatali pénztárnokot a pozsegai kir. adóhivatal­nál, jelen állomáshelyén való meghagyása mellett, a VII. fizetési osztályba adóhivatali főpénztár­­nokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Pápay Károly és Fegyverneky Albert adóhivatali pénztárnokokat a letenyei, illetve világosi m. kir. adóhivatalnál, ebben a minőségükben és jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett, a VIII. fizetési osz­tályba, Rozics Fál és Láncz Károly adóhivatali ellenőröket a verőczei, illetve felsővisói m. kir. adóhivatalnál, jelen állomáshelyükön való meg­hagyásuk mellett, a VIII. fizetési osztályba adó­hivatali főellenőrökké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Tariak Imre, Lovász Bódog, Pálya György, Gyurkovits Sán­dor, Boda Andor, Boros Soma, Szeghő Pál, Szentes Gyula, Csacsala Kálmán és Granjesics Vendel adóhivatali tiszteket a lugosi, szolnoki, kevevári, kunszentmiklósi, körmöczbányai, topolyai, váczi, székelyhídi, trencséni m. kir. adóhivatalok­nál és a pozsegai kir. adóhivatalnál, jelen állomás­helyükön való meghagyásuk mellett, a IX. fizetési osztályba adóhivatali főtisztekké nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Hiller Gyula, Rieser József, Borbély Gábor, Bodó Dénes, Biszák János, Medek Ferenc, Gedeon Ernő Bálint Béla, Andor István, Albu Vazul és Bir­kenheuer Mihály adóhivatali tiszteket az aranyos­­maróti, dettai, békési, pancsovai, fogarasi, nagy­szebeni, kassai, vajdahunyadi, máramarosszigeti, szászvárosi és békéscsabai m­. kir. adóhivataloknál, ebben a minőségükben és jelen állomáshelyükön való meghagyás mellett, a X. fizetési osztályba nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Thiry János segélydíjas pénzügyi számgyakornokot a lugosi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a székelyudvar­helyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Egyházy Lajos végzett joghallgató, pozsonyi kataszteri díjnokot a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá a nyitrai m. kir. pénzügy­igazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Dölle Jenő díj­nokot a pénzügyministeri számvevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá a lugosi m. kir. pénzügyigazgató­­sághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Vágó Károly pozsonyi lakos, végzett joghallgatót a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá a pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister Hoffmann Barna jolsvai lakos, végzett joghallgatót a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá az ipolysági m. kir. pénzügyigazgatósághoz ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminister Pringl Tivadar nagybecskereki lakos, végzett joghallgatót a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá a nagybecskereki m. kir. pénzügy­igazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Kolozsvári Ferenc nagyenyedi városi rendőrt a nagyenyedi m. kir. 23. felmérési felügyelőséghez hivatalszolgává ne­vezte ki. A császári és királyi Ház és a külügyek cs- és kir. ministere dr. Nagyalásonyi Barcza György létszámfeletti konzuli attachét a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministeriumába udvari és ministeri fogalmazóvá nevezte ki. A császári és királyi Ház és a külügyek cs. és kir. ministere a császári és királyi Ház és a külügyek cs- és kir. ministeriuma irodai tiszt­viselőinek állományában Beim Károly udvari és ministeri irodai főtisztet segédhivatali igazgató- A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed év melléklettel.

Next