Budapesti Közlöny, 1912. augusztus (46. évfolyam, 172-196. szám)

1912-08-01 / 172. szám

Budapest, ISI2. 172. szám. Csütörtök, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS­ LAP. gr ■ ■ -v ' . 'i .ar-. . ■-= Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................./40 korona Félévre..........................................20 » Negyedévre..................................10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­gy­s­zeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Fellner Henriknek, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank volt ügyvezető igazgatójának és jelenlegi igaz­gatósági tagjának, a pénzügy és köz­gazdaság terén szerzett érdemei elismeré­séül, Ferencz József-rendem középkereszt­jét a csillaggal adományozom. Kelt Bad-Ischlbem, 1912. évi julius 14-én. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Weisz Fülöpnek, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezér­­igazgatójának, a pénzügy és közgazda­ság terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-rendem középkeresztjét a csillaggal adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1912. évi julius 15-én. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a budapesti m. kir. tudomány­egyetemen az 1912/1913. tanévre dr. Kiss János nyilvános rendes tanárnak a tudomány­egyetem Rector Magnificusává, dr. Lukcsics József nyilvános rendes tanárnak a hittudományi kar dékánjává, dr. Földes Béla nyilvános rendes tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává, dr. Preisz Hugó nyilvános rendes tanárnak az orvostudo­mányi kar dékánjává, dr. Fináczy Ernő nyil­vános rendes tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, dr. Udránszky László nyilvános rendes tanárnak pedig az orvostudományi kar jegyzőjévé történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette, és őket ezen tisztségükben a fentebb említett idő tartamára megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Viski Károly nagyszalontai állami főgimná­­ziumi r. tanárt a tordai állami főgimnáziumhoz helyezte át. __ • A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kürtössy Rezső topolyai állami polgári fiúiskolai igazgató-tanítót igazgatói minőségében megerő­sítette. f A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Eötvös László gyógypaedagógiai tanítót a siket­némák egri intézetétől a siketnémák kecskeméti intézetéhez, Letz József gyógypaedagógiai tanítót a siketnémák váczi intézetétől a siketnémák kecskeméti intézetéhez, Fehérváry Sándor gyógy­paedagógiai tanítót a siketnémák kecskeméti intézetétől az ifjú vakok szegedi intézetéhez, Wayán Ferenc gyógypaedagógiai tanítót a siket­némák temesvári intézetétől a siketnémák pozsonyi intézetéhez, Nécsey János gyógypaedagógiai tanítót a siketnémák kaposvári intézetétől a siket­némák szegedi intézetéhez, Medgyesy János gyógypaedagógiai tanítót a siketnémák budapesti intézetétől a siketnémák temesvári intézetéhez helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Peér Rózsa nérahalmosi (volt határőrvidéki) községi elemi iskolai tanítónőt jelen állásában végleg megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister de Pottné Bartha Erzsébet pomázi állami elemi iskolai tanítónőt az Esztergom vármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségében szolgálat-­, tételre rendelte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister K­al­idzeu­s Zorka mátyásmezői (volt határőr­­vidéki) községi elemi iskolai tanítónőt jelen állá­sában végleg megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Heintz Viktória okleveles kisdedóvónőt a maros­­ugrai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister özv. Fehér Bertalanná szül. Nusser Gizella okleveles kisdedóvónőt a turóczremetei állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Hatvany Imre magyar nemzeti múzeumi szol­gát ugyanezen országos intézethez laboránssá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a vezetése alatt álló ministeriumhoz Szalay Gyula napibéres segédszolgát rendes hivatalszolgává ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminister dr. Nit­ausz Gyula nagytapolcsányi gyakorló ügyvédet a nyitrai kir. ügyészség kerületébe ügyészségi meg­bízottá rendelte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Bieber Mihály pénzügyi kezelési gyakornokot a nagybecskereki m­. kir. pénzügyigazgatóságnál, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi iroda­tisztté a komáromi m. kir. pénzügyigazgatóság­hoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Marschek Géza cs. és kir. 69. sz. gyalogezredbeli igazolványos szám­vivő altisztet a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi irodatisztté a nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Wolff Béla pénz­ügyi irodatisztet a sátoraljaújhelyi m. kir. pénz­ügyigazgatóságnál, jelen állomáshelyén és a X. fizetési osztályban való meghagyása mellett, pénz­ügyi irodavezetővé, Jurcsik Imre és, és kir. 3. számú gyalogezredbeli igazolványos altisztet a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénz­ügyi irodatisztté a sátoraljaújhelyi m. kir. pénz­ügyigazgatósághoz kinevezte. A nagyváradi kir. törvényszék elnöke Árgyilán János nagyváradi kir. törvényszéki és Fekete Péter vaskohi kir. járásbirósági hivatalszolgáltat saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. G­a­j­d­­­a­n György rudasi illetőségű apatini lakos, valamint Péter, György, Ilona és Béla nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Győri*-re kért átváltoztatása az 1912. évi 111.159. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. földmivelésügyi minister a Székes­­fehérvár törvényhatósági joggal felruházott sz. kir. város által létesített és dr. Turner Károly főreáliskolai tanár által vezetett törvényhatósági vegyvizsgáló állomást az 1895. évi XLVI. t.-c. szerint érvényes szakvélemények adására fel­hatalmazta. A m. kir. pénzügyministerium a bor-, hús-, cukor- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló 1887. évi XLVII. t.-c. 3. §-ának módosításáról szóló 1912. évi XXXVIII. t.-c. végrehajtása tárgyában 1912 évi 9.662. szám alatt a következő rendeletet adta ki: Budapest székesfőváros zárt területén a házi szárnyasok, vadak,­ kivágott vagy feldarabolt vad és vadszárnyasok után az 1887. évi XLVII. t.-c. 3. §-ában, illetve az ezen törvény kiegészítő részét képező és a fogyasztási adóhivatalok számára ki­adott Utasítás 5. §-ához A) alatt mellékelt ár­szabás 12., 13., 14. és 15. tételszámai alatt meg­állapított husfogyasztási adó az 1912. évi XXXVIII. törvénycikkel megszüntettetek, úgy­szintén az említett husneműek után Budapest székesfőváros javadalmi I. díjjegyzékének 16., 17., 18. és 19. tételei alapján az állami husfogyasz­tási adóval együtt szedett városi fogyasztási adópótlék Budapest székesfőváros közgyűlésé­nek 1911. évi 37. számú határozatával eltöröl­tetett, amely rendelkezés a hivatkozott 1.­cikk­nek az országos törvénytárban való megjele­nését követő 15. napon, vagyis 1912. évi augusztus hó 11-én lép életbe. Ezen A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő» egy és fél év melléklettel.

Next