Budapesti Közlöny, 1912. október (46. évfolyam, 223-248. szám)

1912-10-02 / 223. szám

Budapest, 1912. Szerda, október 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H ITAT A JL O S K­. A Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................................40 korona Félévre....................................... 20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K. és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal:­­VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv-­i­­ereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., s háromszor vagy többször beiktatva 30 ÁH. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Cserép József budapesti tanárképző intézeti rendes tanár­nak, a budapesti tudomány­egyetemen a római irodalomtörténet és a római régi­­ségek magántanárának a tudomány­egye­temi nyilvános rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1912. évi szeptember 2-án. Flobencz József s. k.­ Gróf Zichy János s. k. A m. kir. földmivelésügyi minister Komlós Hugót, a debreczeni és Schick Pált, a magyar­­óvári vegykisérleti állomás segédvegyészét kölcsö­nösen áthelyezte. A m. kir. földmivelésügyi minister Gaál Jenő okleveles gazdászt és gazdasági segédtisztet a m. kir. földmives iskolák tanszemélyzetének létszá­mába ideiglenes minőségű gazdasági gyakor­nokká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer dr. Szinyei Merse Jenő, dr. Kása Kálmán, ifj. dr. Keveházi Kováts Gyula, Boncz Ferenc, dr. Alszegi­y Kálmán, dr. Radics Aurél, dr. Ivándai Karátson Ferenc és ifj. Kazy József ideiglenes minőségű fizetéstelen ministeri segédfogalmazókat állásukban végleg megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Hencz Miklós okleveles tanítót a alsólupkói (volt határőrvidéki) községi elemi iskolához ren­des tanítóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister C­astiglione Irma verbói állami óvónőt, saját kérelmére, a bőlaki állami óvodához jelen minő­ségében áthelyezte. A m. kir. belügyminister Fogor Lászlót, a budapesti m. kir. állami gyermekmenhelynél alkalmazott irodasegédtisztet, ugyanehhez a m. kir. állami gyermekmenhelyhez a XI. fizetési osztályba élelmezési tisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Balázs Lajos soproni kir. orsz. fegyintézeti fegyőrt alkalmazása helyén főfegyőrré nevezte ki. A trencséni m. kir. pénzügyigazgatóság a zsolnai m. kir. fővámhivatalhoz Makróczy Gusztáv m. kir. pénzügyőri fővigyázót hivatalszolgává ,■ nevezte ki. ■' I ' ' .......... .. ———— ' I ——— A lap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed év melléklettel. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1912. évi 55.204. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Torontál vármegye területéhez tartozó Klári községben minden hét csütörtöki napján kirakó hetivásár tarttassék. 85.162/VIII—2. 1912. szám: Pályázati hirdetés a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való felvételre. A székesfővárosban szervezett felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra az 1912/1913. tanévre a hallgatók felvétele céljából ezennel pályázat hir­­dettetik. A tanfolyam célja az, hogy az arra felvett hall­gatók a szőlőmivelésben és a hőkezelésben elmé­leti és gyakorlati alapon oly mértékben képeztes­­senek­ ki, hogy a tanfolyam sikeres bevégeztével nagyobb szőlők, szőlővessző- és szőlőoltványterme­­lési üzemek és borpinczék önálló kezelésére képe­sítve legyenek. Az előadások az egy évre terjedő tanfolyamon folyó év november 11-én kezdődnek. A tanfolyamra kizárólag olyan pályázók vétet­nek fel, akik: 1. a hazai gazdasági akadémiák valamelyikét jó sikerrel végezték; 2. ép és erős testalkattal bírnak, egészségesek s ezt hatósági orvosi bizonyitványnyal igazolják. A tanfolyam díjmentes, s a felvett hallgató csak saját ellátásáról tartozik gondoskodni." A szegényebb sorsú és kitűnő vagy jeles oklevéllel bíró folyamodók egész vagy fél állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az egész ösztöndíj havi egyszáz (100) korona, a fél ösztöndíj pedig havi ötven (50) korona, amely a tanfolyam tartama alatt előleges havi részletek­ben adatik ki. A kérvényben világosan kitüntetendő, hogy a folyamodó saját költséges, egész ösztöndíjas vagy fél ösztöndíjas helyre pályázik-e ? Attól a hallgatótól, aki a tanfolyamon kellő előmenetelt nem tanúsít, az ösztöndíj bármikor elvonható. Az az ösztöndíjas hallgató, a­ki a tanfolyamot — annak bevégzése előtt — önhibájából vagy saját viszonyaiból származó okokból elhagyja, vagy a tanfolyamról fegyelmi úton kizáratik, köteles ösz­töndíjának addig élvezett összegét az államkincs­tárnak megtéríteni. E végett tartozik minden pályázó, ha már nagykorú és nem áll gondnokság alatt, saját maga nevében, ha pedig még kiskorú vagy gondnokság alatt áll, az atya, gyám vagy gondnok által kiállított jogerős nyilatkozatot kér­vényéhez csatolni. A nyilatkozat egykoronás bé­­lyeggel látandó el s az aláírás közjegyzőileg vagy bíróilag hitelesítendő. Ha a nyilatkozatot a gyám vagy gondnok állí­totta ki, az aláírás hitelesítésén kívü­l a gyám­hatóság jóváhagyása is szükséges. Nyilatkozatminták a gazdasági akadémiák igaz­gatóságainál találhatók. Az egykoronás bélyeggel ellátott folyamodvány­hoz, a fenti nyilatkozaton kívül, csatolandók még a folyamodó életkorát tanúsító születési anyakönyvi kivonat, a fenti 2. pont alatt említett hatósági orvosi bizonyítvány, továbbá a folyamodó végzett tanul­mányait igazoló bizonyítványok s ha már alkal­mazva volt, az alkalmazást igazoló bizonyítvá­nyok is. Az ekként felszerelt és hozzám intézett kér­vények legkésőbb folyó év október 20-ig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam igazgatóságához nyújtandók be. (Budapest, II., Debrői­ ut 15 — 17.) Budapest, 1912. évi szeptember 24-én. A m. kir. földmivelésügyi minister. A vértesacsai önkéntes tűzoltó t­e­sz­. t n 1 e­t alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1912. évi 124.770. szám alatt láttamozta. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1912. évi 72.053. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy Pancsova törvényhatósági joggal felruházott városban az 1912. évi szeptember 19., 20., 21. és 2­2-ére eső országos kirakó- és állatvásár ez évben kivételesen október 3., 4., 5. és 6-án tart­tassék meg. A komáromcsehi önkéntes tűzoltó testület alapszabályait a m. kir. belügyminis­ter az 1912. évi 124.771. szám alatt láttamozta. A komáromszemerei önkéntes tűz­oltó testület alapszabályait a m. kir. bel­ügyminister az 1912 évi 124.773. szám alatt láttamozta. A szentgotthárdi iparoskor alapsza­bályait a m. kir. belügyminister az 1912. évi 127.048. szám alatt láttamozta. A budapesti ferencvárosi iparosok és kereskedők kaszinójának alapszabá­lyait a m. kir. belügyminister az 1912. évi 138.420. szám alatt láttamozta. A m. kir. földmivelésügyi minister Fehér­­gyarmat Szatmár vármegyei községnek a szabadkikötő és rakodóhely kijelölése és haszná­lata tárgyában alkotott szabályrendeletét 1912. évi 69.864. szám alatt jóváhagyta. A m.kir. földmivelésügyi minister 89.274/1912. szám alatt a baj­moki »Kisgazdák köre, alapszabályait bemutatási záradékkal látta el. A kolozsvári m. kir. posta- és távirdaigazgató­­ság közhírré teszi, hogy a Nagyküküllő vármegyei Mirkvásár községben működő postai ügynökség 1912. évi szeptember 30-ával ideig­lenesen megszűnt. A nevezett község a Homoród 2. számú posta­­hivatal forgalmi körébe osztatik be.

Next